Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 29 marca 2007 r. - Bruksela

11. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 57 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 22 marca 2007 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013 (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 22 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 30.03.2007.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności