Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 29. marca 2007 - Brusel

11. Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce spoločné pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia ako aj pozícia Komisie:

- Spoločná pozícia prijatá Radou 22. marca 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007–2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
pridelené gestorský: ENVI

- Spoločná pozícia prijatá Radou 22. marca 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
pridelené gestorský: BUDG

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 30.3.2007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia