Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel

11. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 22 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (20072013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 22 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 30 mars 2007.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy