Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

13. Σύνθεση του Σώματος

Ο Titus Corlăţean κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 09.03.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Vasile Puşcaş ορίστηκε στη θέση του Titus Corlăţean ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 09.03.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Vasile Puşcaş καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου