Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Κατάθεση εγγράφωv
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 5.Προοπτικές της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπυραυλικών συστημάτων στην Ευρώπη (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Έλεγχος της εντολής των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Giuseppe Gargani (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (ψηφοφορία)
  
8.9.Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (ψηφοφορία)
  
8.10.Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.11.Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
8.12.Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 (ψηφοφορία)
  
8.13.Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
8.14.Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 12.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 13.Σύνθεση του Σώματος
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (154 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (155 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (703 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2089 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (187 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (201 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (612 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου