Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 187kWORD 155k
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Κατάθεση εγγράφωv
 4.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 5.Προοπτικές της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπυραυλικών συστημάτων στην Ευρώπη (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Έλεγχος της εντολής των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Giuseppe Gargani (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (ψηφοφορία)
  
8.9.Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (ψηφοφορία)
  
8.10.Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.11.Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
8.12.Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 (ψηφοφορία)
  
8.13.Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
8.14.Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 12.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 13.Σύνθεση του Σώματος
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10 π.μ.


2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

O Bernard Piotr Wojciechowski έχει ενταχθεί στην Ομάδα IND/DEM από τις 29.03.2007.


3. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 78/855/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών και της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών όσον αφορά την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 11 περί καταργήσεως των διακρίσεων στον τομέα των τιμών και όρων μεταφοράς κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 παράγραφος 3 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων (COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (Αναδιατύπωση) (COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (έκτου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2005 (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (έβδομου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2005 (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (όγδοου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2004 (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Σύσταση του Συμβουλίου για την απαλλαγή της Επιτροπής από την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ενάτου ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2005 (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG


4. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας


5. Προοπτικές της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπυραυλικών συστημάτων στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ: Προοπτικές της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2007, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιπυραυλικών συστημάτων στην Ευρώπη

Ο Javier Solana (Ύπατος Εκπρόσωπος) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Πρόεδρος εκφράζει την αλληλεγγύη του Σώματος στους 15 βρετανούς στρατιώτες που κρατούνται στο Ιράν.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Daniela Buruiană-Aprodu, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Δημήτριος Παπαδημούλης, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková και Javier Solana.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Ο Jan Mulder γνωστοποιεί ότι ήταν παρών αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


7. Έλεγχος της εντολής των νέων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο Giuseppe Gargani, πρόεδρος της επιτροπής JURI, παρουσιάζει προφορική έκθεση που περιέχει τη θέση της εν λόγω επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο της εντολής των Βούλγαρων και Ρουμάνων βουλευτών (σημείο 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2007 και σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2007 και παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της ημερομηνίας αυτής) καθώς και των Göran Färm, Søren Bo Søndergaard και Wolfgang Bulfon.

Το Σώμα αποφασίζει να κυρώσει την εντολή των εν λόγω βουλευτών.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


8.1. Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Arlene McCarthy (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0088)


8.2. Κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων [COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0089)


8.3. Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Giuseppe Gargani (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Giuseppe Gargani [2006/2300(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0071/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0090)


8.4. Αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0091)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0091)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Thomas Ulmer (εισηγητής) για τεχνική διευκρίνιση επί της παραγράφου 4 και επί της ψηφοφορίας κατά τμήματα της παραγράφου 87.


8.5. Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων [COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0092)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0092)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Anne Ferreira (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία·

- Ο Reinhard Rack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ζητεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να τεθούν σε ψηφοφορία εν συνόλω οι τροπολογίες 118 και 143 έως 174 της Ομάδας PSE, και ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με αυτό το αίτημα.


8.6. Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0093)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0093)


8.7. Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0055/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0094)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0094)


8.8. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0095)

Παρεμβαίνει η Marie-Hélène Aubert (εισηγήτρια), η οποία ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού, να αναβληθεί η ψηφοφορία σχετικά με το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Το Σώμα συναινεί σε αυτό το αίτημα. Το ζήτημα ως εκ τούτου αναπέμπεται για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, αποσύρει την τροπολογία 167, που κατατέθηκε εξ ονόματος της Ομάδας της, υπέρ της τροπολογίας 171.


8.9. Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0052/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0096)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0096)


8.10. Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ [2006/2267(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0097)


8.11. Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2006/2205(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0098)


8.12. Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX
και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008
Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα ΙX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2007/2013(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ville Itälä (A6-0069/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0099)


8.13. Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη [2006/2130(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Ivo Belet (A6-0036/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0100)


8.14. Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ένταξη των νέων κρατών μελών στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) [2006/2042(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0101)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Έκθεση Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Έκθεση Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Έκθεση Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi και Andreas Mölzer

Έκθεση Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Έκθεση Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina και Richard Corbett

Έκθεση Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Francesco Musotto κοινοποιεί τις ακόλουθες προθέσεις ψήφου:

Έκθεση Esko Seppänen - A6-0065/2007

- ψήφισμα (σύνολο): υπέρ

Έκθεση Ville Itälä - A6-0069/2007

- τροπολογία 8: υπέρ

- τροπολογία 5: κατά

Έκθεση Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- τροπολογία 2: κατά

- τροπολογία 3: κατά

- παράγραφος 12: υπέρ

- τροπολογία 6: υπέρ

- τροπολογία 14: κατά

- τροπολογία 4: κατά

- παράγραφος 25, 1° μέρος: υπέρ

- παράγραφος 25, 2° μέρος: κατά

- παράγραφος 25, 3° μέρος: κατά

- παράγραφος 29: υπέρ

- τροπολογία 1: κατά

- παράγραφος 32: υπέρ

- τροπολογία 9, 2° μέρος: κατά

- ψήφισμα (σύνολο): υπέρ

Έκθεση Ivo Belet - A6-0036/2007

- τροπολογία 35: υπέρ

- παράγραφος 21: κατά

- παράγραφος 44, 1° μέρος: υπέρ

- τροπολογία 44, 2° μέρος: υπέρ

- παράγραφος 27, 2° μέρος: υπέρ

- παράγραφος 61: κατά

- τροπολογία 4: υπέρ

- αιτιολογική σκέψη H: υπέρ

- αιτιολογική σκέψη M: υπέρ

- τροπολογίες 9+55: υπέρ

- τροπολογία 29: κατά.


11. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση δεύτερου προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της υγείας (2007-2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2007 για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 30.03.2007.


12. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE και GUE/NGL, το Σώμα κυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur:

-Cristian Dumitrescu, Luis Yañez-Barnuevo García, Leopold Józef Rutowicz, Gérard Onesta και Søren Bo Søndergaard

- Οι Albert Deß και Charlotte Cederschiöld δεν είναι πλέον μέλη.

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης :

- Albert Deß

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας:

- Charlotte Cederschiöld αντί του Béla Glattfelder


13. Σύνθεση του Σώματος

Ο Titus Corlăţean κοινοποίησε γραπτώς την παραίτησή του από μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από 09.03.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του Κανονισμού, το Σώμα διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από την ημερομηνία αυτή και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια εθνική αρχή.

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Vasile Puşcaş ορίστηκε στη θέση του Titus Corlăţean ως μέλος του Κοινοβουλίου από τις 09.03.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Vasile Puşcaş καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


14. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


15. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 23.04.2007 έως τις 26.04.2007.


16. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 1.15 μ.μ.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Τζαμπάζη, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου