Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 166kWORD 126k
Neljapäev, 29. märts 2007 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Esitatud dokumendid
 4.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 5.Euroopa Liidu ühise välispoliitika perspektiivid 2007, sealhulgas raketitõrjekilbi rajamine Ameerika Ühendriikide poolt Euroopasse (arutelu)
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Euroopa Parlamendi uute liikmete volituste kontrollimine
 8.Hääletused
  
8.1.Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.2.Ühenduse osalemine Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.3.Giuseppe Gargani puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)
  
8.4.Meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamine ***I (hääletus)
  
8.5.Struktuuriline ettevõtlusstatistika ***I (hääletus)
  
8.6.Lipuriigi nõuete täitmine ***I (hääletus)
  
8.7.Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I (hääletus)
  
8.8.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine * (hääletus)
  
8.9.Jalgpallivõistluste turvalisus * (hääletus)
  
8.10.Kosovo tulevik ja ELi roll (hääletus)
  
8.11.Euroopa Liidu omavahendite tulevik (hääletus)
  
8.12.2008. aasta eelarvemenetluse suunised - I, II, IV, V, VII, VIII ja IX jagu (hääletus)
  
8.13.Profijalgpalli tulevik Euroopas (hääletus)
  
8.14.Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine
 12.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 13.Parlamendi koosseis
 14.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 15.Järgmiste istungite ajakava
 16.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Fraktsioonide koosseis

Bernard Wojciechowski ühines fraktsiooniga IND/DEM alates 29.03.2007.


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses aktsiaseltside ühinemisel või jagunemisel ette nähtud sõltumatu eksperdiaruande nõudega nõukogu direktiivi 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist, ning nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr 11 veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamise kohta Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu artikli 79 lõike 3 rakendamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (uuesti sõnastatud versioon) (KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kuues EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (seitsmes EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (kaheksas EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Nõukogu soovitus, mis käsitleb komisjoni tegevuse heakskiitmist seoses Euroopa Arengufondi (üheksas EAF) meetmete rakendamisega 2005. eelarveaastal (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG


4. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli riigi vahel, protokoll, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga.


5. Euroopa Liidu ühise välispoliitika perspektiivid 2007, sealhulgas raketitõrjekilbi rajamine Ameerika Ühendriikide poolt Euroopasse (arutelu)

ÜVJP kõrge esindaja avaldus: Euroopa Liidu ühise välispoliitika perspektiivid 2007, sealhulgas raketitõrjekilbi rajamine Ameerika Ühendriikide poolt Euroopasse

Javier Solana (kõrge esindaja) esines avaldusega.

Parlamendi president väljendas parlamendi solidaarsust 15 Iraanis vangistatud briti sõduriga.

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Daniela Buruiană-Aprodu fraktsiooni ITS nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková ja Javier Solana.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Jan Mulder on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Euroopa Parlamendi uute liikmete volituste kontrollimine

Giuseppe Gargani, JURI komisjoni esimees, tutvustas suulist raportit, milles käsitletakse nimetatud komisjoni ettepanekut Bulgaaria ja Rumeenia parlamendiliikmete Göran Färmi, Søren Bo Søndergaardi ja Wolfgang Bulfoni volituste kontrollimise kohta (15.01.2007protokoll punkt 1 ja 15.01.2007protokoll punkt 3 ning nimetatud kuupäevade protokolli lisa 1).

Parlament otsustas nimetatud parlamendiliikmete volitused kinnitada.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


8.1. Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades [KOM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Arlene McCarthy (raportöör) esines kodukorra artikli 131 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0088)


8.2. Ühenduse osalemine Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises [KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0089)


8.3. Giuseppe Gargani puutumatuse kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport Giuseppe Gargani puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta [2006/2300(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0071/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2007)0090)


8.4. Meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega [KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0091)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0091)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Thomas Ulmer (raportöör), kes tegi tehnilise täpsustuse lõike 4 kohta ja lõike 87 osade kaupa hääletamise kohta.


8.5. Struktuuriline ettevõtlusstatistika ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta [KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0092)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0092)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Anne Ferreira (raportöör) enne hääletust;

- Reinhard Rack fraktsiooni PPE-DE nimel, kes taotles hääletuse käigus fraktsiooni PSE muudatusettepanekute 118 ja 143 kuni 174 hääletamist plokkide kaupa ning Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, kes märkis oma nõusolekut nimetatud taotlusega.


8.6. Lipuriigi nõuete täitmine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta [KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0093)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0093)


8.7. Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta [KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gilles Savary (A6-0055/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0094)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0094)


8.8. Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0095)

Sõna võttis Marie-Hélène Aubert (raportöör), kes taotles kodukorra artikli 53 alusel õigusloomega seotud resolutsiooni projekti hääletamise edasi lükkamist. Parlament märkis oma nõusolekut nimetatud taotlusega. Küsimus otsustati seega tagasi saata vastutavale komisjonile läbivaatamiseks.

Hääletust puudutavad sõnavõtud

- Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, kes võttis tagasi oma fraktsiooni nimel esitatud muudatusettepaneku 167 muudatusettepaneku 171 kasuks.


8.9. Jalgpallivõistluste turvalisus * (hääletus)

Raport Austria Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Giusto Catania (A6-0052/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

AUSTRIA VABARIIGI ALGATUS

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2007)0096)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2007)0096)


8.10. Kosovo tulevik ja ELi roll (hääletus)

Raport Kosovo tuleviku ja ELi rolli kohta [2006/2267(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0097)


8.11. Euroopa Liidu omavahendite tulevik (hääletus)

Raport Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta [2006/2205(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0098)


8.12. 2008. aasta eelarvemenetluse suunised - I, II, IV, V, VII, VIII ja IX jagu (hääletus)

Raport 2008. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta - II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu - ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse eelprojekti kohta (I jagu) 2008. aasta eelarvemenetluseks [2007/2013(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ville Itälä (A6-0069/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0099)


8.13. Profijalgpalli tulevik Euroopas (hääletus)

Raport Profijalgpalli tuleviku kohta Euroopas [2006/2130(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A6-0036/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0100)


8.14. Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse (hääletus)

Raport Uute liikmesriikide integreerimise kohta ühisesse põllumajanduspoliitikasse [2006/2042(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0101)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Raport: Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Raport: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Raport: Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Raport: Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi ja Andreas Mölzer

Raport: Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Raport: Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Raport: Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina ja Richard Corbett

Raport: Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Francesco Musotto teatas oma järgmistest hääletuskavatsustest:

Raport: Esko Seppänen - A6-0065/2007:

- resolutsioon (terviktekst): poolt.

Raport: Ville Itälä - A6-0069/2007:

- muudatusettepanek 8: poolt;

- muudatusettepanek 5: vastu.

Raport: Alain Lamassoure - A6-0066/2007:

-muudatusettepanek 2: vastu;

- muudatusettepanek 3: vastu;

- lõige 12: poolt;

- muudatusettepanek 6: poolt;

- muudatusettepanek 14: vastu;

- muudatusettepanek 4: vastu;

- lõige 25, 1. osa: poolt;

- lõige 25, 2. osa: vastu;

- lõige 25, 3. osa: vastu;

- lõige 29: poolt;

- muudatusettepanek 1: vastu;

- lõige 32: poolt;

- muudatusettepanek 9, 2. osa: vastu;

- resolutsioon (terviktekst): poolt.

Raport: Ivo Belet - A6-0036/2007:

- muudatusettepanek 35: poolt;

- lõige 21: vastu;

- lõige 44, 1. osa: poolt;

- muudatusettepanek 44, 2. osa: poolt;

- lõige 27, 2. osa: poolt;

- lõige 61: vastu;

- muudatusettepanek 4: poolt;

- põhjendus H: poolt;

- põhjendus M: poolt;

- muudatusettepanekud 9+55: poolt;

- muudatusettepanek 29: vastu.


11. Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 22. märtsi 2007. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna tegevusprogramm (2007–2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Nõukogu 22. märtsi 2007. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab homme, 30.03.2007.


12. Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE ja GUE/NGL taotlusel ratifitseeris parlament järgmised ametissenimetamised:

- Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks:

-Alejo Vidal-Quadras, Cristian Dumitrescu, Luis Yañez-Barnuevo García, Leopold Józef Rutowicz, Gérard Onesta ja Søren Bo Søndergaard;

- Albert Deß ja Charlotte Cederschiöld ei ole enam liikmed.

Delegatsioon Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks:

- Albert Deß.

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis:

- Béla Glattfelderi asemel Charlotte Cederschiöld.


13. Parlamendi koosseis

Titus Corlăţean on esitanud kirjaliku tagasiastumisavalduse parlamendiliikme ametist alates 09.03.2007.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament tema ametikoha vabaksjäämist ja teavitab sellest asjassepuutuvat liikmesriiki.

Rumeenia pädevad ametiasutused on teatanud Titus Corlăţeani asemel Vasile Puşcaşi ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 09.03.2007.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust tema mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Vasile Puşcaş vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


14. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


15. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 23.04.2007 kuni 26.04.2007.


16. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.15.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika