Index 
Jegyzőkönyv
PDF 174kWORD 151k
2007. március 29., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A képviselőcsoportok tagjai
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása
 5.Az Európai Unió közös külpolitikájának kilátásai 2007-ben, beleértve a rakétavédelmi rendszerek telepítését Európában az USA által (vita)
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Az Európai Parlament új tagjai mandátumának vizsgálata
 8.Szavazások órája
  
8.1.Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.2.A Közösség részvétele az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.3.Giuseppe Gargani képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.4.Az orvosi eszközökről szóló irányelvek felülvizsgálata ***I (szavazás)
  
8.5.Vállalkozási szerkezeti statisztikák ***I (szavazás)
  
8.6.A lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítése ***I (szavazás)
  
8.7.A hajótulajdonosok polgári jogi felelőssége és az általuk nyújtandó pénzügyi biztosítékok ***I (szavazás)
  
8.8.Ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézése * (szavazás)
  
8.9.Biztonság a labdarúgó-mérkőzéseken * (szavazás)
  
8.10.Koszovó jövője és az EU szerepe (szavazás)
  
8.11.Az Európai Unió saját forrásainak jövője (szavazás)
  
8.12.2008-as költvégvetési iránymutatások (szavazás)
  
8.13.A profi labdarúgás jövője Európában (szavazás)
  
8.14.Az új tagállamok integrációja a közös agrárpolitikába (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 12.A parlamentközi küldöttségek tagjai
 13.A Parlament tagjai
 14.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 15.A következő ülések időpontjai
 16.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.10 órakor nyitják meg.


2. A képviselőcsoportok tagjai

Bernard Piotr Wojciechowski csatlakozott az IND/DEM képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2007.03.29.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a részvénytársaságok egyesüléséről szóló 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a részvénytársaságok szétválásáról szóló 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által egyesülés vagy szétválás alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

utalva:

illetékes:

JURI

vélemény:

ECON

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés 79. cikke (3) bekezdésének végrehajtása keretében a fuvardíjakban és fuvarozási feltételek terén alkalmazott hátrányos megkülönböztetés megszüntetéséről szóló 11. rendelet és az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

utalva:

illetékes:

TRAN

vélemény:

ENVI

- Javaslat a Tanács irányelvére a gyümölcstermő növények szaporítóanyagai, illetve a gyümölcstermesztésre szánt gyümölcstermő növények forgalmazásáról (átdolgozott változat) (COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

utalva:

illetékes:

AGRI

- Javaslat a Tanács rendeletére a São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság és az Európai Közösség közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

utalva:

illetékes:

PECH

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hatodik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (hetedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottságnak az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlása a Bizottság számára az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2005. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében adandó felmentésről (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

utalva:

illetékes:

CONT

vélemény:

DEVE, BUDG


4. Megállapodások szövegeinek a Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát továbbította:

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Izrael Állam között létrejött euromediterrán megállapodáshoz, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából.


5. Az Európai Unió közös külpolitikájának kilátásai 2007-ben, beleértve a rakétavédelmi rendszerek telepítését Európában az USA által (vita)

A KKBP főképviselőjének nyilatkozata: Az Európai Unió közös külpolitikájának kilátásai 2007-ben, beleértve a rakétavédelmi rendszerek telepítését Európában az USA által

Javier Solana (főképviselő) nyilatkozatot tesz.

az elnök kifejezi a Parlament szolidaritását az Iránban fogva tartott 15 brit katona iránt.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Francis Wurtz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Daniela Buruiană-Aprodu, a(z) ITS képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková és Javier Solana.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Jan Mulder közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


7. Az Európai Parlament új tagjai mandátumának vizsgálata

Giuseppe Gargani, a JURI bizottság elnöke, szóbeli jelentést tesz az említett bizottságnak a bolgár és román képviselők (2007.01.15-i jegyzőkönyv 1. pont és 2007.01.15-i jegyzőkönyv 3. pont és az ugyanezen napi jegyzőkönyv 1. melléklete), valamint Göran Färm, Søren Bo Søndergaard és Wolfgang Bulfon mandátumának vizsgálatával kapcsolatos javaslatáról.

A Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek nyilvánítja ezen képviselők mandátumát.


8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.


8.1. Közvetítés polgári és kereskedelmi ügyekben ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Arlene McCarthy (előadó) az Eljárási Szabályzat 131. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0088)


8.2. A Közösség részvétele az Európai Beruházási Alap tőkeemelésében * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Befektetési Alap tőkeemelésében való közösségi részvételről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0089)


8.3. Giuseppe Gargani képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a Giuseppe Gargani képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről [2006/2300(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Diana Wallis (A6-0071/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2007)0090)


8.4. Az orvosi eszközökről szóló irányelvek felülvizsgálata ***I (szavazás)

Jelentés a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az orvosi eszközökről szóló irányelvek felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0091)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0091)

Felszólalások a szavazásról:

- Thomas Ulmer (előadó) technikai jellegű pontosítást fűz a (4) bekezdéshez és a (87) bekezdésről szóló részenkénti szavazáshoz.


8.5. Vállalkozási szerkezeti statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0092)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0092)

Felszólalások a szavazásról:

- Anne Ferreira (előadó) a szavazás előtt;

- Reinhard Rack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a szavazás során kéri, hogy a PSE képviselőcsoport 118. és 143-174. módosításait bocsássák tömbszavazásra, és Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, egyetértését fejezi ki e kéréssel kapcsolatban.


8.6. A lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítése ***I (szavazás)

Jelentés a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0093)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0093)


8.7. A hajótulajdonosok polgári jogi felelőssége és az általuk nyújtandó pénzügyi biztosítékok ***I (szavazás)

Jelentés a hajótulajdonosok polgári jogi felelősségéről és az általuk nyújtandó pénzügyi biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gilles Savary (A6-0055/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0094)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0094)


8.8. Ökológiai termelés és ökológiai termékek címkézése * (szavazás)

Jelentés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0095)

Felszólal: Marie-Hélène Aubert (előadó), aki az eljárási szabályzat 53. cikke alapján kéri a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazás elhalasztását. A Parlament jóváhagyja a kérelmet. A kérdést ennélfogva visszautalják felülvizsgálatra az illetékes bizottsághoz.

Felszólalások a szavazásról:

- Roberta Angelilli, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, visszavonja a képviselőcsoportja nevében benyújtott 167. módosítást a 171. módosítás javára.


8.9. Biztonság a labdarúgó-mérkőzéseken * (szavazás)

Jelentés az Osztrák Köztársaság kezdeményezéséről a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i 2002/348/IB tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadása kapcsán [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Giusto Catania (A6-0052/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG KEZDEMÉNYEZÉSE

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2007)0096)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2007)0096)


8.10. Koszovó jövője és az EU szerepe (szavazás)

Jelentés Koszovó jövőjéről és az EU szerepéről [2006/2267(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0097)


8.11. Az Európai Unió saját forrásainak jövője (szavazás)

Jelentés az Európai Unió saját forrásainak jövőjéről [2006/2205(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0098)


8.12. 2008-as költvégvetési iránymutatások (szavazás)

Jelentés a 2008-as költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról – II., IV., V., VI., VII., VIII. és IX. szakasz, és az Európai Parlamentnek a 2008. évi költségvetési eljárás részeként készített előzetes költségvetési előirányzat-tervezetéről (I. szakasz)
I. szakasz: Európai Parlament
II. szakasz: Tanács
IV. szakasz: Bíróság
V. szakasz: Számvevőszék
VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz: Régiók Bizottsága
VIII. szakasz: Európai ombudsman
IX. szakasz: Európai adatvédelmi biztos
[2007/2013(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Ville Itälä (A6-0069/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0099)


8.13. A profi labdarúgás jövője Európában (szavazás)

Jelentés a profi labdarúgás jövőjéről Európában [2006/2130(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A6-0036/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0100)


8.14. Az új tagállamok integrációja a közös agrárpolitikába (szavazás)

Jelentés az új tagállamoknak a közös agrárpolitikába való integrációjáról [2006/2042(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2007)0101)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Marta Vincenzi-jelentés - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Marie-Hélène Aubert-jelentés - A6-0061/2007: Richard Corbett

Giusto Catania-jelentés - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Joost Lagendijk-jelentés - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi és Andreas Mölzer

Ville Itälä-jelentés - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Alain Lamassoure-jelentés - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Ivo Belet-jelentés - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina és Richard Corbett

Csaba Sándor Tabajdi-jelentés - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Francesco Musotto a következő szavazási szándékairól adott tájékoztatást:

Esko Seppänen -jelentés - A6-0065/2007

- állásfoglalás (egészében): mellette

Ville Itälä -jelentés - A6-0069/2007

- 8. módosítás: mellette

- 5. módosítás: ellene

Alain Lamassoure -jelentés - A6-0066/2007

- 2. módosítás: ellene

- 3. módosítás: ellene

- 12. bekezdés: mellette

- 6. módosítás: mellette

- 14. módosítás: ellene

- 4. módosítás: ellene

- 25. bekezdés, 1. rész: mellette

- 25. bekezdés, 2. rész: ellene

- 25. bekezdés, 3. rész: ellene

- 29. bekezdés: mellette

- 1. módosítás: ellene

- 32. bekezdés: mellette

- 9. módosítás, 2. rész: ellene

- állásfoglalás (egészében): mellette

Ivo Belet -jelentés - A6-0036/2007

- 35. módosítás: mellette

- 21. bekezdés: ellene

- 44. bekezdés, 1. rész: mellette

- 44. módosítás, 2. rész: mellette

- 27. bekezdés, 2. rész: mellette

- 61. bekezdés: ellene

- 4. módosítás: mellette

- H. preambulumbekezdés: mellette

- M. preambulumbekezdés: mellette

- 9+55. módosítások: mellette

- 29. módosítás: ellene


11. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács 2007. március 22-i közös álláspontja az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2007-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása céljából (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
utalva: illetékes: ENVI

- A Tanács 2007. március 22-én elfogadott közös álláspontja a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás nyújtásának általános szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
utalva: illetékes: BUDG

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2007.03.30.


12. A parlamentközi küldöttségek tagjai

A PPE-DE, a PSE, az UEN, a Verts/ALE és a GUE/NGL képviselőcsoport kérésére a Parlament ratifikálja a következő kinevezéseket:

A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:

- Alejo Vidal-Quadras, Cristian Dumitrescu, Luis Yañez-Barnuevo García, Leopold Józef Rutowicz, Gérard Onesta és Søren Bo Søndergaard

- Albert Deß és Charlotte Cederschiöld a továbbiakban nem tagok.

A Perzsa-öböl menti államokkal (beleértve Jement is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség:

- Albert Deß

Az EU-Oroszország parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség:

- Béla Glattfelder helyére Charlotte Cederschiöld


13. A Parlament tagjai

Titus Corlăţean írásban közölte, hogy lemond parlamenti képviselői mandátumáról. A mandátum megszűnésének napja: 2007.03.09.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja, hogy a képviselői hely az említett naptól kezdődően megüresedik, és erről értesíti az illetékes nemzeti hatóságot.

Az illetékes cseh hatóságok bejelentették Vasile Puşcaş kinevezését Titus Corlăţean helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2007.03.09.

Az Eljárási Szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése szerint a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve amíg valamely vitában nincs határozat, Vasile Puşcaş elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.


14. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az Eljárási Szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


15. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2007.04.23 - 2007.04.26.


16. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 13.15 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat