Index 
Proces-verbal
PDF 169kWORD 158k
Joi, 29 martie 2007 - Bruxelles
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa grupurilor politice
 3.Depunere de documente
 4.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 5.Perspectivele politicii externe comune pentru Uniunea Europeană în 2007,inclusiv desfăşurarea în Europa de către Statele Unite a sistemelor de apărare antirachetă (dezbatere)
 6.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 7.Verificarea prerogativelor noilor membri ai Parlamentului European
 8.Votare
  
8.1.Mediere în materie civilă şi comercială ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.2.Participarea Comunităţii la creşterea capitalului Fondului European de Investiţii * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.3.Cererea de apărare a imunităţii lui Giuseppe Gargani (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Revizuirea directivelor privind dispozitivele medicale ***I (vot)
  
8.5.Statisticile structurale de întreprindere ***I (vot)
  
8.6.Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion ***I (vot)
  
8.7.Răspundere civilă şi garanţii financiare ale armatorilor ***I (vot)
  
8.8.Producţia biologică şi etichetarea produselor biologice * (vot)
  
8.9.Siguranţa la meciurile de fotbal * (vot)
  
8.10.Viitorul Kosovo şi rolul UE (vot)
  
8.11.Viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene (vot)
  
8.12.Orientări bugetare 2008 (vot)
  
8.13.Viitorul fotbalului profesionist în Europa (vot)
  
8.14.Integrarea noilor state membre în PAC (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 12.Componenţa delegaţiilor interparlamentare
 13.Componenţa Parlamentului
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 15.Calendarul următoarelor şedinţe
 16.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.10.


2. Componenţa grupurilor politice

Bernard Wojciechowski s-a înscris în Grupul IND/DEM de la 29.03.2007.


3. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei Consiliului 78/855/CEE privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni şi a Directivei Consiliului 82/891/CEE privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu privire la condiţia întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul unei fuziuni sau a unei divizări (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului nr. 11 privind eliminarea discriminării în materie de tarife şi condiţii de transport, în aplicarea articolului 79 alineatul (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene şi a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare (COM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Proposal for a Council Directive on the marketing of fruit plant propagating material and fruit plants intended for fruit production (Recast version) (COM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

retrimis

fond :

AGRI

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Proposal for a Council regulation on the conclusion of a Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community (COM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

retrimis

fond :

PECH

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandare a Consiliului privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al șaselea FED) pentru exerciţiul financiar 2005 (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandare a Consiliului privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al șaptelea FED) pentru exerciţiul financiar 2005 (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandare a Consiliului privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2005 (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG

- Recomandare a Consiliului privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului European de Dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2005 (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

retrimis

fond :

CONT

aviz :

DEVE, BUDG


4. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

Protocolul la Acordul euro-mediteranean între Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi statul Israel, pe de altă parte, prin care se ţine cont de aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Ungare, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace.


5. Perspectivele politicii externe comune pentru Uniunea Europeană în 2007,inclusiv desfăşurarea în Europa de către Statele Unite a sistemelor de apărare antirachetă (dezbatere)

Declaraţie a Înaltului Reprezentant pentru PESC: Perspectivele politicii externe comune pentru Uniunea Europeană în 2007, inclusiv desfăşurarea în Europa de către Statele Unite a unor sisteme de apărare antirachetă

Javier Solana (Înalt Reprezentant) a făcut declaraţia.

Preşedintele a exprimat solidaritatea Parlamentului cu cei 15 soldaţi britanici deţinuţi în Iran.

A intervenit Meglena Kuneva (membră a Comisiei).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Daniela Buruiană-Aprodu, în numele Grupului ITS, Jana Bobošíková, neafiliată, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková şi Javier Solana.

Dezbaterea s-a încheiat.


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Jan Mulder a anunţat că era prezent dar că numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


7. Verificarea prerogativelor noilor membri ai Parlamentului European

Giuseppe Gargani, preşedintele Comisiei JURI, prezintă un raport oral conţinând propunerea comisiei menţionate privind verificarea prerogativelor deputaţilor bulgari şi români (punctul 1 al PV din 15.01.2007 şi punctul 3 al PV din 15.01.2007 şi anexa 1 la PV din acea dată) şi ale deputaţilor Göran Färm, Søren Bo Søndergaard şi Wolfgang Bulfon.

Parlementul a decis să valideze mandatele acestor deputaţi.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.


8.1. Mediere în materie civilă şi comercială ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială [COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Arlene McCarthy (raportoare) face o declaraţie în conformitate cu articolul 131 alineatul (4) din regulament.

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0088)


8.2. Participarea Comunităţii la creşterea capitalului Fondului European de Investiţii * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind participarea Comunităţii la creşterea capitalului Fondului European de Investiţii [COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0089)


8.3. Cererea de apărare a imunităţii lui Giuseppe Gargani (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de apărare a imunităţii lui Giuseppe Gargani [2006/2300(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Diana Wallis (A6-0071/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2007)0090)


8.4. Revizuirea directivelor privind dispozitivele medicale ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului şi a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la modificarea directivelor privind dispozitivele medicale [COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0091)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0091)

Intervenţii privind votarea:

- Thomas Ulmer (raportor) pentru o precizare de natură tehnică privind alineatul (4) şi votul pe părţi de la alineatul (87).


8.5. Statisticile structurale de întreprindere ***I (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere [COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0092)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0092)

Intervenţii privind votarea:

- Anne Ferreira (raportoare) înainte de vot;

- Reinhard Rack, în numele Grupului PPE-DE, a cerut în timpul votului ca amendamentele 118 şi 143-174 ale Grupului PSE să fie supuse la vot în bloc, iar Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, şi-a dat acordul cu privire la această cerere.


8.6. Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0093)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0093)


8.7. Răspundere civilă şi garanţii financiare ale armatorilor ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind răspunderea civilă şi garanţiile financiare ale armatorilor [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Gilles Savary (A6-0055/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0094)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0094)


8.8. Producţia biologică şi etichetarea produselor biologice * (vot)

Raport privind propunerea de regulament al Consiliului cu privire la producţia biologică şi etichetarea produselor biologice [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportoare: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0095)

A intervenit Marie-Hélène Aubert (raportoare) care a cerut, în temeiul articolului 53 din Regulamentul de procedură, amânarea votului privind proiectul de rezoluţie legislativă. Parlamentul şi-a dat acordul cu privire la această cerere. Chestiunea se consideră retrimisă spre reexaminare comisiei competente.

Intervenţii privind votarea:

- Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN, a retras amendamentul 167, depus în numele grupului său, în favoarea amendamentului 171.


8.9. Siguranţa la meciurile de fotbal * (vot)

Raport privind iniţiativa Republicii Austria în vederea adoptării unei decizii a Consiliului de modificare a Deciziei 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranţa la meciurile de fotbal de anvergură internaţională [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Giusto Catania (A6-0052/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPRIE INIŢIATIVĂ A REPUBLICII AUSTRIA

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2007)0096)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2007)0096)


8.10. Viitorul Kosovo şi rolul UE (vot)

Raport privind viitorul Kosovo şi rolul UE [2006/2267(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0097)


8.11. Viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene (vot)

Raport privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene [2006/2205(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0098)


8.12. Orientări bugetare 2008 (vot)

Raport privind orientările pentru procedura bugetară 2008 – secţiunile II, IV, V, VI, VIII şi IX privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului European (Secţiunea I) pentru procedura bugetară 2008
Secţiunea I, Parlamentul European
Secţiunea II, Consiliul
Secţiunea IV, Curtea de Justiţie
Secţiunea V, Curtea de Conturi
Secţiunea VI, Comitetul Economic şi Social European
Secţiunea VII, Comitetul Regiunilor
Secţiunea VIII, Ombudsmanul European
Secţiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor [2007/2013(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Ville Itälä (A6-0069/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0099)


8.13. Viitorul fotbalului profesionist în Europa (vot)

Raport privind viitorul fotbalului profesionist în Europa [2006/2130(INI)] - Comisia pentru cultură şi educaţie. Raportor: Ivo Belet (A6-0036/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0100)


8.14. Integrarea noilor state membre în PAC (vot)

Raport privind integrarea noilor state membre în politica agricolă comună (PAC) [2006/2042(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2007)0101)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Raport Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Raport Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Raport Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi şi Andreas Mölzer

Raport Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Raport Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Raport Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina şi Richard Corbett

Raport Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Francesco Musotto a comunicat următoarele sale intenţii de vot:

Raport Esko Seppänen - A6-0065/2007

- rezoluţia (textul integral): pentru

Raport Ville Itälä - A6-0069/2007

- amendamentul 8: pentru

- amendamentul 5: împotrivă

Raport Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- amendamentul 2: împotrivă

- amendamentul 3: împotrivă

- alineatul 12: pentru

- amendamentul 6: pentru

- amendamentul 14: împotrivă

- amendamentul 4: împotrivă

- alineatul 25, partea întâi: pentru

- alineatul 25, partea a doua: împotrivă

- alineatul 25, partea a treia: împotrivă

- alineatul 29: pentru

- amendamentul 1: împotrivă

- alineatul 32: pentru

- amendamentul 9, partea a doua: împotrivă

- rezoluţia (textul integral): pentru

Raport Ivo Belet - A6-0036/2007

- amendamentul 35: pentru

- alineatul 21: împotrivă

- alineatul 44, partea întâi: pentru

- amendamentul 44, partea a doua: pentru

- alineatul 27, partea a doua: pentru

- alineatul 61: împotrivă

- amendamentul 4: pentru

- considerent H: pentru

- considerent M: pentru

- amendamentelr 9+55: pentru

- amendamentul 29: împotrivă:


11. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţia comună adoptată de Consiliu la 22 martie 2007 în vederea adoptării deciziei Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui al doilea Program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii (2007-2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
retrimis fond: ENVI

- Poziţia comună adoptată de Consiliu la data de 22 martie 2007 în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor generale de acordare a asistenţei financiare comunitare în domeniul reţelelor transeuropene de transporturi şi energie (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
retrimis fond: BUDG

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 30.03.2007.


12. Componenţa delegaţiilor interparlamentare

La cererea grupurilor PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE et GUE/NGL, Parlamentul ratifică următoarele numiri:

- Delegaţia pentru relaţiile cu Mercosur :

- Cristian Dumitrescu, Luis Yañez-Barnuevo García, Leopold Józef Rutowicz, Gérard Onesta şi Søren Bo Søndergaard

- Albert Deß şi Charlotte Cederschiöld nu mai sunt membri.

Delegaţia pentru relaţiile cu statele din Golf, inclusiv Yemen:

- Albert Deß

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia:

- Charlotte Cederschiöld în locul lui Béla Glattfelder


13. Componenţa Parlamentului

Titus Corlăţean şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 09.03.2007.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul constată locul său vacant începând cu această dată şi informează autoritatea naţională în cauză.

Autorităţile române competente au informat că Vasile Puşcaş este desemnat în locul lui Titus Corlăţean, ca deputat în Parlament, cu efect de la 09.03.2007.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Vasile Puşcaş se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul European.


14. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


15. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 23.04.2007 şi 26.04.2007.


16. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 13.15.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate