Kazalo 
Zapisnik
PDF 166kWORD 153k
Četrtek, 29. marec 2007 - Bruselj
1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Predložitev dokumentov
 4.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 5.Obeti za skupno zunanjo politiko Evropske unije v letu 2007, vključno z namestitvijo sistema za protiraketno zaščito s strani Združenih držav v Evropi (razprava)
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Preverjanje veljavnosti mandatov novih poslancev Evropskega parlamenta
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Mediacija v civilnih in trgovinskih sporih ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Zahteva za zaščito imunitete Giuseppeja Garganija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Ponovni pregled direktiv o medicinskih pripomočkih ***I (glasovanje)
  
8.5.Strukturna statistika podjetij ***I (glasovanje)
  
8.6.Izpolnjevanje zahtev države zastave ***I (glasovanje)
  
8.7.Civilna odgovornost in finančna jamstva lastnikov ladij ***I (glasovanje)
  
8.8.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov * (glasovanje)
  
8.9.Varnost na nogometnih tekmah * (glasovanje)
  
8.10.Prihodnost Kosova in vloga EU (glasovanje)
  
8.11.Prihodnost lastnih sredstev Evropske unije (glasovanje)
  
8.12.Proračunske smernice za leto 2008 (glasovanje)
  
8.13.Prihodnost poklicnega nogometa v Evropi (glasovanje)
  
8.14.Vključevanje novih držav članic v skupno kmetijsko politiko (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Predložitev skupnih stališč Sveta
 12.Sestava medparlamentanih delegacij
 13.Sestava Parlamenta
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 15.Datum naslednjih sej
 16.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.10.


2. Članstvo v političnih skupinah

Bernard Wojciechowski se je priključil skupini IND/DEM z veljavo od 29.3.2007.


3. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/855/EGS o združitvi delniških družb in Direktive Sveta 82/891/EGS o delitvi delniških družb v zvezi z zahtevo po neodvisnem strokovnem poročilu ob združitvi ali delitvi (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ECON

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe št. 11 o odpravi diskriminacije pri prevozninah in pogojih za prevoz po členu 79(3) Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Uredbe št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil (KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

ENVI

- Predlog Direktive Sveta o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (preoblikovana različica) (KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

posredovano

pristojni :

AGRI

- Predlog Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo (KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (šesti ERS) za proračunsko leto 2005 (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (sedmi ERS) za proračunsko leto 2005 (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (osmi ERS) za proračunsko leto 2005 (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG

- Priporočilo Sveta o podelitvi razrešnice Komisiji za izvajanje dejavnosti Evropskega razvojnega sklada (deveti ERS) za proračunsko leto 2005 (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE, BUDG


4. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjen prepis naslednje listine:

Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in državo Izrael na drugi strani zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji.


5. Obeti za skupno zunanjo politiko Evropske unije v letu 2007, vključno z namestitvijo sistema za protiraketno zaščito s strani Združenih držav v Evropi (razprava)

Izjava, ki jo je podal visoki predstavnik za SZVP: Obeti za skupno zunanjo politiko Evropske unije v letu 2007, vključno z namestitvijo sistema za protiraketno zaščito s strani Združenih držav v Evropi

Javier Solana (visoki predstavnik) je podal izjavo.

Predsednik je izrazil solidarnost Parlamenta s 15 britanskimi vojaki, ki so pridržani v Iranu.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Daniela Buruiană-Aprodu v imenu skupine ITS, Jana Bobošíková samostojna poslanka, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková in Javier Solana.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

6. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Jan Mulder je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


7. Preverjanje veljavnosti mandatov novih poslancev Evropskega parlamenta

Giuseppe Gargani, predsednik odbora JURI, je predstavil poročilo, v katerem je zgoraj navedeni odbor predlagal preverjanje veljavnosti mandatov bolgarskih in romunskih poslancev (točka 1 , Zapisnik z dne 15.01.2007 in točka 3 , Zapisnik z dne 15.01.2007 in priloga 1 k PV istega dne) in poslancev Görana Färma, Sørena Bo Søndergaarda in Wolfganga Bulfona.

Parlament je potrdil veljavnost mandatov teh poslancev.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


8.1. Mediacija v civilnih in trgovinskih sporih ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah [COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Arlene McCarthy (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0088)


8.2. Povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o udeležbi Skupnosti v povečanju kapitala Evropskega investicijskega sklada [COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0089)


8.3. Zahteva za zaščito imunitete Giuseppeja Garganija (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Zahteva za zaščito imunitete in privilegijev Giuseppeja Garganija [2006/2300(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Diana Wallis (A6-0071/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0090)


8.4. Ponovni pregled direktiv o medicinskih pripomočkih ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS ter Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega pregleda direktiv o medicinskih pripomočkih [COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0091)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0091)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Thomas Ulmer (poročevalec) o tehnični podrobnosti glede odstavka 4 in o glasovanju po delih za odstavek 87.


8.5. Strukturna statistika podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij [COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0092)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0092)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Anne Ferreira (poročevalka) pred glasovanjem;

- Reinhard Rack v imenu skupine PPE-DE je med glasovanjem zahteval, da se o predlogih sprememb 118 in od 143 do174 skupine PSE glasuje v svežnju, in Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, ki se je strinjal s to zahtevo.


8.6. Izpolnjevanje zahtev države zastave ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastave [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0093)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0093)


8.7. Civilna odgovornost in finančna jamstva lastnikov ladij ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Gilles Savary (A6-0055/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0094)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0094)


8.8. Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0095)

Govorila je Marie-Hélène Aubert (poročevalka), ki je na podlagi člena 53 Poslovnika zahtevala preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije. Parlament se je s to zahtevo strinjal. Tako je zadeva vrnjena v ponovni pregled pristojnemu odboru.

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Roberta Angelilli v imenu skupine UEN, ki je umaknila predlog spremembe 167, ki je bil vložen v imenu njene skupine, v prid predloga spremembe 171.


8.9. Varnost na nogometnih tekmah * (glasovanje)

Poročilo: Pobuda Republike Avstrije z namenom sprejetja Sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2002/348/PNZ o varnosti na nogometnih tekmah mednarodnega značaja [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Giusto Catania (A6-0052/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

POBUDA REPUBLIKE AVSTRIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0096)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0096)


8.10. Prihodnost Kosova in vloga EU (glasovanje)

Poročilo: Prihodnost Kosova in vloga EU [2006/2267(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0097)


8.11. Prihodnost lastnih sredstev Evropske unije (glasovanje)

Poročilo: Prihodnost lastnih sredstev Evropske unije [2006/2205(INI)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0098)


8.12. Proračunske smernice za leto 2008 (glasovanje)

Poročilo: Smernice za proračunski postopek za leto 2008 -
oddelki II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, in predhodni predlog načrta odhodkov Evropskega parlamenta (oddelek I) za proračunski postopek za leto 2008

Oddelek I - Evropski parlament
Oddelek II - Svet
Oddelek IV - Sodišče Evropskih skupnosti
Oddelek V - Računsko sodišče
Oddelek VI - Evropski ekonomski in socialni odbor
Oddelek VII - Odbor regij
Oddelek VIII - Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov
[2007/2013(BUD)]- Odbor za proračun Poročevalec: Ville Itälä A6-0069/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0099)


8.13. Prihodnost poklicnega nogometa v Evropi (glasovanje)

Poročilo: Prihodnost poklicnega nogometa v Evropi [2006/2130(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Ivo Belet (A6-0036/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0100)


8.14. Vključevanje novih držav članic v skupno kmetijsko politiko (glasovanje)

Poročilo: Vključevanje novih držav članic v skupno kmetijsko politiko [2006/2042(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0101)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Poročilo: Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Poročilo: Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Poročilo: Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi in Andreas Mölzer

Poročilo: Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Poročilo: Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Poročilo: Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina in Richard Corbett

Poročilo: Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Francesco Musotto je sporočil svoje namere glasovanja:

Poročilo: Esko Seppänen - A6-0065/2007

- resolucija (kot celota):

za

Poročilo: Ville Itälä - A6-0069/2007

- predlog spremembe 8:

za

- predlog spremembe 5:

proti

Poročilo: Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- predlog spremembe 2:

proti

- predlog spremembe 3:

proti

- odstavek 12:

za

- predlog spremembe 6:

za

- predlog spremembe 14:

proti

- predlog spremembe 4:

proti

- odstavek 25, 1. del:

za

- odstavek 25, 2. del:

proti

- odstavek 25, 3. del:

proti

- odstavek 29: za

- predlog spremembe 1:

proti

- odstavek 32:

za

- predlog spremembe 9, 2. del:

proti

- resolucija (kot celota):

za

Poročilo: Ivo Belet - A6-0036/2007

- predlog spremembe 35:

za

- odstavek 21:

proti

- odstavek 44, 1. del:

za

- predlog spremembe 44, 2. del:

za

- odstavek 27, 2. del:

za

- odstavek 61:

proti

- predlog spremembe 4:

za

- uvodna izjava H:

za

- uvodna izjava M:

za

- predlogi sprememb 9+55:

za

- predlog spremembe 29:

proti:


11. Predložitev skupnih stališč Sveta

Predsednik je v skladu s členom 57(1) Poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednja skupna stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in vsakokratnim stališčem Komisije o:

- Skupno stališče Sveta z dne 22. marca 2007 z namenom sprejetja Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2007–2013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
posredovano pristojni: ENVI

- Skupno stališče Sveta z dne 22. marca 2007 z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
posredovano pristojni: BUDG

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, torej začne teči naslednji dan, 30.3.2007.


12. Sestava medparlamentanih delegacij

Na predlog skupin PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE in GUE/NGL je Parlament potrdil sledeča imenovanja:

- Delegacija za odnose z državami Mercosurja:

-Alejo Vidal-Quadras, Cristian Dumitrescu, Luis Yañez-Barnuevo García, Leopold Józef Rutowicz, Gérard Onesta in Søren Bo Søndergaard

- Albert Deß in Charlotte Cederschiöld nista več člana.

Delegacija za odnose z Zalivskimi državami:

- Albert Deß

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Russija:

- Charlotte Cederschiöld namesto Béle Glattfelderja


13. Sestava Parlamenta

Titus Corlăţean je pisno sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 9.3.2007.

V skladu s členom 4(1) Poslovnika je Parlament ugotovil sprostitev sedeža od tega datuma naprej in je o tem obvestil zadevne nacionalne oblasti.

Pristojni romunski organi so Evropski parlament obvestili, da je Vasile Puşcaş imenovan za poslanca Evropskega parlamenta namesto Titusa Corlăţeana z začetkom veljavnosti dne 9.3.2007.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanca oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanec Vasile Puşcaş polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podal pisno izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


14. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 172(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na naslednji seji.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


15. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 23.4.2007 do 26.4.2007.


16. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.15.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov