Index 
Protokoll
PDF 172kWORD 134k
Torsdagen den 29 mars 2007 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Inkomna dokument
 4.Avtalstexter översända av rådet
 5.Framtidsutsikter för Europeiska unionens gemensamma utrikespolitik 2007, inbegripet Förenta staternas utplacering av antimissil-försvarssystem i Europa
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet
 8.Omröstning
  
8.1.Medling i civila och kommersiella frågor ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens kapitalökning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Översyn av direktiven om medicintekniska produkter ***I (omröstning)
  
8.5.Statistiken rörande företagsstrukturer ***I (omröstning)
  
8.6.Fullgörande av flaggstatsförpliktelser ***I (omröstning)
  
8.7.Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter ***I (omröstning)
  
8.8.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter * (omröstning)
  
8.9.Säkerhet i samband med fotbollsmatcher * (omröstning)
  
8.10.Framtiden för Kosovo och EU:s roll (omröstning)
  
8.11.Framtiden för EU:s egna medel (omröstning)
  
8.12.Budgetriktlinjer för 2008 (omröstning)
  
8.13.Framtiden för professionell fotboll i Europa (omröstning)
  
8.14.Integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 12.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 13.Parlamentets sammansättning
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. De politiska gruppernas sammansättning

Bernard Wojciechowski hade anslutit sig till IND/DEM-gruppen från och med den 29 mars 2007.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/855/EEG om fusioner av aktiebolag och rådets direktiv 82/891/EEG om delning av aktiebolag med avseende på kraven på ett oberoende sakkunnigutlåtande vid en fusion eller en delning (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien (KOM(2007)0090 - C6-0086/2007 - 2007/0037(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets direktiv om saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (Omarbetad version) (KOM(2007)0031 - C6-0093/2007 - 2007/0014(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till rådets förordning om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska gemenskapen (KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjätte EUF) för räkenskapsåret 2005 (06061/2007 - C6-0094/2007 - 2006/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) för räkenskapsåret 2005 (06062/2007 - C6-0095/2007 - 2006/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2005 (06063/2007 - C6-0096/2007 - 2006/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2005 (06064/2007 - C6-0097/2007 - 2006/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG


4. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt en vidimerad kopia av följande dokument:

Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.


5. Framtidsutsikter för Europeiska unionens gemensamma utrikespolitik 2007, inbegripet Förenta staternas utplacering av antimissil-försvarssystem i Europa

Uttalande av den höge representanten för GUSP: Framtidsutsikter för Europeiska unionens gemensamma utrikespolitik 2007, inbegripet Förenta staternas utplacering av antimissil-försvarssystem i Europa

Javier Solana (hög representant) gjorde ett uttalande.

Talmannen uttryckte Europaparlamentets solidaritet med de 15 brittiska soldater som kvarhålls i Iran.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Daniela Buruiană-Aprodu för ITS-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jan Marinus Wiersma, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ģirts Valdis Kristovskis, Angelika Beer, Jiří Maštálka, Gerard Batten, Ashley Mote, Roger Helmer, Karl von Wogau, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitrios Papadimoulis, Alessandro Battilocchio, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Seán Ó Neachtain, Charles Tannock, Ana Maria Gomes, Jan Zahradil, Libor Rouček, Stefano Zappalà, Adrian Severin, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Bogdan Klich, Giulietto Chiesa, Roberta Alma Anastase, Andrzej Jan Szejna, Jana Hybášková och Javier Solana.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Jan Mulder meddelade att han hade varit närvarande men att hans namn inte fanns med i närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


7. Valprövning av nya ledamöter i Europaparlamentet

Giuseppe Gargani, ordförande för utskottet JURI, presenterade ett muntligt betänkande med utskottets förslag om valprövning av de bulgariska och rumänska ledamöterna (punkt 1 i protokollet av den 15.01.2007 och punkt 3 i protokollet av den 15.01.2007 och bilaga 1 till protokollet från detta datum) och Göran Färm, Søren Bo Søndergaard och Wolfgang Bulfon.

Europaparlamentet beslutade att fastställa dessa ledamöters mandat.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


8.1. Medling i civila och kommersiella frågor ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister [KOM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Arlene McCarthy (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0088)


8.2. Gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens kapitalökning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens kapitalökning [KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)] - Budgetutskottet. Föredragande: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0089)


8.3. Begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis parlamentariska immunitet [2006/2300(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0071/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0090)


8.4. Översyn av direktiven om medicintekniska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG när det gäller översynen av direktiven om medicintekniska produkter [KOM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0091)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0091)

Inlägg om omröstningen:

- Thomas Ulmer (föredragande) gjorde ett tekniskt förtydligande rörande punkt 4 och yttrade sig om den delade omröstningen om punkt 87.


8.5. Statistiken rörande företagsstrukturer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över företagsstrukturer [KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0092)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0092)

Inlägg om omröstningen:

- Anne Ferreira (föredragande) före omröstningen;

- Reinhard Rack för PPE-DE-gruppen, begärde under omröstningen att PSE-gruppens ändringsförslag 118 och 143-174 skulle behandlas tillsammans, och Hannes Swoboda för PSE-gruppen, instämde i denna begäran.


8.6. Fullgörande av flaggstatsförpliktelser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser [KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0093)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0093)


8.7. Fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter [KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Gilles Savary (A6-0055/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0094)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0094)


8.8. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0095)

Talare: Marie-Hélène Aubert (föredragande) som utifrån artikel 53 i arbetsordningen att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp. Parlamentet ställde sig bakom denna begäran. Frågan hänsköts därför till det ansvariga utskottet för återbehandling.

Inlägg om omröstningen:

- Roberta Angelilli för UEN-gruppen, drog tillbaka ändringsförslag 167, som lämnats in i EUN-gruppens namn, till förmån för ändringsförslag 171.


8.9. Säkerhet i samband med fotbollsmatcher * (omröstning)

Betänkande om Republiken Österrikes initiativ om rådets beslut av den 25 april 2002 om ändring av beslut 2002/348/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Giusto Catania (A6-0052/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

INITIATIV FRÅN REPUBLIKEN ÖSTERRIKE

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0096)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0096)


8.10. Framtiden för Kosovo och EU:s roll (omröstning)

Betänkande om framtiden för Kosovo och EU:s roll [2006/2267(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0097)


8.11. Framtiden för EU:s egna medel (omröstning)

Betänkande om framtiden för EU:s egna medel [2006/2205(INI)] - Budgetutskottet. Föredragande: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0098)


8.12. Budgetriktlinjer för 2008 (omröstning)

Betänkande om riktlinjer för budgetförfarandet för 2008 – avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII och IX – och om Europaparlamentets preliminära förslag till budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för 2008
Avsnitt I - Europaparlamentet
Avsnitt II - Rådet
Avsnitt IV - Domstolen
Avsnitt V - Revisionsrätten
Avsnitt VI - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt VII - Regionkommittén
Avsnitt VIII - Ombudsmannen
Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen [2007/2013(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Ville Itälä (A6-0069/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0099)


8.13. Framtiden för professionell fotboll i Europa (omröstning)

Betänkande om framtiden för professionell fotboll i Europa [2006/2130(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Ivo Belet (A6-0036/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0100)


8.14. Integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (omröstning)

Betänkande om integrering av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) [2006/2042(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0101)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Betänkande Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Betänkande Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Betänkande Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi och Andreas Mölzer

Betänkande Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Betänkande Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Betänkande Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina och Richard Corbett

Betänkande Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Francesco Musotto a fait connaître ses intentions de votes suivantes:

Betänkande Esko Seppänen - A6-0065/2007

- resolutionen (i sin helhet): ja

Betänkande Ville Itälä - A6-0069/2007

- ändringsförslag 8: ja

- ändringsförslag 5: nej

Betänkande Alain Lamassoure - A6-0066/2007

- ändringsförslag 2: nej

- ändringsförslag 3: nej

- punkt 12: ja

- ändringsförslag 6: ja

- ändringsförslag 14: nej

- ändringsförslag 4: nej

- punkt 25, första delen: ja

- punkt 25, andra delen: nej

- punkt 25, tredje delen: nej

- punkt 29: ja

- ändringsförslag 1: nej

- punkt 32: ja

- ändringsförslag 9, andra delen: nej

- resolutionen (i sin helhet): ja

Betänkande Ivo Belet - A6-0036/2007

- ändringsförslag 35: ja

- punkt 21: nej

- punkt 44, första delen: ja

- ändringsförslag 44, andra delen: ja

- punkt 27, andra delen: ja

- punkt 61: nej

- ändringsförslag 4: ja

- skäl H: ja

- skäl M: ja

- ändringsförslag 9+55: ja

- ändringsförslag 29: nej:


11. Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 22 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på hälsoområdet (20072013) (16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042A(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 22 mars 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (17032/2/2006 - C6-0101/2007 - 2004/0154(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 30 mars 2007.


12. De interparlamentariska delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna PPE-DE, PSE, UEN, Verts/ALE och GUE/NGL godkände parlamentet följande nomineringar:

- delegationen för förbindelserna med Mercosur:

-Alejo Vidal-Quadras, Cristian Dumitrescu, Luis Yañez-Barnuevo García, Leopold Józef Rutowicz, Gérard Onesta och Søren Bo Søndergaard

- Albert Deß och Charlotte Cederschiöld var inte längre ledamöter av delegationen.

delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen):

- Albert Deß

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland:

- Charlotte Cederschiöld i stället för Béla Glattfelder


13. Parlamentets sammansättning

Titus Corlăţean hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 9 mars 2007.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen konstaterade parlamentet att platsen var vakant från detta datum och informerade den berörda nationella myndigheten om detta.

Behöriga rumänska myndigheter hade meddelat att Vasile Puşcaş utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Titus Corlăţean med verkan från och med den 9 mars 2007.

I enlighet med artikel3.2 i arbetsordningen skall Vasile Puşcaş fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skall ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


14. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


15. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 23-26 april 2007.


16. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 13.15.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy