Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 23 април 2007 г. - Страсбург

13. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

- относно предложение за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS))

Мотиви за неотложната процедура:

неотложността е обоснована от необходимостта от установяване на нова правна рамка в най-кратки срокове.

Парламентът ще се произнесе но неотложната процедура в началото на утрешното заседание.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през първата и втората сесия през м. април (PE 387.009/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания от 23.04.2007 г. до 26.04.2007 г.

понеделник

- искане от групата PSE за отлагане на гласуването на доклада Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007) относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Общността (Зелена книга) (точка 8 от проекта на Дневен ред)

Изказва се Antolín Sánchez Presedo (докладчик), който представя мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.

вторник

- не се предлага промяна

сряда

- искане от групата ALDE за отлагане на гласуването по доклада Sharon Bowles (A6-0077/2007 относно основната информация относно паритетите на покупателна способност (точка 63 от проекта на Дневен ред) във времето за гласуване в четвъртък на обяд

Изказа се Sharon Bowles (докладчик), който преставя мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.

- искане от групата PSE за внасяне на предложение за резолюция вследствие разискването по изявлението на Комисията относно засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (точка 129 от проекта на Дневен ред).

Изказаха се: Stephen Hughes, от името на групата PSE, който представя мотивите за искането, и Gunnar Hökmark, от името на групата PPE-DE.

С електронно гласуване (103 - гласа „за“ 78- гласа „против“, 3 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

четвъртък

- не се предлага промяна

Заседания на 09.05.2007 г. и 10.05.2007 г.

- не се предлага промяна

°
° ° °

С това редът на работа бе определен.

Правна информация - Политика за поверителност