Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 23. april 2007 - Strasbourg

13. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS))

Begrundelse for uopsættelighed:

Der skulle så hurtigt som muligt etableres et nyt lovgrundlag .

Parlamentet skulle tage stilling til uopsætteligheden ved begyndelsen af mødet næste dag.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne april I og II (PE 387.009/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mødeperioden fra den 23.04.2007 til 26.04.2007

Mandag

- anmodning fra PSE-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkningen af Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007) om grønbogen om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF's kartel- og monopolregler (punkt 8 i PDOJ) til afstemningstiden om onsdagen

Antolín Sánchez Presedo (ordfører) begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Tirsdag

- ingen ændringer

Onsdag

- anmodning fra ALDE-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkningen af Sharon Bowles (A6-0077/2007) om basisoplysninger om købekraftspariteter (punkt 63 i PDOJ) til afstemningstiden torsdag middag

Sharon Bowles (ordfører) begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

- anmodning fra PSE-Gruppen om, at forhandlingen om redegørelsen fra Kommissionen – Styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere (punkt 129 i PDOJ) blev afsluttet med fremsættelse af beslutningsforslag

Talere: Stephen Hughes for PSE-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Gunnar Hökmark for PPE-DE-Gruppen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (103 for, 78 imod, 3 hverken/eller).

Torsdag

- ingen ændringer

Mødet den 09.05.2007 og 10.05.2007

- ingen ændringer

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik