Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 23. apríla 2007 - Štrasburg

13. Program práce
Doslovný zápis

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 134 rokovacieho poriadku) o:

- Návrhu nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)]

Odôvodnenie žiadosti:

naliehavý postup je potrebný, aby bolo možné čo najrýchlejšie stanoviť nový právny rámec.

Parlament sa k žiadosti o naliehavý postup vyjadrí zajtra na začiatku rokovania.

Konečný návrh programu prvej a druhej aprílovej schôdze (PE 387.009/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 23.04.2007 až 26.04.2007

v pondelok

- žiadosť skupiny PSE, aby bolo hlasovanie o správe Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007) o dokumente Zelená kniha – Žaloby o náhradu škody pre porušenie antitrustových pravidiel ES (bod 8 návrhu programu schôdze) presunuté na stredu.

Vystúpil Antolín Sánchez Presedo (spravodajca), ktorý odôvodnil žiadosť.

Parlament žiadosť schválil.

v utorok

- bez návrhov na zmenu

v stredu

- žiadosť skupiny ALDE, aby bolo hlasovanie o správe Sharon Bowles (A6-0077/2007) o poskytovaní základných informácií o parite kúpnej sily (bod 63 návrhu programu schôdze) presunuté na štvrtok na poludnie.

Vystúpila Sharon Bowles (spravodajkyňa), ktorá odôvodnila žiadosť.

Parlament žiadosť schválil.

- žiadosť skupiny PSE, aby sa rozprava o vyhlásení Komisie – posilnenie európskej legislatívy v oblasti informácií a porád zamestnancov (bod 129 návrhu programu schôdze) ukončila predložením návrhov uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Stephen Hughes za skupinu PSE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Gunnar Hökmark za skupinu PPE-DE.

Parlament schválil žiadosť v EH (103 za, 78 proti, 3 zdržali sa).

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Rokovania 09.05.2007 a 10.05.2007

- bez návrhov na zmenu

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia