Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 23 april 2007 - Strasbourg

13. Arbetsplan
CRE

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Förslaget till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)]

Motivering till begäran om brådskande förfarande:

Brådskande förfarande motiverades av nödvändigheten av att snarast möjligt upprätta en ny rättslig ram.

Parlamentet skulle rösta om eventuell tillämpning av brådskande förfarande vid inledningen av tisdagens sammanträde.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna april I och april II (PE 387.009/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 132 i arbetsordningen:

Sammanträdena den 23.04.200726.04.2007

måndagen

- PSE-gruppen begärde att omröstningen om betänkandet av Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007) om grönboken om skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (punkt 8 i PDOJ) skulle skjutas upp till onsdagens omröstning.

Talare: Antolín Sánchez Presedo (föredragande) motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

tisdagen

- inga ändringar

onsdagen

- ALDE-gruppen begärde att omröstningen om betänkandet av Sharon Bowles (A6-0077/2007) om grunduppgifter om köpkraftspariteter (punkt 63 i PDOJ) skulle skjutas upp till torsdagens första omröstning.

Talare: Sharon Bowles (föredragande) motiverade begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

- PSE-gruppen begärde att debatten om kommissionens uttalande om förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare (punkt 129 i PDOJ) skulle avslutas med ingivande av resolutionsförslag.

Talare: Stephen Hughes för PSE-gruppen, som motiverade begäran, samt Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (103 ja-röster, 78 nej-röster, 3 nedlagda röster).

torsdagen

- inga ändringar

Sammanträdena den 09.05.200710.05.2007.

- inga ändringar

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy