Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0245(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0298/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0298/2006

Συζήτηση :

PV 23/04/2007 - 16
CRE 23/04/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.26
CRE 24/04/2007 - 7.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0128

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

16. Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ [COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

Παρεμβαίνει Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Jean-Paul Gauzès παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Mia De Vits (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Rainer Wieland (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Alexander Radwan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sharon Bowles, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, John Whittaker, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, John Purvis, Ieke van den Burg, Zsolt László Becsey, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Corien Wortmann-Kool, Charlie McCreevy και Pervenche Berès.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου