Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 23. aprill 2007 - Strasbourg

17. Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kõrgtehnoloogiliste ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Miroslav Mikolášik tutvustas raportit.

Sõna võtsid Giles Chichester (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Hiltrud Breyer (JURI komisjoni arvamuse koostaja), John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Dagmar Roth-Behrendt fraktsiooni PSE nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Françoise Grossetête, Proinsias De Rossa, Marios Matsakis, Urszula Krupa, Peter Liese, Jorgo Chatzimarkakis, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Péter Olajos, John Purvis, Carlo Casini, Bogusław Sonik, Klaus Theo Schröder (nõukogu eesistuja) ja Günter Verheugen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.04.2007protokoll punkt 11.1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika