Показалец 
Протокол
PDF 220kWORD 191k
Понеделник, 23 април 2007 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Декларации на председателството
 4.Внесени документи
 5.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 6.Решения относно някои документи
 7.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 8.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 10.Състав на Парламента
 11.Състав на комисиите и делегациите
 12.Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 13.Ред на работа
 14.Декларация за финансови интереси
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)
 17.Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (разискване)
 18.Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (разискване)
 19.Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (разискване)
 20.Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (разискване)
 21.Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (разискване)
 22.Квотна система за производството на картофено нишесте * (разискване)
 23.Искове за вреди във връзка с нарушения на антитръстовото законодателство на ЕС (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Декларации на председателството

Председателят осъжда, от името на Парламента, убийството на трима служители на християнско издателство в Малатия (Турция), извършено на 18 април 2007 г. Той отправя призив към турските власти да положат всички необходими усилия с оглед изправяне пред съда на виновниците.

°
° ° °

Председателят съобщава новината за кончината на бившия президент на Русия Борис Елцин и отправя съболезнованията на Парламента към руския народ.


4. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) (COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)) – комисия TRAN – Докладчик: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на авария (COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)) – комисия TRAN – Докладчик: Paolo Costa (A6-0063/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандартите за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации (COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно отваряне на тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния за снабдяване на рафинерии през стопанските 2006/07, 2007/08 и 2008/09 години (COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)) – комисия AGRI - Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

- ***I Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост (COM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)) – комсия JURI - Докладчик: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

- Доклад за положението на жените с увреждания в Европейския съюз (2006/2277(INI)) – комисия FEMM - Докладчик: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

- Доклад относно публичните финанси в ИПС 2006 (2007/2004(INI)) - комисия ECON - Докладчик: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение (COM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD)) – комисия ECON - Докладчик: Sharon Bowles (A6-0077/2007)

- * Доклад за предложението за решение на Съвета, изменящо Решение 2004/585/ЕО относно създаване на Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS)) – комисия PECH - Докладчик: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт, изменяща Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО (COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права (COM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)) – комисия EMPL - Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола от пристанищната държава (преработка) (COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

- * Доклад по предложението за решение на Съвета за приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност (COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)) – комисия JURI - Докладчик: József Szájer (A6-0082/2007)

- * Доклад по предложението за регламент на Съвета за установяване на режим за компенсиране на допълнителните разходи във връзка с търговската реализация на някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, за периода 2007 - 2013 г. (COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)) – комисия PECH – Докладчик: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)) – комисия PECH - Докладчик: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)) – комисия TRAN - Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

- Доклад относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (2006/2107(INI)) – комисия REGI – Докладчик : Markus Pieper (A6-0087/2007)

- Доклад относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г. (2006/2232(INI)) – комисия ENVI - Докладчик: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

- Доклад относно доклада за напредъка на Хърватия - 2006 г. (2006/2288(INI)) – комисия AFET - Докладчик: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

- * Доклад по предложението за решение на Съвета относно сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги (COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)) – комисия TRAN - Докладчик: Paolo Costa (A6-0093/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година - Раздел I – Европейски парламент (SEC(2006)0915 [[02]] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Bart Staes (A6-0094/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година (SEC(2006)0915 [[01]] - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)) – комисия CONT – Докладчик : Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 2005 финансова година (N6-0021/2006 - C6-0386/2006 - 2006/2153(DEC)) – комисия CONT – Докладчик: Edit Herczog (A6-0097/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Eвропейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2005 година (N6-0022/2006 - C6-0387/2006 - 2006/2154(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0098/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2005 година (N6-0029/2006 - C6-0394/2006 - 2006/2161(DEC)) – комисия CONT – Докладчик: Edit Herczog (A6-0099/2007)

- Доклад за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2005 година (N6-0025/2006 - C6-0390/2006 - 2006/2157(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0100/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2005 г. (N6-0028/2006 - C6-0393/2006 - 2006/2160(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0101/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2005 г. (N6-0036/2006 - C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0102/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за 2005 финансова година (N6-0026/2006 - C6-0391/2006 - 2006/2158(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0103/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година - Раздел VIIIA – Европейски омбудсман (SEC(2006)0915 [[08]] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за 2005 финансова година (N6-0027/2006 - C6-0392/2006 - 2006/2159(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0105/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година - Раздел VII – Комитет на регионите (SEC(2006)0915 [[07]] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година - Раздел V – Cметна палата (SEC(2006)0915 [[05]] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2005 година - Раздел II – Съвет (SEC(2006)0915 [[03]] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC)) – комисия CONT – Докладчик: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

- Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година - Раздел IV – Съд на Европейските общности (SEC(2006)0915 [[04]] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година - Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет (SEC(2006)0915 [[06]] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

- Проектодоклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за 2005 финансова година - Раздел VIIIБ – Европейски надзорен орган по защита на данните (SEC(2006)0915 [[09]] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

- Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2005 година (N6-0034/2006 - C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0112/2007)

- Доклад за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за 2005 финансова година (N6-0031/2006 - C6-0396/2006 - 2006/2163(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0113/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2005 година (N6-0032/2006 - C6-0397/2006 - 2006/2164(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0114/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2005 година (COM(2006)0429 - C6-0264/2006 - 2006/2169(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за реконструкция за 2005 финансова година (N6-0023/2006 - C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0116/2007)

- ***I Доклад по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Общността за подобряване на функционирането на системите за данъчно облагане на вътрешния пазар (Фискалис 2013) (COM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD)) – комисия ECON - Докладчик: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

- Доклад относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията за финансовата 2005 година (N6-0024/2006 - C6-0389/2006 - 2006/2156(DEC)) - CONT - : Edit Herczog (A6-0118/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2005 финансова година (N6-0035/2006 - C6-0400/2006 - 2006/2167(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0119/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2005 финансова година (N6-0030/2006 - C6-0395/2006 - 2006/2162(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0120/2007)

- Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за 2005 финансова година (N6-0033/2006 - C6-0398/2006 - 2006/2165(DEC)) – комисия CONT - Докладчик: Edit Herczog (A6-0121/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните счетоводни сметки (COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)) – комисия ECON - Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

- Доклад по общия проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. Раздел III – Комисия (2007/2017(BUD)) – комисия BUDG – Докладчик : Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

- * Доклад за предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация и на протокол за искове, съдебни производства и обезщетения към рамковото споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация (COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)) – комисия ITRE - Докладчик: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

- Доклад относно годишния доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (2007/2020(INI)) – комисия AFET - Докладчик: Simon Coveney (A6-0128/2007)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (кодифицирана версия) (COM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)) – комисия JURI – Докладчик: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

- Доклад за Зелената книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (2006/2207(INI)) – комисия ECON - Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

- ***II Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)) – комисия TRAN – Докладчик : Paolo Costa (A6-0134/2007)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за създаването на eкипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм (COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)) – комисия LIBE – Докладчик: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

- * Доклад по инициативата на Република Финландия относно приемането на решение на Съвета, коригиращо основните заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)) – комисия LIBE - Докладчик: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

- * Доклад по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте (COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)) – комисия AGRI - Докладчик: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Vural Öger (2006/2198(IMM)) – комисия JURI - Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 109 от Правилника за дейността) (B6-0017/2007)

към Съвета:

- Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Bushill-Matthews Philip, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Papastamkos Georgios, Goudin Hélène, Seppänen Esko, Davies Chris, Hutchinson Alain, Evans Robert, Karatzaferis Georgios, Zappalà Stefano, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Van Hecke Johan, Dillen Koenraad, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Bozkurt Emine, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro

към Комисията:

- Hutchinson Alain, Guardans Cambó Ignasi, Protasiewicz Jacek, Dimitrov Martin, Ryan Eoin, Susta Gianluca, De Rossa Proinsias, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Willmott Glenis, van Nistelrooij Lambert, Papastamkos Georgios, Starkevičiūtė Margarita, Paleckis Justas Vincas, Dimitrov Konstantin, Ebner Michl, Arnaoutakis Stavros, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Bushill-Matthews Philip, Posselt Bernd, Stoyanov Dimitar, Dillen Koenraad, Florenz Karl-Heinz, Pflüger Tobias, Holm Jens, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Riis-Jørgensen Karin, Davies Chris, Evans Robert, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Yañez-Barnuevo García Luis, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Zappalà Stefano, Figueiredo Ilda, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Vanhecke Frank, El Khadraoui Saïd, Galeote Gerardo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Doyle Avril, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Gyürk András

2.2) предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Roberta Angelilli Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно борбата със секс туризма (B6-0144/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM, CULT, TRAN

- Adriana Poli Bortone. Предложение за резолюция относно предоставянето на помощ за създаването на специализирани центрове за лечение на хроничните заболявания (B6-0145/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Adriana Poli Bortone. Предложение за резолюция относно нови насоки за програмата „Еразмус” (B6-0146/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция за насърчаване на създаването на доброволчески корпус в рамките на ЕС за борба с природните бедствия в цял свят (B6-0147/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG


5. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на авиационните услуги.


6. Решения относно някои документи

Разрешение за изготвяне на доклад (член 120 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Междуинституционално споразумение относно практическите договорености във връзка с процедурата на съвместно вземане на решение (2005/2125(ACI)).


7. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента::

1) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Věra Flasarová, относно определяне на 19 юни за Европейски ден на равенството между жените и мъжете (0039/2007);

- Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure и Mojca Drčar Murko, относно използването на примати в научните опити (0040/2007);

- Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall и Nina Škottová, относно референдуми за конституцията във всяка държава-членка (0041/2007),

- Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes и Feleknas Uca, относно расова омраза в интернет (0042/2007);

- Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves и Jean Lambert, относно ролята на доброволните служби в спешни операции по гражданска защита (0043/2007);

- Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras и Dimitrios Papadimoulis, относно единния европейски номер за спешни повиквания 112 (0044/2007);

- Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein и Pia Elda Locatelli, относно ефикасност на водите (0045/2007).


8. Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Писмени декларации № 88, 89, 90, 91/2006, 1, 2, 3, 4, 5/2007 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


9. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие резолюциите, приети от Парламента по време на пленарната сесия през м. декември 2006 г., е раздадено.


10. Състав на Парламента

Adrian-Mihai Cioroianu и Ovidiu Ioan Silaghi са назначени за членове на румънското правителство, считано от 03.04.2007 г.

Парламентът, съгласно член 3, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, приема за сведение тези назначения и, в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, както и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, обявява мястата им за свободни, считано от 03.04.2007 г.

Paavo Väyrynen е избран за депутат в Парламента на Финландия и е назначен за член на финладското правителство, считано от 19.04.2007 г.

Парламентът, съгласно член 3, параграф 2, алинея втора от Правилника за дейността, приема за сведение това назначение и, в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, както и член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, обявява неговото място за свободно, считано от 19.04.2007 г.

Albert Jan Maat подава оставка като член на Европейския парламент, считано от 10.04.2007 г.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, Парламентът обявява неговото място за свободно, считано от горепосочената дата.

°
° ° °

Нидерландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Esther de Lange като член на Европейския парламент на мястото на Albert Jan Maat, считано от 12.04.2007 г.

Финландските компетентни органи уведомяват за назначаването на Samuli Pohjamo като член на Европейския парламент на мястото на Paavo Väyrynen, считано от 23.04.2007 г.

Италианските компетентни органи съобщават, че провъзгласяването на Achille Occhetto за избран се анулира и неговото място, останало свободно, се присъжда на Beniamino Donnici. Парламентът приема за сведение тези решения, считано от 29.03.2007 г.

Междувременно Beniamino Donnici уведоми за присъединяването си към групата ALDE.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Esther de Lange, Beniamino Donnici и Samuli Pohjamo заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


11. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата PSE Парламентът утвърди следните назначения:

Комисия BUDG: Vasile Puşcaş

Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа: Vasile Puşcaş


12. Подписване на актовете, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусниили еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (3670/3/2006 – C6-0111/2007 – 2006/0046(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) (3672/4/2006 – C6-0112/2007 – 2006/0004(COD)).


13. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Искане за прилагане на неотложна процедура (член 134 от Правилника) от Съвета:

- относно предложение за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS))

Мотиви за неотложната процедура:

неотложността е обоснована от необходимостта от установяване на нова правна рамка в най-кратки срокове.

Парламентът ще се произнесе но неотложната процедура в началото на утрешното заседание.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през първата и втората сесия през м. април (PE 387.009/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член132 от Правилника за дейността):

Заседания от 23.04.2007 г. до 26.04.2007 г.

понеделник

- искане от групата PSE за отлагане на гласуването на доклада Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007) относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Общността (Зелена книга) (точка 8 от проекта на Дневен ред)

Изказва се Antolín Sánchez Presedo (докладчик), който представя мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.

вторник

- не се предлага промяна

сряда

- искане от групата ALDE за отлагане на гласуването по доклада Sharon Bowles (A6-0077/2007 относно основната информация относно паритетите на покупателна способност (точка 63 от проекта на Дневен ред) във времето за гласуване в четвъртък на обяд

Изказа се Sharon Bowles (докладчик), който преставя мотивите за искането.

Парламентът одобрява искането.

- искане от групата PSE за внасяне на предложение за резолюция вследствие разискването по изявлението на Комисията относно засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (точка 129 от проекта на Дневен ред).

Изказаха се: Stephen Hughes, от името на групата PSE, който представя мотивите за искането, и Gunnar Hökmark, от името на групата PPE-DE.

С електронно гласуване (103 - гласа „за“ 78- гласа „против“, 3 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

четвъртък

- не се предлага промяна

Заседания на 09.05.2007 г. и 10.05.2007 г.

- не се предлага промяна

°
° ° °

С това редът на работа бе определен.


14. Декларация за финансови интереси

Долупосочените членове на ЕП все още не са подали осъвременени данни относно своите декларации за финансови интереси за 2006 г., в съответствие с член 2, алинея 5 от Приложение I към Правилника за дейността на ЕП:

Luis Herrero-Tejedor, Michał Tomasz Kamiński и Michael Henry Nattrass.


15. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат внимание на Парламента за въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Erna Hennicot-Schoepges, Yannick Vaugrenard, Graham Watson, Zdzisław Zbigniew Podkański, Milan Horáček, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Ashley Mote, András Gyürk, Pervenche Berès, Árpád Duka-Zólyomi, Csaba Sándor Tabajdi, Eduard Raul Hellvig, József Szájer, Teresa Riera Madurell, Georgios Papastamkos, Willy Meyer Pleite, Tunne Kelam, Marios Matsakis, László Surján, Mieczysław Edmund Janowski, Pál Schmitt, Panayiotis Demetriou, Danutė Budreikaitė, John Attard-Montalto, Alojz Peterle, Ryszard Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Péter Olajos, Kyriacos Triantaphyllides, Monica Maria Iacob-Ridzi, Umberto Guidoni, Małgorzata Handzlik и Tatjana Ždanoka.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател


16. Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (разискване)

Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги на вътрешния пазар и за изменение на Директиви 97/7/EО, 2000/12/EО и 2002/65/EО [COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Jean-Paul Gauzès представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Mia De Vits (докладчик по становището на комисията IMCO), Rainer Wieland (докладчик по становището на комисията JURI), Alexander Radwan, от името на групата PPE-DE, Gianni Pittella, от името на групата PSE, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, от името на групата UEN, John Whittaker, от името на групата IND/DEM, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, John Purvis, Ieke van den Burg, Zsolt László Becsey, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Corien Wortmann-Kool, Charlie McCreevy и Pervenche Berès.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.26 от протокола от 24.04.2007 г.


17. Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за съвременно лечение и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Miroslav Mikolášik представи доклада.

Изказаха се: Giles Chichester (докладчик по становището на комисията ITRE), Hiltrud Breyer (докладчик по становището на комисията JURI), John Bowis, от името на групата PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, от името на групата PSE, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Adamos Adamou, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Françoise Grossetête, Proinsias De Rossa, Marios Matsakis, Urszula Krupa, Peter Liese, Jorgo Chatzimarkakis, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Péter Olajos, John Purvis, Carlo Casini, Bogusław Sonik, Klaus Theo Schröder (действащ председател на Съвета) и Günter Verheugen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 25.04.2007 г..


18. Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (разискване)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Изказа се Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията).

Nicola Zingaretti представи доклада.

Изказаха се: David Hammerstein (докладчик по становището на комисията ITRE), Rainer Wieland (докладчик по становището на комисията LIBE), Hans-Peter Mayer, от името на групата PPE-DE, Manuel Medina Ortega, от името на групата PSE, Toine Manders, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, Jim Allister, независим член на ЕП, Jacques Toubon и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се: Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet и Günter Verheugen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 25.04.2007 г..


19. Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (разискване)

Доклад относно въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване [ 2006/2107(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Markus Pieper (A6-0087/2007)

Markus Pieper представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията BUDG), Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE-DE, Gábor Harangozó, от името на групата PSE, Grażyna Staniszewska, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, от името на групата ITS, Jana Bobošíková, независим член на ЕП, László Surján, Constanze Angela Krehl, Jean Marie Beaupuy, Jan Tadeusz Masiel, Pedro Guerreiro, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Danutė Budreikaitė, Margie Sudre, Miloš Koterec, Valdis Dombrovskis, Andrzej Jan Szejna, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Danuta Hübner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.28 от протокола от 24.04.2007 г..


20. Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (разискване)

Доклад за общия проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., Раздел III – Комисия [ 2007/2017(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

Kyösti Virrankoski представи доклада.

Изказа се Dalia Grybauskaitė (член на Комисията).

Изказаха се: Michael Gahler (докладчик по становището на комисията AFET) и Richard James Ashworth, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adam BIELAN
Заместник-председател

Изказаха се: Catherine Guy-Quint, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Marie Anne Isler Béguin, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Reimer Böge, Paulo Casaca и Dalia Grybauskaitė.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.29 от протокола от 24.04.2007 г.


21. Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно отваряне на тарифните квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния за снабдяване на рафинерии през стопанските 2006/07, 2007/08 и 2008/09 години [COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Atilla Béla Ladislau Kelemen, от името на групата PPE-DE, Marc Tarabella, от името на групата PSE, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, от името на групата ITS, и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 24.04.2007 г.


22. Квотна система за производството на картофено нишесте * (разискване)

Доклад по предложението за регламент на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) №1868/94 за въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте [COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие селските райони. Докладчик: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Janusz Wojciechowski представи доклада.

Изказаха се: Esther De Lange, от името на групата PPE-DE, Bogdan Golik, от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Šarūnas Birutis, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.27 от протокола от 24.04.2007 г.


23. Искове за вреди във връзка с нарушения на антитръстовото законодателство на ЕС (разискване)

Доклад относно Зелената книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО [ 2006/2207(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

Antolín Sánchez Presedo представи доклада.

Изказа се Neelie Kroes (член на Комисията).

Изказаха се: Bert Doorn (докладчик по становището на комисията JURI), Jonathan Evans, от името на групата PPE-DE, Ieke van den Burg, от името на групата PSE, Sharon Bowles, от името на групата ALDE, Pervenche Berès, Diana Wallis и Neelie Kroes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.10 от протокола от 25.04.2007 г.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 387.009/OJMA).


25. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 0.05 ч.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Близнашки, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Червеняков, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Мартин Димитров, Филип Димитров Димитров, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Първанова, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Софиянски, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Стоянов, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност