Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 197kWORD 151k
Esmaspäev, 23. aprill 2007 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Esitatud dokumendid
 5.Nõukogu edastatud kokkulepped
 6.Teatud dokumente puudutavad otsused
 7.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Parlamendi koosseis
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 12.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 13.Tööplaan
 14.Majanduslike huvide deklaratsioon
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Makseteenused siseturul ***I (arutelu)
 17.Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I (arutelu)
 18.Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I (arutelu)
 19.Tulevaste laienemiste mõju ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (arutelu)
 20.Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008 (arutelu)
 21.Tariifikvoodid toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse * (arutelu)
 22.Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem * (arutelu)
 23.EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (Roheline raamat) (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president mõistis parlamendi nimel hukka 18. aprillil 2007 toime pandud kristliku kirjastuse kolme töötaja mõrva Malatyas (Türgi). President julgustas Türgi võime tegema kõiki vajalikke pingutusi süüdlaste kohtu ette toomiseks.

°
° ° °

President märkis endise Venemaa presidendi Boriss Jeltsini tänast surma ja edastas Venemaa rahvale parlamendi kaastundeavalduse.


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendi komisjonid:

1.1) raportid

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Euroopa Ühenduse, Islandi Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Norra Kuningriigi, Serbia ja Montenegro, Rumeenia ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu sõlmimist (KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0063/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse tariifikvoodid rafineerimistehastesse tarnitava toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 (KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (KOM(2006)0168 - C6-0233/2005 - 2005/0127(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

- Raport puuetega naiste olukorra kohta Euroopa Liidus (2006/2277(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

- Raport majandus- ja rahaliidu riikide rahanduse kohta 2006. aastal (2007/2004(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad (KOM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A6-0077/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/585/EÜ, millega asutatakse ühise kalanduspoliitika raames piirkondlikud nõuandekomisjonid (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ (KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavuse parandamise kohta (KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 - 2005/0214(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ria Oomen-Ruijten (A6-0080/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses (uuesti sõnastatud) (KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

- * Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kohandatakse Euroopa Kohut käsitlevaid sätteid valdkondades, mis on hõlmatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu kolmanda osa IV jaotisega (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)) - JURI komisjon - Raportöör: József Szájer (A6-0082/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013 (KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2371/2002 ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta (KOM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

- Raport tulevaste laienemiste mõju kohta ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (2006/2107(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Markus Pieper (A6-0087/2007)

- Raport HIV/AIDSi vastase võitluse kohta Euroopa Liidus ja naaberriikides aastatel 2006–2009 (2006/2232(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

- Raport: 2006. aasta eduaruanne Horvaatia kohta (2006/2288(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Malaisia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0093/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - I jagu – Euroopa Parlament (SEC(2006)0915 [[02]] - C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A6-0094/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - III jagu - Komisjon (SEC(2006)0915 [[01]] - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

- Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0021/2006 - C6-0386/2006 - 2006/2153(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0097/2007)

- Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0022/2006 - C6-0387/2006 - 2006/2154(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0098/2007)

- Raport Euroopa Ravimiameti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0029/2006 - C6-0394/2006 - 2006/2161(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0099/2007)

- Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0025/2006 - C6-0390/2006 - 2006/2157(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0100/2007)

- Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0028/2006 - C6-0393/2006 - 2006/2160(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0101/2007)

- Raport Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0036/2006 - C6-0401/2006 - 2006/2168(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0102/2007)

- Raport Euroopa Keskkonnaagentuuri 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0026/2006 - C6-0391/2006 - 2006/2158(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0103/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - VIII jagu (A) – Euroopa ombudsman (SEC(2006)0915 [[08]] - C6-0471/2006 - 2006/2063(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

- Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0027/2006 - C6-0392/2006 - 2006/2159(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0105/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - VII jagu – Regioonide Komitee (SEC(2006)0915 [[07]] - C6-0470/2006 - 2006/2076(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - V jagu – kontrollikoda (SEC(2006)0915 [[05]] - C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - II jagu – nõukogu (SEC(2006)0915 [[03]] - C6-0466/2006 - 2006/2072(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - IV jagu – Euroopa Kohus (SEC(2006)0915 [[04]] - C6-0467/2006 - 2006/2073(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (SEC(2006)0915 [[06]] - C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

- Raport Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta - VIII jagu B – Euroopa andmekaitseinspektor (SEC(2006)0915 [[09]] - C6-0472/2006 - 2006/2170(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

- Raport Euroopa Toiduohutusameti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0034/2006 - C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0112/2007)

- Raport Euroopa Koolitusfondi 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0031/2006 - C6-0396/2006 - 2006/2163(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0113/2007)

- Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0032/2006 - C6-0397/2006 - 2006/2164(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0114/2007)

- Raport kuuenda, seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda Euroopa Arengufondi 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (KOM(2006)0429 - C6-0264/2006 - 2006/2169(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

- Raport Euroopa Ülesehitusameti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0023/2006 - C6-0388/2006 - 2006/2155(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0116/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandav ühenduse programm (programm "Fiscalis 2013") (KOM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Hans-Peter Martin (A6-0117/2007)

- Raport Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0024/2006 - C6-0389/2006 - 2006/2156(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0118/2007)

- Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0035/2006 - C6-0400/2006 - 2006/2167(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0119/2007)

- Raport Eurojusti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0030/2006 - C6-0395/2006 - 2006/2162(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0120/2007)

- Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (N6-0033/2006 - C6-0398/2006 - 2006/2165(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Edit Herczog (A6-0121/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2223/96 komisjonile rahvamajanduse arvepidamise andmete edastamise suhtes (KOM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

- Raport komisjoni poliitilise strateegia kohta 2008. aasta eelarvemenetluseks - III jagu – komisjon (2007/2017(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb raamlepingu (mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammi kohta Venemaa Föderatsioonis) ja protokolli (mitmepoolse tuumaalase keskkonnaprogrammiga seotud nõuete, kohtumenetluse ja kahju hüvitamise kohta Venemaa Föderatsioonis) sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

- Raport, milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste kohta maailmas 2006. aastal ja ELi poliitika selles küsimuses (2007/2020(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Simon Coveney (A6-0128/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Hans-Peter Mayer (A6-0132/2007)

- Raport rohelise raamatu kohta, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist (2006/2207(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Paolo Costa (A6-0134/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks ning muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses (KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

- * Raport Soome Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem (KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

- Raport Vural Ögeri puutumatuse võtmise taotluse kohta (2006/2198(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 109) (B6-0017/2007)

nõukogule:

- Medina Ortega Manuel, Moraes Claude, Ludford Sarah, Willmott Glenis, Bushill-Matthews Philip, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Posselt Bernd, Karim Sajjad, Pflüger Tobias, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Papastamkos Georgios, Goudin Hélène, Seppänen Esko, Davies Chris, Hutchinson Alain, Evans Robert, Karatzaferis Georgios, Zappalà Stefano, Mavrommatis Manolis, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Van Hecke Johan, Dillen Koenraad, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Bozkurt Emine, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Ryan Eoin, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Manolakou Diamanto, Toussas Georgios, Guerreiro Pedro

komisjonile:

Hutchinson Alain, Guardans Cambó Ignasi, Protasiewicz Jacek, Dimitrov Martin, Ryan Eoin, Susta Gianluca, De Rossa Proinsias, Rutowicz Leopold Józef, Czarnecki Ryszard, Moraes Claude, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Willmott Glenis, van Nistelrooij Lambert, Papastamkos Georgios, Starkevičiūtė Margarita, Paleckis Justas Vincas, Dimitrov Konstantin, Ebner Michl, Arnaoutakis Stavros, Medina Ortega Manuel, Mavrommatis Manolis, Bushill-Matthews Philip, Posselt Bernd, Stoyanov Dimitar, Dillen Koenraad, Florenz Karl-Heinz, Pflüger Tobias, Holm Jens, Wagenknecht Sahra, Budreikaitė Danutė, Riis-Jørgensen Karin, Davies Chris, Evans Robert, Schlyter Carl, Karatzaferis Georgios, Yañez-Barnuevo García Luis, Pleguezuelos Aguilar Francisca, Van Hecke Johan, Seppänen Esko, Zappalà Stefano, Figueiredo Ilda, Schmidt Olle, Newton Dunn Bill, Mitchell Gay, Vanhecke Frank, El Khadraoui Saïd, Galeote Gerardo, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Aylward Liam, Toussas Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Leichtfried Jörg, Doyle Avril, Manolakou Diamanto, Pafilis Athanasios, Gyürk András

2.2) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

- Roberta Angelilli ja Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta seksiturismi vastu (B6-0144/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

FEMM, CULT, TRAN

- Adriana Poli Bortone. Resolutsiooni ettepanek spetsiaalsete keskuste loomise toetamise kohta krooniliste haiguste raviks (B6-0145/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Adriana Poli Bortone. Resolutsiooni ettepanek Erasmuse programmi uute suuniste kohta (B6-0146/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu vabatahtlike korpuse loomise kohta loodusõnnetuste tagajärgede kõrvaldamiseks kogu maailmas (B6-0147/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

BUDG


5. Nõukogu edastatud kokkulepped

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Ühenduse ja Malaisia valitsuse vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping.


6. Teatud dokumente puudutavad otsused

Nõusolek raporti koostamiseks (kodukorra artikkel 120)

AFCO komisjon

- Institutsioonidevaheline kokkulepe kaasotsustamismenetlust käsitleva praktilise korra kohta (2005/2125(ACI)).


7. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid::

1) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Věra Flasarová naiste ja meeste võrdõiguslikkuse Euroopa päeva sisseviimise kohta 19. juunil (0039/2007);

- Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure ja Mojca Drčar Murko esikloomaliste kohta teaduslikes katsetes (0040/2007);

- Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall ja Nina Škottová põhiseaduse referendumite kohta igas liikmesriigis (0041/2007);

- Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes ja Feleknas Uca rassiviha kohta internetis (0042/2007);

- Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves ja Jean Lambert vabatahtlike abiliste ja tuletõrjujate rolli kohta kodanikukaitses (0043/2007);

- Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras ja Dimitrios Papadimoulis Euroopa hädaabinumbri 112 kohta (0044/2007);

- Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein ja Pia Elda Locatelli säästliku veetarbimise kohta (0045/2007).


8. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 88, 89, 90, 91/2006, 1, 2, 3, 4, 5/2007 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


9. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi 2006. aasta detsembri osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.


10. Parlamendi koosseis

Adrian-Mihai Cioroianu ja Ovidiu Ioan Silaghi nimetati Rumeenia valitsuse liikmeteks alates 3.4.2007.

Parlament võttis selle teadmiseks vastavalt kodukorra artikli 3 lõike 2 teisele lõigule ning märkis vastavalt esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ning kodukorra artikli 4 lõikele 1 nende ametikoha vabanemist alates 3.4.2007.

Paavo Väyrynen valiti Soome parlamendi liikmeks ja nimetati Soome valitsuse liikmeks alates 19.4.2007.

Parlament võttis selle teadmiseks ning märkis vastavalt esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 1 ja 2 ning kodukorra artikli 4 lõikele 1 ametikoha vabanemist alates 19.4.2007.

Albert Jan Maat astus tagasi Euroopa Parlamendi liikme ametist alates 10.4.2007.

Parlament märkis vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 ametikoha vabanemist alates nimetatud kuupäevast.

°
° ° °

Hollandi pädevad ametiasutused on teatanud Albert Jan Maati asemel Esther de Lange ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 12.04.2007.

Soome pädevad ametiasutused on teatanud Paavo Väyryneni asemel Samuli Pohjamo ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 23.04.2007.

Itaalia pädevad asutused teatasid, et Achille Occhetto valimine tühistati ja et sel moel vabanenud koht anti Beniamino Donnicile. Parlament võttis nimetatud otsused teadmiseks alates 29.3.2007.

Beniamino Donnici teatas vahepeal oma ühinemisest fraktsiooniga ALDE.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust nende mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Esther de Lange, Beniamino Donnici ja Samuli Pohjamo vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


11. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PSE taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

BUDG komisjon: Vasile Puşcaş

Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks: Vasile Puşcaş


12. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 allkirjastab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga järgmised kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktid:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 417/2002 topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul (3670/3/2006 - C6-0111/2007 – 2006/0046(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta (3672/4/2006 - C6-0112/2007 – 2006/0004(COD)).


13. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Nõukogu taotlus kiirmenetluse rakendamise kohta (kodukorra artikkel 134):

- ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS))

Kiirmenetluse taotluse põhjendus:

Kiirmenetlust põhjendati vajadusega luua viivitamatult uus õiguslik raamistik.

Parlament teeb otsuse kiirmenetluse kohta homse istungi alguses.

Jagati välja et aprilli I ja aprilli II osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 387.009/PDOJ), mille kohta tehti järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

23.04.2007 kuni 26.04.2007 istungid

esmaspäev

- fraktsiooni PSE taotlus lükata Antolín Sánchez Presedo raport (A6-0133/2007) «Roheline raamat, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist“ kolmapäevasele hääletusele (päevakorra projekti punkt 8)

Sõna võttis Antolín Sánchez Presedo (raportöör), kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

teisipäev

- muudatusteta

kolmapäev

- fraktsiooni ALDE taotlus lükata Sharon Bowlesi raport (A6-0077/2007) ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende arvutamise ja levitamise ühiseeskirjade kohta neljapäevasele hääletusele (päevakorra projekti punkt 63)

Sõna võttis Sharon Bowles (raportöör), kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

- fraktsiooni PSE taotlus, et arutelu teemal «Komisjoni avaldus - Euroopa õigusaktide edendamine seoses töötajate teavitamisega ja nendega konsulteerimisega (päevakorra projekti punkt 129) võetaks kokku resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Stephen Hughes fraktsiooni PSE nimel, kes põhjendas taotlust ja Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE-DE nimel.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (103 poolt, 78 vastu, 3 erapooletud).

neljapäev

- muudatusteta

09.05.2007 ja 10.05.2007 istungid

- muudatusteta

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


14. Majanduslike huvide deklaratsioon

Järgmised parlamendiliikmed ei ole veel esitanud 2006. aasta majanduslike huvide deklaratsiooni vastavalt kodukorra I lisa artikli 2 viiendale lõigule:

Luis Herrero-Tejedor, Michał Tomasz Kamiński ja Michael Henry Nattrass.


15. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Erna Hennicot-Schoepges, Yannick Vaugrenard, Graham Watson, Zdzisław Zbigniew Podkański, Milan Horáček, Adamos Adamou, Urszula Krupa, Ashley Mote, András Gyürk, Pervenche Berès, Árpád Duka-Zólyomi, Csaba Sándor Tabajdi, Eduard Raul Hellvig, József Szájer, Teresa Riera Madurell, Georgios Papastamkos, Willy Meyer Pleite, Tunne Kelam, Marios Matsakis, László Surján, Mieczysław Edmund Janowski, Pál Schmitt, Panayiotis Demetriou, Danutė Budreikaitė, John Attard-Montalto, Alojz Peterle, Ryszard Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Péter Olajos, Kyriacos Triantaphyllides, Monica Maria Iacob-Ridzi, Umberto Guidoni, Małgorzata Handzlik ja Tatjana Ždanoka.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident


16. Makseteenused siseturul ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 97/7/EÜ, 2000/12/EÜ ja 2002/65/EÜ muutmise kohta [KOM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

Sõna võttis Charlie McCreevy (komisjoni liige).

Jean-Paul Gauzès tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Mia De Vits (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Rainer Wieland (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Alexander Radwan fraktsiooni PPE-DE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Dariusz Maciej Grabowski fraktsiooni UEN nimel, John Whittaker fraktsiooni IND/DEM nimel, Piia-Noora Kauppi, Pervenche Berès, Margarita Starkevičiūtė, John Purvis, Ieke van den Burg, Zsolt László Becsey, Silvia-Adriana Ţicău, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Corien Wortmann-Kool, Charlie McCreevy ja Pervenche Berès.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.04.2007protokoll punkt 7.26.


17. Kõrgtehnoloogilised ravimid ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kõrgtehnoloogiliste ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise kohta [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

Miroslav Mikolášik tutvustas raportit.

Sõna võtsid Giles Chichester (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Hiltrud Breyer (JURI komisjoni arvamuse koostaja), John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Dagmar Roth-Behrendt fraktsiooni PSE nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adamos Adamou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Françoise Grossetête, Proinsias De Rossa, Marios Matsakis, Urszula Krupa, Peter Liese, Jorgo Chatzimarkakis, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Péter Olajos, John Purvis, Carlo Casini, Bogusław Sonik, Klaus Theo Schröder (nõukogu eesistuja) ja Günter Verheugen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.04.2007protokoll punkt 11.1.


18. Karistusõiguslikud meetmed intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks ***I (arutelu)

Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta [KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

Sõna võttis Günter Verheugen (komisjoni asepresident).

Nicola Zingaretti tutvustas raportit.

Sõna võtsid David Hammerstein (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Rainer Wieland (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Hans-Peter Mayer fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Toine Manders fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Umberto Guidoni fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jacques Toubon ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Sharon Bowles, Carl Schlyter, Daniel Strož, Tadeusz Zwiefka, Edith Mastenbroek, Ignasi Guardans Cambó, Maria Badia i Cutchet ja Günter Verheugen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.04.2007protokoll punkt 11.2.


19. Tulevaste laienemiste mõju ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele (arutelu)

Raport Tulevaste laienemiste mõju kohta ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele [ 2006/2107(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Markus Pieper (A6-0087/2007)

Markus Pieper tutvustas raportit.

Sõna võttis Danuta Hübner (komisjoni liige).

Sõna võtsid Nathalie Griesbeck (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE-DE nimel, Gábor Harangozó fraktsiooni PSE nimel, Grażyna Staniszewska fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea fraktsiooni ITS nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), László Surján, Constanze Angela Krehl, Jean Marie Beaupuy, Jan Tadeusz Masiel, Pedro Guerreiro, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Danutė Budreikaitė, Margie Sudre, Miloš Koterec, Valdis Dombrovskis, Andrzej Jan Szejna, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Danuta Hübner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.04.2007protokoll punkt 7.28.


20. Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia aastaks 2008 (arutelu)

Raport komisjoni iga-aastase poliitilise strateegia kohta 2008. aasta eelarvemenetluseks,
III jagu - komisjon [ 2007/2017(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

Kyösti Virrankoski tutvustas raportit.

Sõna võttis Dalia Grybauskaitė (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michael Gahler (AFET komisjoni arvamuse koostaja) ja Richard James Ashworth fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võtsid Catherine Guy-Quint fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Marie Anne Isler Béguin fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, Nathalie Griesbeck, Reimer Böge, Paulo Casaca ja Dalia Grybauskaitė.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.04.2007protokoll punkt 7.29.


21. Tariifikvoodid toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse tariifikvoodid rafineerimistehastesse tarnitava toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 [KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf tutvustas raportit.

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Atilla Béla Ladislau Kelemen fraktsiooni PPE-DE nimel, Marc Tarabella fraktsiooni PSE nimel, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea fraktsiooni ITS nimel, ja Mariann Fischer Boel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.04.2007protokoll punkt 7.3.


22. Kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem [KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Janusz Wojciechowski tutvustas raportit.

Sõna võtsid Esther De Lange fraktsiooni PPE-DE nimel, Bogdan Golik fraktsiooni PSE nimel, Kyösti Virrankoski fraktsiooni ALDE nimel, Andrzej Tomasz Zapałowski fraktsiooni UEN nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Jan Mulder, Zdzisław Zbigniew Podkański, Šarūnas Birutis, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Mariann Fischer Boel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 24.04.2007protokoll punkt 7.27.


23. EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamine (Roheline raamat) (arutelu)

Raport rohelise raamatu kohta, mis käsitleb EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahjude hüvitamist [2006/2207(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

Antolín Sánchez Presedo tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bert Doorn (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Jonathan Evans fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Sharon Bowles fraktsiooni ALDE nimel, Pervenche Berès, Diana Wallis ja Neelie Kroes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.04.2007protokoll punkt 11.10.


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.05.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Aita, Albertini, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Maaten, McAvan, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Søndergaard, Sonik, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika