Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург

5. Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г. [ 2006/2232(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Ulla Schmidt (действащ председател на Съвета) и Markos Kyprianou (член на Комисията).

Изказаха се: Zita Gurmai (докладчик по становището на комисията FEMM), Antonios Trakatellis, от името на групата PPE-DE, Dorette Corbey, от името на групата PSE, Marios Matsakis, от името на групата ALDE, Bogusław Rogalski, от името на групата UEN, Umberto Guidoni, от името на групата GUE/NGL, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Michael Cashman (докладчик по становището на комисията LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt и Markos Kyprianou.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.35 от Протокола от 24.04.2007 г.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност