Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

5. Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Ο Georgs Andrejevs παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Ulla Schmidt (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Zita Gurmai (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Michael Cashman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt και Μάρκος Κυπριανού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου