Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg

5. Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009 [2006/2232(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Ulla Schmidt (rådets tjänstgörande ordförande) och Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talare: Zita Gurmai (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Antonios Trakatellis för PPE-DE-gruppen, Dorette Corbey för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Bogusław Rogalski för UEN-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Michael Cashman (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.35 i protokollet av den 24.04.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy