Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2169(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0115/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0115/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2007 - 7.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0112

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

7.10. Απαλλαγή 2005 : έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, εβδόμου, ογδόου και ενάτου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0111)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου