Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0241(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0063/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.5
CRE 25/04/2007 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0148

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

11. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***I - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***I - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***I - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα ***I - Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Παρεμβαίνουν οι: Karin Roth (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Dirk Sterckx παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0086/2007).

Ο Jaromír Kohlíček παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0079/2007).

Ο Paolo Costa παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0063/2007).

Η Dominique Vlasto παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0081/2007).

Ο Luis de Grandes Pascual παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0070/2007).

Παρεμβαίνουν οι: Willi Piecyk (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Piia-Noora Kauppi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Fernand Le Rachinel, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Δημήτριος Παπαδημούλης, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Αθανάσιος Παφίλης, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Luís Queiró, Gilles Savary και Stanisław Jałowiecki.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Νικόλαος Σηφουνάκης, Karin Roth και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007, σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007, σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007, σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007 και σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου