Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.40 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
Πλήρη Πρακτικά

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0017/2007).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 42 (Alain Hutchinson): Εκβιασμός εις βάρος των εργαζομένων στη VW Forest - οι ανάστροφες μετεγκαταστάσεις.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 43 (Ignasi Guardans Cambó): Κίνδυνοι αυθαιρεσιών και αντιφάσεων κατά την εφαρμογή των νέων μέτρων ασφάλειας των εναέριων μεταφορών.

Ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 44 (Jacek Protasiewicz): Εφαρμογή κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

Ο László Kovács απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jacek Protasiewicz.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 45 (Martin Dimitrov): Τροποποίηση της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ με σκοπό την αύξηση των ελαχίστων συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά.

Ο László Kovács απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Proinsias De Rossa σχετικά με την ερώτηση 46 (Ο Πρόεδρος του επισημαίνει ότι η ερώτηση 46 είχε αποσυρθεί).

Ο László Kovács απαντά στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė και Proinsias De Rossa στην ερώτηση 45.

Παρεμβαίνει ο Carl Schlyter.

Ερώτηση 47 (Gianluca Susta): Ευρωπαϊκά σχολεία - εγγραφές.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Lapo Pistelli (αναπλ. συντάκτη), Richard Seeber και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 48 (Proinsias De Rossa): Αναδιοργάνωση του Eurydice.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Proinsias De Rossa.

Ερώτηση 49 (Leopold Józef Rutowicz): Διαχείριση κεφαλαίων της ΕΕ.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Leopold Józef Rutowicz και Paul Rübig.

Στην ερώτηση 50 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 51 (Claude Moraes): Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes και Paul Rübig.

Ερώτηση 52 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Περιφερειακή πολιτική για νησιωτικές περιοχές.

Η Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Γεωργίου Παπαστάμκου.

Ερώτηση 53 (Glenis Willmott): Προώθηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στις περιφέρειες.

Η Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Glenis Willmott.

Ερώτηση 54 (Lambert van Nistelrooij): Το καθεστώς των Ολλανδικών Αντιλλών και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Ο Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Lambert van Nistelrooij.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου