Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 24. apríla 2007 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 17.40 h. kvôli hodine otázok a pokračovalo sa v ňom opäť od 18.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

12. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0017/2007).

Prvá časť

Otázka č. 42 (Alain Hutchinson): Vydieranie robotníkov v závode VW Forest – opačná delokalizácia.

Vladimír Špidla (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 43 (Ignasi Guardans Cambó): Možnosť svojvoľného a protikladného výkladu nových opatrení v oblasti leteckej bezpečnosti.

László Kovács (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack a Justas Vincas Paleckis.

Otázka č. 44 (Jacek Protasiewicz): Uplatňovanie pravidiel poskytovania štátnej pomoci v rámci pomoci zameranej na podporu prijímania postihnutých osôb do zamestnania.

László Kovács odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Jacek Protasiewicz.

Druhá časť

Otázka č. 45 (Martin Dimitrov): Zmena a doplnenie smernice 92/84/EHS s cieľom zvýšiť minimálnu spotrebnú daň na alkoholické nápoje.

Na otázku odpovedal László Kovács.

V rozprave vystúpil Proinsias De Rossa k otázke 46 (Predseda mu odpovedal, že otázka 46 bola stiahnutá).

László Kovács odpovedal na doplňujúce otázky, ktoré položili Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė a Proinsias De Rossa k otázke 45.

V rozprave vystúpil Carl Schlyter.

Otázka č. 47 (Gianluca Susta): Zápis do európskej školy.

Siim Kallas (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Lapo Pistelli (v zastúpení autora), Richard Seeber a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Otázka č. 48 (Proinsias De Rossa): Reštrukturalizácia Eurydice.

Siim Kallas odpovedal na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položili Proinsias De Rossa.

Otázka č. 49 (Leopold Józef Rutowicz): Plán riadenia finančných zdrojov EÚ.

Siim Kallas odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Leopold Józef Rutowicz a Paul Rübig.

Otázka 50 bude zodpovedaná písomne.

Otázka č. 51 (Claude Moraes): Európsky fond regionálneho rozvoja.

Danuta Hübner (členka Komisie) odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Claude Moraes a Paul Rübig.

Otázka č. 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Regionálna politika pre ostrovné oblasti.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Georgios Papastamkos.

Otázka č. 53 (Glenis Willmott): Podpora fondov Spoločenstva v regiónoch.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položila Glenis Willmott.

Otázka č. 54 (Lambert van Nistelrooij): Štatút holandských Antíl a štrukturálne fondy.

Danuta Hübner odpovedala na otázku a doplňujúce otázky, ktoré položil Lambert van Nistelrooij.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia