Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2548(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0155/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0155/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 15
CRE 24/04/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0164

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

15. Galileo (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Galileo

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι: Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Józef Pinior και Jacques Barrot.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Angelika Niebler, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Σύμβαση Παραχώρησης του Galileo (B6-0155/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.04.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου