Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 24 април 2007 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Решение за неотложна процедура
 4.Освобождаване от отговорност за 2005 г. (разискване)
 5.Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г. (разискване)
 6.Приветствие с добре дошли
 7.Време за гласуване
  
7.1.Споразумение между Европейската общност и правителството на Малайзия относно някои аспекти на въздушните услуги * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Основни заплати, надбавки и обезщетения, прилагани по отношение на служителите на Европол * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Тарифни квоти за внос на сурова тръстикова захар в България и Румъния * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.снемане на имунитета на Vural Öger (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Съд на Европейските общности (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Cметна палата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски икономически и социален комитет (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски надзорен орган по защита на данните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Освобождаване от отговорност за 2005 г: Шести, Седми, Осми и Девети Европейски фондове за развитие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Eвропейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.13.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.14.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.15.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за околната среда (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.16.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.17.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.18.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция по лекарствата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.19.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Евроюст (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.20.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска фондация за обучение (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.21.Освобождаване от отговорност за 2005 г. : Европейска агенция за морска безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.22.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.23.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски орган за безопасност на храните (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.24.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.25.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.26.Платежни услуги на вътрешния пазар ***I (гласуване)
  
7.27.Въвеждане на квотна система за производството на картофено нишесте * (гласуване)
  
7.28.Въздействията на бъдещите разширявания върху ефективността на политиката на сближаване (гласуване)
  
7.29.Общ проектобюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (гласуване)
  
7.30.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комисия (гласуване)
  
7.31.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейски парламент (гласуване)
  
7.32.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Cъвет (гласуване)
  
7.33.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Комитет на регионите (гласуване)
  
7.34.Освобождаване от отговорност за 2005 г.: Европейска агенция за реконстурция (гласуване)
  
7.35.Борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г. (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I - Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I - Контрол от държавата на пристанището ***I - Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (разискване)
 12.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 13.Искане за обявяване на недопустимост (хомофобия в Европа)
 14.Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство - Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (разискване)
 15.Галилео (разискване)
 16.Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (разискване)
 17.Оценка и управление на риска от наводнения ***II (разискване)
 18.Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (273 kb) Присъствен списък (64 kb)       
 
Протокол (263 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от гласувания (602 kb) Резултати от поименно гласуване (2342 kb) 
 
Протокол (266 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (196 kb) Резултати от поименно гласуване (680 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност