Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 3.Beslut om brådskande förfarande
 4.Ansvarsfrihet för budgetåret 2005 (debatt)
 5.Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning
  7.1.Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Grundlöner och tillägg för Europols personal * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.10.Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.11.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.12.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.13.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.14.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.15.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.16.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.17.Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.18.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.19.Ansvarsfrihet 2005: Eurojust (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.20.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.21.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.22.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.23.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.24.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.25.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.26.Betalningstjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)
  7.27.Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * (omröstning)
  7.28.Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (omröstning)
  7.29.Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (omröstning)
  7.30.Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III, kommissionen (omröstning)
  7.31.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet (omröstning)
  7.32.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet (omröstning)
  7.33.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén (omröstning)
  7.34.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad (omröstning)
  7.35.Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I - Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I - Hamnstatskontroll ***I - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Avvisning av ett ärende som otillåtligt (homofobi i Europa)
 14.Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde - Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum * (debatt)
 15.Galileo (debatt)
 16.Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II (debatt)
 17.Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II (debatt)
 18.En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (254 kb) Närvarolista (64 kb)       
 
Protokoll (198 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (559 kb) Omröstningar med namnupprop (2282 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (160 kb) Omröstningar med namnupprop (669 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy