Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 265kWORD 263k
Τρίτη 24 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 4.Απαλλαγές για το οικονομικό έτος 2005 (συζήτηση)
 5.Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (συζήτηση)
 6.Υποδοχή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Απαλλαγή 2005: Τμήμα IV, Δικαστήριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Απαλλαγή 2005: Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Απαλλαγή 2005: Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII B, Eυρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Απαλλαγή 2005 : έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.11.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.12.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.13.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.14.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.15.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.16.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.17.Απαλλαγή 2005 : Μεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.18.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.19.Απαλλαγή 2005 : Eurojust (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.20.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.21.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.22.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.23.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.24.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.25.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.26.Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)
  
7.27.Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων * (ψηφοφορία)
  
7.28.Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)
  
7.29.Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
7.30.Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
7.31.Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
7.32.Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
7.33.Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
7.34.Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)
  
7.35.Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***I - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***I - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***I - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα ***I - Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων ***I (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 13.Απόρριψη συζητήσεως λόγω απαραδέκτου (ομοφοβία στην Ευρώπη)
 14.Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου - Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ΚΕΕΧ) * (συζήτηση)
 15.Galileo (συζήτηση)
 16.Θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***II (συζήτηση)
 17.Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ***II (συζήτηση)
 18.Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Πρόσφατη καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία (B6-0172/2007

- Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato, Henrik Lax και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης στις 14 και 15 Απριλίου στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη(B6-0175/2007

- Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski και Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης στις 14 και 15 Απριλίου στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη (B6-0178/2007

- Bart Staes, Milan Horáček και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την πρόσφατη καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία (B6-0179/2007

- Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola και Simon Coveney, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την πρόσφατη καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία (B6-0182/2007

- Vittorio Agnoletto και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πρόσφατη καταστολή των διαδηλώσεων στη Ρωσία (B6-0186/2007).

II.   Απαγωγή του δημοσιογράφου Alan Johnston στη Γάζα

- Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την περίπτωση του Alan Johnston, δημοσιογράφου του BBC, που απήχθη στη Γάζα στις 12 Μαρτίου 2007 (B6-0159/2007

- Pasqualina Napoletano, Richard Howitt και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τον Alan Johnston, δημοσιογράφο του BBC, που απήχθη στη Γάζα (B6-0161/2007

- Elizabeth Lynne, Chris Davies και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον Alan Johnston, δημοσιογράφο του BBC, που απήχθη στη Γάζα (B6-0174/2007

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον Alan Johnston, δημοσιογράφο του BBC, που απήχθη στη Γάζα (B6-0177/2007

- Margrete Auken, Jill Evans και Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τον Alan Johnston, δημοσιογράφο του BBC, που απήχθη στη Γάζα (B6-0180/2007

- Ιωάννης Κασουλίδης, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Eija-Riitta Korhola, Simon Coveney και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την απαγωγή του δημοσιογράφου Alan Johnston στη Γάζα (B6-0184/2007

III.   Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες

- Pasqualina Napoletano και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες (B6-0160/2007

- Jules Maaten και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στις Φιλιππίνες (B6-0173/2007

- Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες (B6-0176/2007

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες (B6-0181/2007

- Thomas Mann, Bernd Posselt και Eija-Riitta Korhola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες (B6-0183/2007

- Gintaras Didžiokas, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες (B6-0185/2007).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


3. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 134 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- * την πρόταση κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - επιτροπή AGRI

Παρεμβαίνει η Marie-Hélène Aubert (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Το κατεπείγον απορρίπτεται.


4. Απαλλαγές για το οικονομικό έτος 2005 (συζήτηση)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bart Staes (A6-0094/2007)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα IV, Δικαστήριο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα IV, Δικαστήριο [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Απαλλαγή 2005 : Τμήμα VIII B, Eυρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VIII B, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Απαλλαγή 2005 : έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, εβδόμου, ογδόου και ενάτου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0116/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Απαλλαγή 2005 : Μεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Kέντρου των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Απαλλαγή 2005 : Eurojust

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0121/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Ο Salvador Garriga Polledo παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0095/2007).

Ο Bart Staes παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0094/2007).

Ο Daniel Caspary παρουσιάζει τις εκθέσεις του (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 και A6-0111/2007).

Ο Mogens N.J. Camre παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0115/2007).

Η Edit Herczog παρουσιάζει τις εκθέσεις της (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 και A6-0102/2007).

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Ralf Walter (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) (A6-0095/2007 και A6-0115/2007), Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 και A6-0119/2007), Michael Cramer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN) (A6-0095/2007 και A6-0121/2007), Helga Trüpel (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE) (A6-0095/2007 και A6-0120/2007), Lissy Gröner (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Ashley Mote, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas και Bart Staes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο .7.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007, σημείο 7.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007 και σημείο 7.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007.


5. Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Ο Georgs Andrejevs παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Ulla Schmidt (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Zita Gurmai (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Αντώνιος Τρακατέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dorette Corbey, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Umberto Guidoni, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Michael Cashman (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt και Μάρκος Κυπριανού.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.04.2007.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

6. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον κύριο Vicente Fox, πρώην Πρόεδρο του Μεξικού, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


7.1. Συμφωνία ΕΚ/Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Μαλαισίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών [COM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0093/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0102)


7.2. Βασικοί μισθοί και επιδόματα του προσωπικού της Ευρωπόλ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας ενόψει της έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου για την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ [16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0103)

Παρεμβαίνει ο Richard Corbett και προτείνει να ψηφισθούν μαζί όλες οι εκθέσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η απλοποιημένη διαδικασία (άρθρο 131 του Κανονισμού). (Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την εν λόγω πρόταση).


7.3. Δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για τις εισαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο για τον εφοδιασμό των εργοστασίων ραφιναρίσματος κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/2007, 2007/2008 και 2008/2009 [COM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0104)


7.4. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Vural Öger [ 2006/2198(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0105)


7.5. Απαλλαγή 2005: Τμήμα IV, Δικαστήριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα IV, Δικαστήριο [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0106)


7.6. Απαλλαγή 2005: Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0107)


7.7. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0108)


7.8. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VIII A, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0109)


7.9. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VIII B, Eυρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VIII B, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0110)


7.10. Απαλλαγή 2005 : έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έκτου, εβδόμου, ογδόου και ενάτου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2005 [COM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0111)


7.11. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0097/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0112)


7.12. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0098/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0113)


7.13. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0118/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0114)


7.14. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0100/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0115)


7.15. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0103/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0116)


7.16. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0105/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0117)


7.17. Απαλλαγή 2005 : Μεταφραστικό Kέντρο των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Kέντρου των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0101/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0118)


7.18. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0099/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0119)


7.19. Απαλλαγή 2005 : Eurojust (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0120/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0120)


7.20. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0113/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0121)


7.21. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0114/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0122)


7.22. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0121/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0123)


7.23. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0112/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0124)


7.24. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0119/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0125)


7.25. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0102/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 και 2 και ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0126)


7.26. Υπηρεσίες πληρωμής στην εσωτερική αγορά ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ [COM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0127)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0127)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Jean-Paul Gauzès (εισηγητής) συνιστά την απόρριψη της τροπολογίας 287·

- Pervenche Berès προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί νέα αιτιολογική αναφορά στο νομοθετικό ψήφισμα· η προφορική τροπολογία κρατείται.


7.27. Καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1868/94 που αφορά την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων [COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0128)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0128)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Janusz Wojciechowski (εισηγητής) επί της τροπολογίας 8.


7.28. Συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις συνέπειες των μελλοντικών διευρύνσεων στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής [ 2006/2107(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Markus Pieper (A6-0087/2007)


(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνει ο Markus Pieper (εισηγητής).

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0129)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 26· η προφορική τροπολογία κρατείται (εν συνεχεία η τροπολογία 26, υπό την τροποποιημένη της μορφή, απορρίπτεται).


7.29. Προϋπολογισμός 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2008: ετήσιες στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής
Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [ 2007/2017(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0130)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Kyösti Virrankoski (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 16, η οποία κρατείται.


7.30. Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα ΙΙΙ, Επιτροπή [SEC(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEC(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0131)

Το κλείσιμο των λογαριασμών κατά συνέπεια εγκρίνεται (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0131)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Salvador Garriga Polledo (εισηγητής) προτείνει προφορικές τροπολογίες στις παραγράφους 37 και 108, οι οποίες κρατούνται.


7.31. Απαλλαγή 2005: Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Bart Staes (A6-0094/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0132)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0132)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Edith Mastenbroek επί της τροπολογίας 7·

- Daniel Caspary επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας.


7.32. Απαλλαγή 2005: Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα ΙΙ, Συμβούλιο [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0133)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0133)

Παρεμβαίνει ο Herbert Bösch (Πρόεδρος της επιτροπής CONT) ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης. (Ο Πρόεδρος σημειώνει την παρατήρηση αυτή).


7.33. Απαλλαγή 2005: Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005:
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0134)


7.34. Απαλλαγή 2005 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανασυγκρότησης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανασυγκρότησης για το οικονομικό έτος 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Edit Herczog (A6-0116/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0135)

Το κλείσιμο των λογαριασμών κατά συνέπεια εγκρίνεται (βλ. Παράρτημα V, άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0135)


7.35. Καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009 [ 2006/2232(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0136)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Janusz Wojciechowski - A6-0137/2007: Danutė Budreikaitė

Έκθεση Markus Pieper - A6-0087/2007: Czesław Adam Siekierski, Andreas Mölzer, Zita Pleštinská και Albert Deß

Έκθεση Kyösti Virrankoski - A6-0123/2007: Andreas Mölzer

Έκθεση Salvador Garriga Polledo - A6-0095/2007: Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Bart Staes - A6-0094/2007: Christofer Fjellner

Έκθεση Daniel Caspary - A6-0106/2007: Christopher Heaton-Harris

Έκθεση Georgs Andrejevs - A6-0091/2007: Marcin Libicki και Danutė Budreikaitė


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

O Derek Roland Clark γνωστοποιεί ότι, παρ' όλο που ψήφισε “αποχή”, δεν επιθυμούσε να ψηφίσει επί της παραγράφου 75 της πρότασης ψηφίσματος που περιέχεται στην Έκθεση Bart Staes - A6-0094/2007.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.20 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***I - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***I - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***I - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα ***I - Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Παρεμβαίνουν οι: Karin Roth (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Dirk Sterckx παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0086/2007).

Ο Jaromír Kohlíček παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0079/2007).

Ο Paolo Costa παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0063/2007).

Η Dominique Vlasto παρουσιάζει την έκθεσή της (A6-0081/2007).

Ο Luis de Grandes Pascual παρουσιάζει την έκθεσή του (A6-0070/2007).

Παρεμβαίνουν οι: Willi Piecyk (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Piia-Noora Kauppi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI) και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Fernand Le Rachinel, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Δημήτριος Παπαδημούλης, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Αθανάσιος Παφίλης, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Luís Queiró, Gilles Savary και Stanisław Jałowiecki.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Νικόλαος Σηφουνάκης, Karin Roth και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007, σημείο 11.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007, σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007, σημείο 11.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007 και σημείο 11.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.


(Η συνεδρίαση, η οποία διακόπτεται στις 5.40 μ.μ εν αναμονή της ώρας των ερωτήσεων, επαναλαμβάνεται στις 6 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B6-0017/2007).

Πρώτο μέρος

Ερώτηση 42 (Alain Hutchinson): Εκβιασμός εις βάρος των εργαζομένων στη VW Forest - οι ανάστροφες μετεγκαταστάσεις.

Ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 43 (Ignasi Guardans Cambó): Κίνδυνοι αυθαιρεσιών και αντιφάσεων κατά την εφαρμογή των νέων μέτρων ασφάλειας των εναέριων μεταφορών.

Ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 44 (Jacek Protasiewicz): Εφαρμογή κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

Ο László Kovács απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jacek Protasiewicz.

Δεύτερο μέρος

Ερώτηση 45 (Martin Dimitrov): Τροποποίηση της οδηγίας 92/84/ΕΟΚ με σκοπό την αύξηση των ελαχίστων συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά.

Ο László Kovács απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Proinsias De Rossa σχετικά με την ερώτηση 46 (Ο Πρόεδρος του επισημαίνει ότι η ερώτηση 46 είχε αποσυρθεί).

Ο László Kovács απαντά στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė και Proinsias De Rossa στην ερώτηση 45.

Παρεμβαίνει ο Carl Schlyter.

Ερώτηση 47 (Gianluca Susta): Ευρωπαϊκά σχολεία - εγγραφές.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Lapo Pistelli (αναπλ. συντάκτη), Richard Seeber και Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.

Ερώτηση 48 (Proinsias De Rossa): Αναδιοργάνωση του Eurydice.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Proinsias De Rossa.

Ερώτηση 49 (Leopold Józef Rutowicz): Διαχείριση κεφαλαίων της ΕΕ.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Leopold Józef Rutowicz και Paul Rübig.

Στην ερώτηση 50 θα δοθεί γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 51 (Claude Moraes): Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes και Paul Rübig.

Ερώτηση 52 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Περιφερειακή πολιτική για νησιωτικές περιοχές.

Η Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Γεωργίου Παπαστάμκου.

Ερώτηση 53 (Glenis Willmott): Προώθηση της κοινοτικής χρηματοδότησης στις περιφέρειες.

Η Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση της Glenis Willmott.

Ερώτηση 54 (Lambert van Nistelrooij): Το καθεστώς των Ολλανδικών Αντιλλών και τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Ο Danuta Hübner απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Lambert van Nistelrooij.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


13. Απόρριψη συζητήσεως λόγω απαραδέκτου (ομοφοβία στην Ευρώπη)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε από την ομάδα UEN, σύμφωνα με το άρθρο 167, παράγραφος 1, του Κανονισμού, κοινοποίηση της πρόθεσής της να υποβάλει αίτηση απόρριψης της συζητήσεως λόγω απαραδέκτου κατά την έναρξη της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ομοφοβία στην Ευρώπη, σημείο το οποίο έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της αυριανής απογευματινής συνεδρίασης..

Η ψηφοφορία επί της αίτησης αυτής θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την παρουσίασή της.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

14. Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου - Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ΚΕΕΧ) * (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Σερβίας και Μαυροβουνίου, της Ρουμανίας και της Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Η Eva Lichtenberger παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι: Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.


15. Galileo (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Galileo

Ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι: Etelka Barsi-Pataky, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Norbert Glante, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, David Hammerstein, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Józef Pinior και Jacques Barrot.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Angelika Niebler, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Σύμβαση Παραχώρησης του Galileo (B6-0155/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.04.2007.


16. Θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίσθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2006 για την έκδοση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0134/2007)

Ο Paolo Costa παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Philip Bradbourn, κατ' αρχάς για να εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συζήτηση επί του θέματος αυτού πραγματοποιείται κατά τη νυκτερινή συνεδρίαση, εν συνεχεία, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Ulrich Stockmann, Jim Higgins, Robert Evans, Reinhard Rack και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.


17. Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Ο Richard Seeber παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Anja Weisgerber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Edite Estrela, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland και Σταύρος Δήμας

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.


18. Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων [ 2006/2210(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

Η Kartika Tamara Liotard παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι: Avril Doyle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Gyula Hegyi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Mojca Drčar Murko, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Riitta Myller, Ευαγγελία Τζαμπάζη και Σταύρος Δήμας

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.04.2007.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 387.009/OJME).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.45 μ.μ.

Harald Rømer

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Σηφουνάκης, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου