Index 
Protokoll
PDF 236kWORD 198k
Tisdagen den 24 april 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 3.Beslut om brådskande förfarande
 4.Ansvarsfrihet för budgetåret 2005 (debatt)
 5.Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (debatt)
 6.Välkomsthälsning
 7.Omröstning
  
7.1.Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Grundlöner och tillägg för Europols personal * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.13.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.14.Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.15.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.16.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.17.Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.18.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.19.Ansvarsfrihet 2005: Eurojust (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.20.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.21.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.22.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.23.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.24.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.25.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.26.Betalningstjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)
  
7.27.Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * (omröstning)
  
7.28.Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (omröstning)
  
7.29.Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (omröstning)
  
7.30.Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III, kommissionen (omröstning)
  
7.31.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet (omröstning)
  
7.32.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet (omröstning)
  
7.33.Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén (omröstning)
  
7.34.Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad (omröstning)
  
7.35.Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I - Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I - Hamnstatskontroll ***I - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I (debatt)
 12.Frågestund (frågor till kommissionen)
 13.Avvisning av ett ärende som otillåtligt (homofobi i Europa)
 14.Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde - Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum * (debatt)
 15.Galileo (debatt)
 16.Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II (debatt)
 17.Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II (debatt)
 18.En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, om ingripanden mot demonstrationer i Ryssland (B6-0172/2007),

- Alexander Lambsdorff, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marco Cappato, Henrik Lax och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om ingripanden mot protestdemonstrationer den 14-15 april i Moskva och St Petersburg (B6-0175/2007),

- Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski och Gintaras Didžiokas för UEN-gruppen, om ingripanden mot protestdemonstrationer den 14-15 april i Moskva och St Petersburg (B6-0178/2007),

- Bart Staes, Milan Horáček och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland (B6-0179/2007),

- Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola och Simon Coveney för PPE-DE-gruppen, om aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland (B6-0182/2007),

- Vittorio Agnoletto och André Brie för GUE/NGL-gruppen, om aktuella ingripanden mot demonstrationer i Ryssland (B6-0186/2007).

II.   Bortförandet av journalisten Alan Johnston i Gaza

- Brian Crowley för UEN-gruppen, om bortförandet av BBC-journalisten Alan Johnston i Gaza den 12 mars 2007 (B6-0159/2007),

- Pasqualina Napoletano, Richard Howitt och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, om bortförandet av BBC-journalisten Alan Johnston i Gaza (B6-0161/2007),

- Elizabeth Lynne, Chris Davies och Sarah Ludford för ALDE-gruppen, om bortförandet av BBC-journalisten Alan Johnston i Gaza (B6-0174/2007),

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini och André Brie för GUE/NGL-gruppen, om bortförandet av BBC-journalisten Alan Johnston i Gaza (B6-0177/2007),

- Margrete Auken, Jill Evans och Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, om bortförandet av BBC-journalisten Alan Johnston i Gaza (B6-0180/2007),

- Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eija-Riitta Korhola, Simon Coveney och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, om bortförandet av BBC-journalisten Alan Johnston i Gaza (B6-0184/2007).

III.   Situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna

- Pasqualina Napoletano och Marc Tarabella för PSE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (B6-0160/2007),

- Jules Maaten och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om situationen i Filippinerna (B6-0173/2007),

- Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (B6-0176/2007),

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda och Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, om kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (B6-0181/2007),

- Thomas Mann, Bernd Posselt och Eija-Riitta Korhola för PPE-DE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (B6-0183/2007),

- Gintaras Didžiokas, Michał Tomasz Kamiński och Adam Bielan för UEN-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna (B6-0185/2007).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


3. Beslut om brådskande förfarande

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 134 i arbetsordningen) på följande förslag:

- * Förslaget till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - utskottet AGRI

Talare: Marie-Hélène Aubert (föredragande från utskottet AGRI).

Det beslutades att brådskande förfarande inte skulle tillämpas.


4. Ansvarsfrihet för budgetåret 2005 (debatt)

Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III, kommissionen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt III, kommissionen [SEK(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt I, Europaparlamentet [C6-0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A6-0094/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt II, rådet [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt IV, domstolen [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt V, revisionsrätten [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VII, Regionkommittén [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VIII B: Europeiska datatillsynsmannen [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 6:e, 7:e, 8:e och 9:e Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 [KOM(2006)0429 – C6-0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0097/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0098/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0116/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0118/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0100/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0103/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0105/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0101/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0099/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Eurojust

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0120/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0113/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0114/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0121/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska livsmedelsmyndigheten för budgetåret 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0112/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0119/2007)

Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0102/2007)

Salvador Garriga Polledo redogjorde för sitt betänkande (A6-0095/2007).

Bart Staes redogjorde för sitt betänkande (A6-0094/2007).

Daniel Caspary redogjorde för sina betänkanden (A6-0108/2007, A6-0109/2007, A6-0107/2007, A6-0110/2007, A6-0106/2007, A6-0104/2007 och A6-0111/2007).

Mogens N.J. Camre redogjorde för sitt betänkande (A6-0115/2007).

Edit Herczog redogjorde för sina betänkanden (A6-0097/2007, A6-0098/2007, A6-0116/2007, A6-0118/2007, A6-0100/2007, A6-0103/2007, A6-0105/2007, A6-0101/2007, A6-0099/2007, A6-0120/2007, A6-0113/2007, A6-0114/2007, A6-0121/2007, A6-0112/2007, A6-0119/2007 och A6-0102/2007).

Talare: Siim Kallas (kommissionens vice ordförande).

Talare: Ralf Walter (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) (A6-0095/2007 och A6-0115/2007), Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) (A6-0095/2007, A6-0103/2007, A6-0112/2007 och A6-0119/2007), Michael Cramer (föredragande av yttrande från utskottet TRAN) (A6-0095/2007 och A6-0121/2007), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT) (A6-0095/2007), Bárbara Dührkop Dührkop (föredragande av yttrande från utskottet LIBE) (A6-0095/2007 och A6-0120/2007), Lissy Gröner (föredragande av yttrande från utskottet FEMM) (A6-0095/2007), Véronique Mathieu för PPE-DE-gruppen, Dan Jørgensen för PSE-gruppen, Jan Mulder för ALDE-gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk för UEN-gruppen, och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Ashley Mote för ITS-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Esther De Lange, Edith Mastenbroek, Bill Newton Dunn, Janusz Wojciechowski, Paul van Buitenen, Jiří Maštálka, John Whittaker, Alexander Stubb, Paulo Casaca, Kyösti Virrankoski, Ingeborg Gräßle, Herbert Bösch, Margarita Starkevičiūtė, José Javier Pomés Ruiz, Szabolcs Fazakas, James Elles, Markus Ferber, Siim Kallas och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.30 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.31 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.32 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.5 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.6 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.7 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.33 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.8 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.9 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.10 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.11 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.12 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.34 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.13 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.14 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.15 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.16 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.17 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.18 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.19 i protokollet av den 24.04.2007, punkt .7.20 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.21 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.22 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.23 i protokollet av den 24.04.2007, punkt 7.24 i protokollet av den 24.04.2007 och punkt 7.25 i protokollet av den 24.04.2007.


5. Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (debatt)

Betänkande om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009 [2006/2232(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

Georgs Andrejevs redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Ulla Schmidt (rådets tjänstgörande ordförande) och Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talare: Zita Gurmai (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Antonios Trakatellis för PPE-DE-gruppen, Dorette Corbey för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Bogusław Rogalski för UEN-gruppen, Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Michael Cashman (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Åsa Westlund, Karin Scheele, Ulla Schmidt och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.35 i protokollet av den 24.04.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

6. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Vicente Fox, Mexikos f.d. president, som hade tagit plats på åhörarläktaren.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


7.1. Avtal EG/Malaysia om vissa luftfartsaspekter * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malaysias regering om vissa luftfartsaspekter [KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0093/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0102)


7.2. Grundlöner och tillägg för Europols personal * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Republiken Finlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal [16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A6-0136/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0103)

Talare: Richard Corbett föreslog att alla betänkanden som är föremål för förenklat förfarande (artikel 131 i arbetsordningen) skulle gå till omröstning tillsammans. (Talmannen svarade att han inte kunde bifalla detta förslag).


7.3. Tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om öppnande av tullkvoter för import till Bulgarien och Rumänien av rårörsocker för raffinering under regleringsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009 [KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0072/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG, och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0104)


7.4. Upphävande av Vural Ögers parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Vural Ögers immunitet [ 2006/2198(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Francesco Enrico Speroni (A6-0140/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0105)


7.5. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt IV, domstolen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt IV, domstolen [C6-0467/2006 –2006/2073(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0109/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0106)


7.6. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt V, Revisionsrätten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt V, revisionsrätten [C6-0468/2006 - 2006/2074(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0107/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0107)


7.7. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VI, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [C6-0469/2006 – 2006/2075(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0110/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0108)


7.8. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VIII A, Europeiska ombudsmannen [C6-0471/2006 – 2006/2063(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0104/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0109)


7.9. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VIII B, Europeiska datatillsynsmannen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VIII B: Europeiska datatillsynsmannen [C6-0472/2006 – 2006/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0111/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0110)


7.10. Ansvarsfrihet 2005: 6:e, 7:e, 8:e och 9:e europeiska utvecklingsfonden (EUF) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 6:e, 7:e, 8:e och 9:e Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2005 [KOM(2006)0429 – C6 0264/2006 – 2006/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Mogens N.J. Camre (A6-0115/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0111)


7.11. Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2005 [C6-0386/2006 – 2006/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0097/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0112)


7.12. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2005 [C6-0387/2006 – 2006/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0098/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0113)


7.13. Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2005 [C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0118/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0114)


7.14. Ansvarsfrihet 2005: Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2005 [C6-0390/2006 – 2006/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0100/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0115)


7.15. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska miljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2005 [C6-0391/2006 – 2006/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0103/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0116)


7.16. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska arbetsmiljöbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2005 [C6-0392/2006 – 2006/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0105/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0117)


7.17. Ansvarsfrihet 2005: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2005 [C6-0393/2006 – 2006/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0101/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0118)


7.18. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2005 [C6-0394/2006 – 2006/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0099/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0119)


7.19. Ansvarsfrihet 2005: Eurojust (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2005 [C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0120/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0120)


7.20. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2005 [C6-0396/2006 – 2006/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0113/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0121)


7.21. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2005 [C6–0397/2006 – 2006/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0114/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0122)


7.22. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2005 [C6-0398/2006 – 2006/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0121/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0123)


7.23. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska livsmedelsmyndigheten för budgetåret 2005 [C6-0399/2006 – 2006/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0112/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0124)


7.24. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2005 [C6-0400/2006 – 2006/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0119/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0125)


7.25. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2005 [C6-0401/2006 – 2006/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0102/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 och 2 och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0126)


7.26. Betalningstjänster på den inre marknaden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2000/12/EG och 2002/65/EG [KOM(2005)0603 - C6-0411/2005 - 2005/0245(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jean-Paul Gauzès (A6-0298/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0127)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0127)

Inlägg om omröstningen:

- Jean-Paul Gauzès (föredragande) föreslog att ändringsförslag 287 skulle förkastas.

- Pervenche Berès lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att lägga till en ny beaktandemening i ingressen i lagstiftningsresolutionen, vilket beaktades.


7.27. Kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om inrättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse [KOM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Janusz Wojciechowski (A6-0137/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0128)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0128)

Inlägg om omröstningen:

Janusz Wojciechowski (föredragande) yttrade sig om ändringsförslag 8.


7.28. Framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet (omröstning)

Betänkande om framtida utvidgningars konsekvenser för sammanhållningspolitikens effektivitet [ 2006/2107(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Markus Pieper (A6-0087/2007)


(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Talare: Markus Pieper (föredragande).

Antogs (P6_TA(2007)0129)

Inlägg om omröstningen:

- Kyriacos Triantaphyllides lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 26; det muntliga ändringsförslaget beaktades (ändringsförslaget i dess ändrade form förkastades).


7.29. Kommissionens årliga politiska strategi för 2008 (omröstning)

Betänkande om kommissionens årliga politiska strategi för budgetförfarandet för 2008 [ 2007/2017(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Kyösti Virrankoski (A6-0123/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0130)

Inlägg om omröstningen:

- Kyösti Virrankoski (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 16; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


7.30. Ansvarsfrihet 2005: avsnitt III, kommissionen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt III, kommissionen [SEK(2006)0916 – C6 0263/2006 – 2006/2070(DEC) - SEK(2006)0915 - C6-0262/2006 - 2006/2070(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Salvador Garriga Polledo (A6-0095/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0131)

Avslutningen av räkenskaperna godkändes därmed (se bilaga V, artikel 5.1 i arbetsordningen).

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0131)

Inlägg om omröstningen:

Salvador Garriga Polledo (föredragande) lade fram muntliga ändringsförslag till punkterna 37 och 108; de muntliga ändringsförslagen beaktades.


7.31. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt I, Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt I, Europaparlamentet [C6 0465/2006 – 2006/2071(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A6-0094/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0132)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0132)

Inlägg om omröstningen:

- Edith Mastenbroek yttrade sig om ändringsförslag 7.

- Daniel Caspary yttrade sig om hur omröstningen förlöpte.


7.32. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt II, rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt II, rådet [C6-0466/2006 – 2006/2072(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0108/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0133)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0133)

Talare: Herbert Bösch (ordförande för utskottet CONT) beklagade att rådet inte var närvarande under debatten. (Talmannen noterade detta påpekande).


7.33. Ansvarsfrihet 2005: Avsnitt VII, Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005:
Avsnitt VII, Regionkommittén [C6-0470/2006 – 2006/2076(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Daniel Caspary (A6-0106/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0134)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0134)


7.34. Ansvarsfrihet 2005: Europeiska byrån för återuppbyggnad (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2005 [C6-0388/2006 – 2006/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Edit Herczog (A6-0116/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0135)

Avslutningen av räkenskaperna godkändes därmed (se bilaga V, artikel 5.1 i arbetsordningen).

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0135)


7.35. Bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006-2009 (omröstning)

Betänkande om bekämpning av hiv/aids i Europeiska unionen och angränsande länder 2006–2009 [ 2006/2232(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Georgs Andrejevs (A6-0091/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0136)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Janusz Wojciechowski - A6-0137/2007: Danutė Budreikaitė

Betänkande Markus Pieper - A6-0087/2007: Czesław Adam Siekierski, Andreas Mölzer, Zita Pleštinská och Albert Deß

Betänkande Kyösti Virrankoski - A6-0123/2007: Andreas Mölzer

Betänkande Salvador Garriga Polledo - A6-0095/2007: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Bart Staes - A6-0094/2007: Christofer Fjellner

Betänkande Daniel Caspary - A6-0106/2007: Christopher Heaton-Harris

Betänkande Georgs Andrejevs - A6-0091/2007: Marcin Libicki och Danutė Budreikaitė


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Derek Roland Clark hade meddelat att han hade lagt ned sin röst vid omröstningen om punkt 75 i resolutionsförslaget i betänkandet av Bart Staes (A6-0094/2007), men att hans avsikt egentligen varit att inte alls delta i denna omröstning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I - Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I - Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I - Hamnstatskontroll ***I - Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen [KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG [KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar [KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0063/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om hamnstatskontroll (omarbetning) [KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (omarbetning) [KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

Talare: Karin Roth (rådets tjänstgörande ordförande) och Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Dirk Sterckx redogjorde för sitt betänkande (A6-0086/2007).

Jaromír Kohlíček redogjorde för sitt betänkande (A6-0079/2007).

Paolo Costa redogjorde för sitt betänkande (A6-0063/2007).

Dominique Vlasto redogjorde för sitt betänkande (A6-0081/2007).

Luis de Grandes Pascual redogjorde för sitt betänkande (A6-0070/2007).

Talare: Willi Piecyk (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Piia-Noora Kauppi (föredragande av yttrande från utskottet JURI) och Ioannis Kasoulides för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Emanuel Jardim Fernandes för PSE-gruppen, Josu Ortuondo Larrea för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Jacky Henin för GUE/NGL-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Graham Booth för IND/DEM-gruppen, Fernand Le Rachinel för ITS-gruppen, Corien Wortmann-Kool, Rosa Miguélez Ramos, Anne E. Jensen, Sebastiano (Nello) Musumeci, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Luca Romagnoli, Philip Bradbourn, Robert Evans, Marek Aleksander Czarnecki, Athanasios Pafilis, Georgios Karatzaferis, Luís Queiró, Gilles Savary och Stanisław Jałowiecki.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki, Ville Itälä, Silvia-Adriana Ţicău, Reinhard Rack, Nikolaos Sifunakis, Karin Roth och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.3 i protokollet av den 25.04.2007, punkt 11.4 i protokollet av den 25.04.2007, punkt 11.5 i protokollet av den 25.04.2007, punkt 11.6 i protokollet av den 25.04.2007 och punkt 11.7 i protokollet av den 25.04.2007.


(Sammanträdet avbröts kl. 17.40, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

12. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0017/2007).

Första delen

Fråga 42 (Alain Hutchinson): Utpressningstaktik mot arbetarna vid Volkswagen Forest - omvänd omlokalisering.

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Alain Hutchinson, Jörg Leichtfried och Danutė Budreikaitė.

Fråga 43 (Ignasi Guardans Cambó): Risk för godtycklighet och inkonsekvens vid tillämpningen av de nya flygsäkerhetsbestämmelserna.

László Kovács (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Ignasi Guardans Cambó, Reinhard Rack och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 44 (Jacek Protasiewicz): Tillämpningen av reglerna för statligt stöd i samband med stöd till sysselsättning för funktionshindrade.

László Kovács besvarade frågan samt en följdfråga från Jacek Protasiewicz.

Andra delen

Fråga 45 (Martin Dimitrov): Ändringav direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholhaltiga drycker.

László Kovács besvarade frågan.

Talare: Proinsias De Rossa yttrade sig om fråga 46. (Talmannen svarade att fråga 46 hade dragits tillbaka).

László Kovács besvarade följdfrågor från Martin Dimitrov, John Purvis, Danutė Budreikaitė och Proinsias De Rossa till fråga 45.

Talare: Carl Schlyter.

Fråga 47 (Gianluca Susta): Europaskolorna - inskrivning.

Siim Kallas (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Lapo Pistelli (ersättare för frågeställaren), Richard Seeber och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 48 (Proinsias De Rossa): Omstruktureringen av Eurydice.

Siim Kallas besvarade frågan samt en följdfråga från Proinsias De Rossa.

Fråga 49 (Leopold Józef Rutowicz): Förvaltning av EU-medel.

Siim Kallas besvarade frågan samt följdfrågor från Leopold Józef Rutowicz och Paul Rübig.

Fråga 50 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 51 (Claude Moraes): Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Danuta Hübner (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes och Paul Rübig.

Fråga 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Regionalpolitik och öområden.

Danuta Hübner besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Georgios Papastamkos.

Fråga 53 (Glenis Willmott): Främjande av EU-finansiering i regionerna.

Danuta Hübner besvarade frågan samt en följdfråga från Glenis Willmott.

Fråga 54 (Lambert van Nistelrooij): Nederländska Antillernas ställning och strukturfonderna.

Danuta Hübner besvarade frågan samt en följdfråga från Lambert van Nistelrooij.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


13. Avvisning av ett ärende som otillåtligt (homofobi i Europa)

Talmannen meddelade att UEN-gruppen, i enlighet med artikel 167.1 i arbetsordningen, hade anmält sin avsikt att begära avvisning på grund av otillåtlighet vid inledningen av debatten om rådets och kommissionens uttalanden om homofobi i Europa, vilken enligt föredragningslistan skulle äga rum på onsdagseftermiddagen.

Omröstningen om denna begäran skulle äga rum omedelbart efter det att den lagts fram.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.35 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

14. Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde - Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum * (debatt)

Uttalande av kommissionen: Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum [KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Eva Lichtenberger redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Saïd El Khadraoui för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Jean-Claude Martinez för ITS-gruppen, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău, Arūnas Degutis och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.11 i protokollet av den 25.04.2007.


15. Galileo (debatt)

Uttalande av kommissionen: Galileo

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Etelka Barsi-Pataky för PPE-DE-gruppen, Norbert Glante för PSE-gruppen, Fiona Hall för ALDE-gruppen, David Hammerstein för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Józef Pinior och Jacques Barrot.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Angelika Niebler, för utskottet ITRE, om förhandlingarna om koncessionsavtalet för Galileo (B6-0155/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 26.04.2007.


16. Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0134/2007)

Paolo Costa redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Talare: Philip Bradbourn inledde sitt inlägg med att beklaga att denna punkt skulle behandlas under ett nattsammanträde och talade därefter för PPE-DE-gruppen; Saïd El Khadraoui för PSE-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Georg Jarzembowski, Ulrich Stockmann, Jim Higgins, Robert Evans, Reinhard Rack och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 25.04.2007.


17. Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II (debatt)

Rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Richard Seeber (A6-0064/2007)

Richard Seeber redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Anja Weisgerber för PPE-DE-gruppen, Edite Estrela för PSE-gruppen, Vittorio Prodi för ALDE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Andreas Mölzer för ITS-gruppen, Péter Olajos, Karin Scheele, Johannes Blokland och Stavros Dimas

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 25.04.2007.


18. En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (debatt)

Betänkande om en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser [ 2006/2210(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

Kartika Tamara Liotard redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Avril Doyle för PPE-DE-gruppen, Gyula Hegyi för PSE-gruppen, Mojca Drčar Murko för ALDE-gruppen, Wiesław Stefan Kuc för UEN-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Riitta Myller, Evangelia Tzampazi och Stavros Dimas

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 25.04.2007.


19. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 387.009/OJME).


20. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici , Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy