Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

4. Εντολή βουλευτή
CRE

Παρεμβαίνει ο Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος επισημαίνει ότι οι αρμόδιες πολωνικές αρχές αφαίρεσαν από τον Bronisław Geremek την εντολή του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ισχύ από 19.04.2007, επειδή εκείνος αρνήθηκε να υπογράψει δήλωση περί συνεργασίας ή μη με τις πρώην κομμουνιστικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τον πολωνικό νόμο για την “κάθαρση” που τέθηκε σε ισχύ από 15.03.2007. Ο Graham Watson ζητεί από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου Hans-Gert Pöttering να γνωστοποιήσει στο Σώμα εάν συζητήθηκε το θέμα αυτό κατά την τελευταία συνάντησή του με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Jaroslaw Kaczynski. Ζητεί επίσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να εξετάσουν τους όρους που εφαρμόζονται σε περίπτωση διακοπής της εντολής βουλευτή και ζητεί από το Σώμα να μεριμνήσει το συντομότερο δυνατό για την προστασία της εντολής του Bronisław Geremek.

Παρεμβαίνουν , συντασσόμενοι με τις ανωτέρω απόψεις, οι: Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Giuseppe Gargani (πρόεδρος της επιτροπής JURI) και Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, το Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει ακόμη από τις αρμόδιες πολωνικές αρχές επίσημη κοινοποίηση σχετικά με τη διακοπή της εντολής του Bronisław Geremek, καθώς και ότι η Διάσκεψη των Προέδρων και η επιτροπή JURI θα εξετάσουν το ζήτημα με κύριο μέλημα την προστασία της ανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου