Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0239(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0086/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0086/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.3
CRE 25/04/2007 - 11.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0146

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

11.3. Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ σχετικά με τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0146)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0146)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Luis de Grandes Pascual ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 46, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου