Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0237A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0070/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0070/2007

Συζήτηση :

PV 24/04/2007 - 11
CRE 24/04/2007 - 11

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0150

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

11.7. Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0150)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0150)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου