Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0157/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0157/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/04/2007 - 11.8
CRE 25/04/2007 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

11.8. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού, από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής το οποίο τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 που υιοθετεί ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 8 σχετικά με τη γνωστοποίηση επιχειρησιακών τμημάτων μιας επιχείρησης (B6-0157/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès, πρόεδρος της επιτροπής ECON, η οποία ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας για την περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου II. Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση αυτή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου