Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

12. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Έκθεση Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik και Zuzana Roithová

Έκθεση Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer και Zuzana Roithová

Έκθεση Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer και Czesław Adam Siekierski.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου