Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διατλαντικές σχέσεις (συζήτηση)
 3.Έκθεση προόδου 2006 σχετικά με την Κροατία (συζήτηση)
 4.Εντολή βουλευτή
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Διαβίβαση δεδομένων των εθνικών λογαριασμών ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Πολυμερής συμφωνία για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ΚΕΕΧ) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
 6.Εντολή βουλευτή (συνέχεια)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  7.1.Προσαρμογή των διατάξεων του Τίτλου IV της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚ που αφορούν την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με πολυμερές πυρηνικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα στη Ρωσική Ομοσπονδία και πρωτόκολλο σχετικά με τις προσφυγές, τις δικαστικές διαδικασίες και τις αποζημιώσεις της συμφωνίας-πλαισίου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας ***II (ψηφοφορία)
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ***II (ψηφοφορία)
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ινδία
 11.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  11.1.Φάρμακα προηγμένων θεραπειών ***I (ψηφοφορία)
  11.2.Ποινικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ***I (ψηφοφορία)
  11.3.Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης ***I (ψηφοφορία)
  11.4.Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  11.5.Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος ***I (ψηφοφορία)
  11.6.Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα ***I (ψηφοφορία)
  11.7.Οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων ***I (ψηφοφορία)
  11.8.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ψηφοφορία)
  11.9.Σύσταση προσωρινής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (ψηφοφορία)
  11.10.Αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Πράσινο Βιβλίο) (ψηφοφορία)
  11.11.Πολυμερής συμφωνία σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εναέριου χώρου (ψηφοφορία)
  11.12.Θεματική στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων (ψηφοφορία)
  11.13.Διατλαντικές σχέσεις (ψηφοφορία)
  11.14.Έκθεση προόδου 2006 σχετικά με την Κροατία (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, κατά το 2006, και η πολιτική της ΕΕ - Δικαιοστάσιο για την θανατική ποινή (συζήτηση)
 16.Ουκρανία (συζήτηση)
 17.Ομοφοβία στην Ευρώπη (συζήτηση)
 18.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 19.Ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα (συζήτηση)
 20.Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ κατά το 2006 (συζήτηση)
 21.Ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της παροχής συμβουλών προς τους εργαζομένους (συζήτηση)
 22.Απλούστευση και εξορθολογισμός των εκθέσεων εφαρμογής ***I (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (207 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (204 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (733 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2555 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (223 kb) Κατάσταση παρόντων (77 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (224 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (764 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου