Показалец 
Протокол
PDF 226kWORD 200k
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Трансатлантически отношения (разискване)
 3.Мониторингов доклад за 2006 г. за Хърватия (разискване)
 4.Mандат на член на ЕП
 5.Време за гласуване
  
5.1.Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
 6.Мандат на член на ЕП (продължение)
 7.Време за гласуване (продължение)
  
7.1.Приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV от Договора за създаване на Европейската общност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (гласуване)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Оценка и управление на риска от наводнения ***II (гласуване)
 10.Тържествено заседание - Индия
 11.Време за гласуване (продължение)
  
11.1.Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (гласуване)
  
11.2.Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (гласуване)
  
11.3.Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I (гласуване)
  
11.4.Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I (гласуване)
  
11.5.Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I (гласуване)
  
11.6.Контрол от държавата на пристанището ***I (гласуване)
  
11.7.Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (гласуване)
  
11.8.Международни стандарти за финансова отчетност (гласуване)
  
11.9.Временна комисия по измененията на климата (гласуване)
  
11.10.Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (гласуване)
  
11.11.Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство (гласуване)
  
11.12.Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (гласуване)
  
11.13.Трансатлантически отношения (гласуване)
  
11.14.Доклад за напредъка на Хърватия - 2006 г. (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос - Мораториум върху смъртното наказание (разискване)
 16.Украйна (разискване)
 17.Хомофобията в Европа (разискване)
 18.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 19.Екипи за бърза гранична намеса (разискване)
 20.Публичните финанси в ИПС 2006 (разискване)
 21.Засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (разискване)
 22.Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***I (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Трансатлантически отношения (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Трансатлантически отношения

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Godfrey Bloom, от името на групата IND/DEM, Frank Vanhecke, от името на групата ITS, Brian Crowley, от името на групата UEN, Roger Helmer, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková и Charles Tannock.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser и Vladimír Špidla.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere и Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, (B6-0149/2007);

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, (B6-0150/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann и Benoît Hamon, от името на групата PSE, (B6-0151/2007);

- André Brie и Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, (B6-0152/2007);

- Bruno Gollnisch, от името на групата ITS, (B6-0153/2007);

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, (B6-0154/2007);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski и Malcolm Harbour, от името на групата PPE-DE, (B6-0156/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.13 от протокола от 25.04.2007.


3. Мониторингов доклад за 2006 г. за Хърватия (разискване)

Доклад относно доклада за напредъка на Хърватия - 2006 г. [ 2006/2288(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda представи доклада.

Изказаха се: Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, István Szent-Iványi, от името на групата ALDE, Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri и Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.14 от протокола от 25.04.2007.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pierre MOSCOVICI
Заместник-председател

4. Mандат на член на ЕП

Изказа се Graham Watson, от името на групата ALDE, който посочва, че полските компетентни са органи са лишили Bronisław Geremek от мандата му като член на Европейския парламент, считано от 19.04.2007 г., тъй като последният е отказал да подпише, в съотвествие с полския закон за лустрацията в сила от 15.03.2007 г., декларация относно своето евентуално сътрудничество с бившите служби за сигурност на комунистическия режим. Graham Watson отправя искане към председателя Hans-Gert Pöttering да уведоми Парламента дали този въпрос е бил повдигнат по време на неговата последна среща с полския министър-председател Jaroslaw Kaczynski. Той отправя също така искане към компетентите органи на Парламента да разгледат условията за обезсилване на мандата на член на ЕП и настоява институцията да защити в най-кратки срокове мандата на Bronisław Geremek.

Изказаха се: в подкрепа на предходното изказване, Martin Schulz, от името на групата PSE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL, Giuseppe Gargani (председател на комисията JURI) и Joseph Daul, от името на групата PPE-DE.

Председателят уточнява, че Парламентът не е получил за момента официално уведомление относно обзезсилването на мандата на Bronisław Geremek от страна на полските компетентни органи, както и че Председателският съвет и комисията JURI ще разгледат въпроса, водени от стремежа да запазят независимостта на Парламента.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.


5.1. Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните счетоводни сметки [COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0138)


5.2. Mногостранно споразумение относно създаването на общо европейско въздушно пространство * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на многостранно споразумение между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо европейско авиационно пространство (ЕСАА) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0139)


6. Мандат на член на ЕП (продължение)

Председателят решава да прекъсне за кратко времето за гласуване, за да даде думата на председателите на групи, които не са имали възможност да се изкажат относно въпроса за мандата на Bronisław Geremek.

Изказаха се: Brian Crowley, от името на групата UEN, и Bruno Gollnisch, от името на групата ITS.


7. Време за гласуване (продължение)

7.1. Приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV от Договора за създаване на Европейската общност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за приспособяване на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV от Договора за създаване на Европейската общност [COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A6-0082/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

József Szájer (докладчик) направи изказване на основание член 131, параграф 4 ат Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0140)


7.2. Споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация и на протокол за искове, съдебни производства и обезщетения към рамковото споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация [COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0141)


7.3. Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0142)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Robert Goebbels, преди гласуването, отправи искане на членовете на ЕП да бъде раздаден документът със становището на Комисията по предложените изменения (председателят пое задължението).


8. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли делегацията от Кнесета за връзки с Европейския парламент, водена от нейния председател г-жа Amira Dotan, която зае място на официалната трибуна.


9. Време за гласуване (продължение)

9.1. Оценка и управление на риска от наводнения ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене за общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Richard Seeber (A6-0064/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0143)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

10. Тържествено заседание - Индия

От 12.00 ч. до 12.45 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на президента на Република Индия Abdul Kalam.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pierre MOSCOVICI
Заместник-председател

11. Време за гласуване (продължение)

11.1. Лекарствени продукти за съвременно лечение ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно лекарствените продукти за съвременно лечение и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0144)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0144)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Miroslav Mikolášik (докладчик) и Dagmar Roth-Behrendt, от името на групата PSE, относно компромисните изменения;

- Hartmut Nassauer относно изменение 66;

- Alejo Vidal-Quadras относно провеждането на гласуването;

- Miroslav Mikolášik, относно реда на гласуване на измененията.


11.2. Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата на интелектуална собственост [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0145)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0145)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Ignasi Guardans Cambó направи устно предложение за изменение на изменение 46; тъй като повече от 40 членове на ЕП възразиха срещу вземането му под внимание, предложението не бе одобрено.


11.3. Създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0146)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0146)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Luis de Grandes Pascual направи устно предложение за изменение на изменение 46; предложението бе прието.


11.4. Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на основни принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт, изменяща Директиви 1999/35/ЕО и 2002/59/ЕО [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0147)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0147)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Jaromír Kohlíček (докладчик), предложи да се размени реда на гласуване на изменения 1 и 26. Парламентът одобри предложението.


11.5. Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на авария [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0148)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0148)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Paolo Costa (докладчик) прикани членовете на ЕП да отхвърлят всички изменения, които не са внесени от водещата комисия;

- Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, относно предходното изказване.


11.6. Контрол от държавата на пристанището ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола от пристанищната държава (преработен вариант) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0149)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0149)


11.7. Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандартите за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0150)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0150)


11.8. Международни стандарти за финансова отчетност (гласуване)

предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 81 от Правилника за дейността от комисията по икономически и парични въпроси, за проекторешение на Комисията относно изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на: Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) 8 за оповестяване на оперативните сектори (B6-0157/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изказа се Pervenche Berès, председател на комисия ECON, която отправи искане, на основание член 170, параграф 4 от Правилника за дейността, гласуването по доклада да бъде отложено за втората пленарна сесия през м. септември. Председателят одобри това искане.


11.9. Временна комисия по измененията на климата (гласуване)

предложение за решение, внесена в съответствие с член 175 от Правилника за дейността, от Председателския съвет, относно създаването и определянето на компетенциите, състава и продължителността на мандата на временната комисия по измененията на климата (B6-0158/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2007)0151)


11.10. Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО (гласуване)

Доклад относно Зелената книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО [2006/2207(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0152)


11.11. Многостранно споразумение за създаване на Общо европейско въздушно пространство (гласуване)

предложение за резолюция B6-0148/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0153)


11.12. Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси (гласуване)

Доклад относно Тематичната стратегия за устойчиво използване на природни ресурси [ 2006/2210(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0154)


11.13. Трансатлантически отношения (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 и B6-0156/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0149/2007

(за замяна на B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 и B6-0156/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski и Malcolm Harbour, от името на групата PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda и Erika Mann, от името на групата PSE

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE,

Adam Bielan, Konrad Szymański и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата UEN

приема се (P6_TA(2007)0155)

(Предложенията за резолюции B6-0150/2007, B6-0152/2007 и B6-0153/2007 отпадат.)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Sophia in 't Veld и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra направиха по едно устно предложение за изменение на параграф 13, които бяха приети.


11.14. Доклад за напредъка на Хърватия - 2006 г. (гласуване)

Доклад относно доклада за напредъка на Хърватия - 2006 г. [ 2006/2288(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0156)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Hannes Swoboda (докладчик), направи устно предложение за изменение на изменение 18, както и устно предложение за изменение на изменение 24. Двете устни предложения за изменение бяха приети.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказа се Reinhard Rack, който счита, че би било уместно тържествените заседания да се организират във вторник, вместо в сряда, тъй като графикът на времето за гласуване по прицип е по-малко натоварен във вторник (Председателят пое обещанието да сведе тази забележка до знанието на компетентните служби).


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Доклад Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik и Zuzana Roithová

Доклад Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer и Zuzana Roithová

Доклад Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer и Czesław Adam Siekierski.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.00 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


15. Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос - Мораториум върху смъртното наказание (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос [ 2007/2020(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Simon Coveney (A6-0128/2007)

Изявления на Съвета и на Комисията: Мораториум върху смъртното наказание

Simon Coveney представи доклада.

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Joe Borg (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Roberta Alma Anastase, от името на групата PPE-DE, Józef Pinior, от името на групата PSE, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Inese Vaidere, от името на групата UEN, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál и Csaba Sándor Tabajdi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser и Joe Borg.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney и Antonio Tajani, от името на групата PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco и Pasqualina Napoletano, от името на групата PSE, Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli и Eoin Ryan, от името на групата UEN, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Luisa Morgantini, Miguel Portas и Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно инициативата в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното наказание (B6-0164/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 27.04.2007 г.


16. Украйна (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Украйна

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, István Szent-Iványi, от името на групата ALDE, Guntars Krasts, от името на групата UEN, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek и Günter Gloser.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказа се Vladimír Špidla.

Разискването приключи.


17. Хомофобията в Европа (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Хомофобията в Европа

Изказа се Konrad Szymański, от името на групата UEN, за да поиска обявяване на недопустимост в съответствие с член 167 от Правилника за дейността (точка 13 от протокола от 24.04.2007).

Изказаха се: относно това предложение, Manfred Weber, от името на групата PPE-DE, и Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE.

Чрез ПГ (Verts/ALE) (103 - „за“, 210 - „против“, 2 въздържали се), Парламенът отхвърля предложението.

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Vladimír Špidla (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE-DE, Martine Roure, от името на групата PSE, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Konrad Szymański, от името на групата UEN, Kathalijne Maria Buitenweg, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, от името на групата ITS, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser и Vladimír Špidla.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford и Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE, (B6-0167/2007);

- Martine Roure и Michael Cashman, от името на групата PSE, (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli, от името на групата UEN, (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, и Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto и André Brie, от името на групата GUE/NGL, относно хомофобията в Европа (B6-0171/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 26.04.2007.

(Заседанието, прекъснато в 17.50 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

18. Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Парламентът разглежда серия от въпроси към Съвета (B6-0017/2007).

Въпрос 1 (Manuel Medina Ortega): Подобряване на функционирането на агенцията Фронтекс

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manuel Medina Ortega и Alexander Stubb.

Въпрос 2 е оттеглен.

Въпрос 3 (Sarah Ludford): Разследване и съдебно преследване на случаите на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Sarah Ludford.

Въпрос 4 (Glenis Willmott): Диабет тип 1

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Glenis Willmott и Sarah Ludford.

Въпрос 5 (Philip Bushill-Matthews): Услуги за гледане на деца

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis и Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Осъвременяване на директивата „Телевизия без граници“ и борбата срещу насилието и проявите на дискриминация

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 7 (Bernd Posselt): Сближаване между ЕС и Македония

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Andreas Mölzer и Justas Vincas Paleckis.

Въпрос 8 (Sajjad Karim): Дарфур

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Fiona Hall (в качеството на заместник на автора), Danutė Budreikaitė и Esko Seppänen.

Въпрос 9 (Tobias Pflüger): Екзекуции без присъда във Филипините

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Tobias Pflüger.

Въпрос 10 (Sahra Wagenknecht): Нападения в Шри Ланка срещу противници на войната

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Sahra Wagenknecht и Tobias Pflüger.

Въпрос 11 (Danutė Budreikaitė): Последствия за околната среда на Северноевропейския газопровод

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Danutė Budreikaitė и Nils Lundgren.

Въпрос 12 (Georgios Papastamkos): Програма за териториално развитие на ЕС

Günter Gloser отговаря на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Georgios Papastamkos.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Съвета приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.00 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

19. Екипи за бърза гранична намеса (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Комисия по граждански права, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Gérard Deprez представи доклада.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE-DE, Javier Moreno Sánchez, от името на групата PSE, Bernat Joan i Marí, от името на групата Verts/ALE, Giusto Catania, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на групата IND/DEM, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka и Joe Borg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 26.04.2007 г.


20. Публичните финанси в ИПС 2006 (разискване)

Доклад относно публичните финанси в ИПС 2006 [2007/2004(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (в качеството на заместник на докладчика) представи доклада.

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel García-Margallo y Marfil, от името на групата PPE-DE, Dariusz Rosati, от името на групата PSE, Wojciech Roszkowski, от името на групата UEN, Sahra Wagenknecht, от името на групата GUE/NGL, John Whittaker, от името на групата IND/DEM, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Joe Borg.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 26.04.2007 г..


21. Засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците (разискване)

Изявление на Комисията: Засилване на европейското законодателство в областта на информацията и консултацията с работниците

Vladimír Špidla (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Gabriele Stauner, от името на групата PPE-DE, Stephen Hughes, от името на групата PSE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns и Vladimír Špidla.

Тъй като предложенията за резолюции все още не са на разположение, те ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 10.05.2007 г..


22. Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане ***I (разискване)

Доклад за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Ilda Figueiredo представи доклада.

Изказаха се: Mihael Brejc, от името на групата PPE-DE, Harald Ettl, от името на групата PSE, Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Andreas Mölzer, от името на групата ITS, Marie Panayotopoulos-Cassiotou и Vladimír Špidla.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 26.04.2007 г.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 387.009/OJJE).


24. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.25 ч.

Harald Rømer

Diana Wallis

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Близнашки, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Червеняков, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Константин Димитров, Мартин Димитров, Филип Димитров Димитров, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Илчев, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Първанова, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Шулева, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Софиянски, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Стоянов, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност