Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 199kWORD 164k
Keskiviikko 25. huhtikuuta 2007 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Transatlanttiset suhteet (keskustelu)
 3.Kroatiaa koskeva vuoden 2006 edistymiskertomus (keskustelu)
 4.Jäsenen toimivaltuudet
 5.Äänestykset
  
5.1.Kansantalouden tilinpidon tietojen toimittaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
5.2.Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
 6.Jäsenen toimivaltuudet (jatkoa)
 7.Äänestykset (jatkoa)
  
7.1.EY:n perustamissopimuksen IV osaston määräysten mukauttaminen - yhteisöjen tuomioistuin * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Monenvälinen ydinvoima-alan ympäristöohjelma Venäjän federaatiossa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt ***II (äänestys)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Tulvariskien arviointi ja hallinta ***II (äänestys)
 10.Juhlaistunto - Intia
 11.Äänestykset (jatkoa)
  
11.1.Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet ***I (äänestys)
  
11.2.Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ***I (äänestys)
  
11.3.Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***I (äänestys)
  
11.4.Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***I (äänestys)
  
11.5.Merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuu onnettomuustapauksissa ***I (äänestys)
  
11.6.Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I (äänestys)
  
11.7.Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset ***I (äänestys)
  
11.8.Tilinpäätöstietojen antamista koskevat kansainväliset kirjanpitosäännöt (äänestys)
  
11.9.Väliaikaisen valiokunnan asettaminen käsittelemään ilmastonmuutosta (äänestys)
  
11.10.Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvat vahingonkorvauskanteet (Vihreä kirja) (äänestys)
  
11.11.Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi (äänestys)
  
11.12.Luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtainen strategia (äänestys)
  
11.13.Transatlanttiset suhteet (äänestys)
  
11.14.Kroatian vuoden 2006 edistymiskertomus (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2006 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka - Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttäminen (keskustelu)
 16.Ukraina (keskustelu)
 17.Homofobia Euroopassa (keskustelu)
 18.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 19.Nopeat rajainterventioryhmät (keskustelu)
 20.Julkinen talous EMU:ssa 2006 (keskustelu)
 21.Työntekijöille tiedottamista ja työntekijöiden kuulemista koskevan eurooppalaisen lainsäädännön lujittaminen (keskustelu)
 22.Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista koskevien direktiivien käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistaminen ja järkeistäminen ***I (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Transatlanttiset suhteet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Transatlanttiset suhteet

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) ja Vladimír Špidla (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, Frank Vanhecke ITS-ryhmän puolesta, Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Roger Helmer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková ja Charles Tannock.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser ja Vladimír Špidla.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta transatlanttisista suhteista (B6-0149/2007)

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta transatlanttisista suhteista (B6-0150/2007)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann ja Benoît Hamon PSE-ryhmän puolesta transatlanttisista suhteista (B6-0151/2007)

- André Brie ja Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta transatlanttisista suhteista (B6-0152/2007)

- Bruno Gollnisch ITS-ryhmän puolesta transatlanttisista suhteista (B6-0153/2007)

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä suhteista (B6-0154/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski ja Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta Washington DC:ssä 30. huhtikuuta 2007 järjestettävästä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta (B6-0156/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.13.


3. Kroatiaa koskeva vuoden 2006 edistymiskertomus (keskustelu)

Mietintö: Kroatian vuoden 2006 edistymiskertomus [ 2006/2288(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) ja Vladimír Špidla (komission jäsen).

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri ja Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.4.2007, kohta 11.14.


Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

4. Jäsenen toimivaltuudet

Graham Watson käytti puheenvuoron ALDE-ryhmän puolesta ja ilmoitti, että Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat pidättäneet Bronisław Geremekin toimivaltuudet 19.4.2007 alkaen, koska tämä oli kieltäytynyt allekirjoittamasta Puolassa 15.3.2007 voimaan tulleen ”puhdistuslain” mukaista julkilausumaa mahdollisesta yhteistyöstään entisen kommunistisen salaisen palvelun kanssa. Graham Watson pyysi Euroopan parlamentin puhemiestä Hans-Gert Pötteringiä kertomaan parlamentille, oliko asiasta keskusteltu hänen viimeisimmässä tapaamisessaan Puolan pääministerin Jaroslaw Kaczynskin kanssa. Hän toivoi, että parlamentin toimivaltaiset elimet tutkisivat, missä tapauksessa jäseneltä voidaan riistää hänen toimivaltuutensa, ja pyysi parlamenttia ryhtymään mahdollisimman pian toimiin Bronisław Geremekin toimivaltuuksien suojelemiseksi.

Puheenvuorot: antaakseen tukensa edelliselle puhujalle Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Giuseppe Gargani (JURI-valiokunnan puheenjohtaja) ja Joseph Daul PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhemies täsmensi, että joka tapauksessa parlamentti ei toistaiseksi ollut saanut Puolan toimivaltaisilta viranomaisilta minkäänlaista ilmoitusta Bronisław Geremekin toimivaltuuksien pidättämisestä ja että sekä puheenjohtajakokous että JURI-valiokunta tutkivat asiaa ja huolehtivat siitä, että parlamentti säilyttää riippumattomuutensa.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


5.1. Kansantalouden tilinpidon tietojen toimittaminen ***I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisen osalta [KOM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0138)


5.2. Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, Kroatian tasavallan, Euroopan yhteisön, Islannin tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Norjan kuningaskunnan, Serbia ja Montenegron, Romanian ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation monenvälisen sopimuksen tekemisestä [KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0139)


6. Jäsenen toimivaltuudet (jatkoa)

Puhemies päätti keskeyttää lyhyesti äänestykset ja antaa Bronisław Geremekin toimivaltuuksia koskevassa kysymyksessä puheenvuoron niille poliittisten ryhmien puheenjohtajille, joilla ei vielä ollut ollut tilaisuutta käyttää asiasta puheenvuoroa.

Puheenvuorot: Brian Crowley UEN-ryhmän puolesta ja Bruno Gollnisch ITS-ryhmän puolesta.


7. Äänestykset (jatkoa)

7.1. EY:n perustamissopimuksen IV osaston määräysten mukauttaminen - yhteisöjen tuomioistuin * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Luonnos neuvoston päätökseksi yhteisöjen tuomioistuinta koskevien määräysten mukauttamisesta Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston soveltamisalaan kuuluvilla aloilla [KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: József Szájer (A6-0082/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

József Szájer (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 131 artiklan 4 kohdan perusteella.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0140)


7.2. Monenvälinen ydinvoima-alan ympäristöohjelma Venäjän federaatiossa * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi monenvälistä ydinvoima-alan ympäristöohjelmaa Venäjän federaatiossa koskevan puitesopimuksen ja siihen liittyvän vaatimuksia, oikeudenkäyntimenettelyjä ja korvauksia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta [KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0141)


7.3. Yhteiset siviili-ilmailun turvaamista koskevat säännöt ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2007)0142)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Robert Goebbels, joka pyysi ennen äänestyksen toimittamista, että jäsenille toimitetaan asiakirja, josta käy ilmi komission kanta esitettyihin tarkistuksiin (puhemies lupasi, että näin tehdään).


8. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen, suhteista Euroopan parlamenttiin vastaavan knessetin valtuuskunnan, jota johti sen puheenjohtaja Amira Dotan.


9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Tulvariskien arviointi ja hallinta ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Richard Seeber (A6-0064/2007)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P6_TA(2007)0143)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

10. Juhlaistunto - Intia

Parlamentti kokoontui klo 12.00 - 12.45 juhlaistuntoon Intian tasavallan presidentin Abdul Kalamin vierailun johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Pierre MOSCOVICI

11. Äänestykset (jatkoa)

11.1. Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä sekä direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0144)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0144)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Miroslav Mikolášik (esittelijä) ja Dagmar Roth-Behrendt PSE-ryhmän puolesta kompromissitarkistuksista;

- Hartmut Nassauer tarkistuksesta 66;

- Alejo Vidal-Quadras äänestyksen kulusta;

- Miroslav Mikolášik tarkistusten äänestysjärjestyksestä.


11.2. Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ***I (äänestys)

Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä [KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0145)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0145)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Ignasi Guardans Cambó esitti tarkistukseen 46 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen huomioon ottamista.


11.3. Alusliikennettä koskeva yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmä ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annetun direktiivin 2002/59/EY muuttamisesta [KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0146)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0146)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Luis de Grandes Pascual esitti tarkistukseen 46 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


11.4. Meriliikennealan onnettomuuksien tutkinta ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi meriliikennealan onnettomuuksien tutkinnan perusperiaatteista ja direktiivien 1999/35/EY ja 2002/59/EY muuttamisesta [KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0147)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0147)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Jaromír Kohlíček (esittelijä) ehdotti, että tarkistuksia 1 ja 26 koskevien äänestysten järjestys käännetään päinvastaiseksi. Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.


11.5. Merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuu onnettomuustapauksissa ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksissa [KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0148)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0148)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Paolo Costa (esittelijä) kehotti jäseniä hylkäämään kaikki muut kuin asiasta vastaavan valiokunnan jättämät tarkistukset;

- Georg Jarzembowski PPE-DE-ryhmän puolesta tästä puheenvuorosta.


11.6. Satamavaltioiden suorittama valvonta ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta (uudelleenlaadittu) [KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0149)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0149)


11.7. Alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutetut laitokset ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista (uudelleenlaadittu) [KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0150)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0150)


11.8. Tilinpäätöstietojen antamista koskevat kansainväliset kirjanpitosäännöt (äänestys)

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan työjärjestyksen 81 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys luonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta toiminnallisten segmenttien esittämistä koskevan Kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 8 osalta (B6-0157/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ECON-valiokunnan puheenjohtaja Pervenche Berès käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohdan nojalla, että äänestys siirretään syyskuun II istuntojaksolle. Parlamentti hyväksyi tämän pyynnön.


11.9. Väliaikaisen valiokunnan asettaminen käsittelemään ilmastonmuutosta (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, kokoonpanon ja toimikauden keston määrittelystä (B6-0158/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0151)


11.10. Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvat vahingonkorvauskanteet (Vihreä kirja) (äänestys)

Mietintö: Vihreä kirja: Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvat vahingonkorvauskanteet [2006/2207(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0152)


11.11. Monenvälinen sopimus yhteisen eurooppalaisen ilmailualueen perustamiseksi (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0148/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0153)


11.12. Luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtainen strategia (äänestys)

Mietintö: Luonnonvarojen kestävän käytön teemakohtainen strategia [ 2006/2210(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0154)


11.13. Transatlanttiset suhteet (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 ja B6-0156/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0149/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 ja B6-0156/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski ja Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ja Erika Mann PSE-ryhmän puolesta,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Konrad Szymański ja Michał Tomasz Kamiński UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0155)

(Päätöslauselmaesitykset B6-0150/2007, B6-0152/2007 ja B6-0153/2007 raukesivat.)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Sophia in 't Veld ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra esittivät molemmat 13 kohtaan suullisen tarkistuksen, jotka hyväksyttiin.


11.14. Kroatian vuoden 2006 edistymiskertomus (äänestys)

Mietintö: Kroatian vuoden 2006 edistymiskertomus [ 2006/2288(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0156)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Hannes Swoboda (esittelijä) esitti tarkistukseen 18 ja tarkistukseen 24 suulliset tarkistukset, jotka molemmat hyväksyttiin.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Reinhard Rack käytti puheenvuoron. Hän katsoi, että olisi parempi järjestää juhlaistunnot tiistaina keskiviikon sijaan, sillä tiistain äänestykset ovat usein kevyemmät kuin keskiviikon (puhemies lupasi toimittaa tämän huomautuksen asiasta vastaaville yksiköille).


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Mietintö: Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik ja Zuzana Roithová

Mietintö: Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer ja Zuzana Roithová

Mietintö: Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer ja Czesław Adam Siekierski.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.00 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2006 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka - Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttäminen (keskustelu)

Mietintö: Vuosittainen ihmisoikeusraportti 2006 sekä Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka [ 2007/2020(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Simon Coveney (A6-0128/2007)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttäminen

Simon Coveney esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) ja Joe Borg (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Roberta Alma Anastase PPE-DE-ryhmän puolesta, Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jim Allister, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál ja Csaba Sándor Tabajdi.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser ja Joe Borg.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney ja Antonio Tajani PPE-DE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Pasqualina Napoletano PSE-ryhmän puolesta, Marco Cappato ja Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli ja Eoin Ryan UEN-ryhmän puolesta, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Luisa Morgantini, Miguel Portas ja Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta aloitteesta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi yleismaailmallisesti (B6-0164/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.4.2007, kohta 8.9.


16. Ukraina (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ukraina

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) ja Vladimír Špidla (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE-ryhmän puolesta, Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek ja Günter Gloser.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Vladimír Špidla käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Homofobia Euroopassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Homofobia Euroopassa

Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron esittääkseen työjärjestyksen 167 artiklan nojalla, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 24.4.2007, kohta 13).

Puheenvuorot: tästä esityksestä Manfred Weber PPE-DE-ryhmän puolesta ja Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Parlamentti hylkäsi esityksen NHÄ:ssä (Verts/ALE) (103 puolesta, 210 vastaan, 2 tyhjää).

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) ja Vladimír Špidla (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hélène Goudin IND/DEM-ryhmän puolesta, Philip Claeys ITS-ryhmän puolesta, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser ja Vladimír Špidla.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford ja Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE-ryhmän puolesta homofobiasta Euroopassa (B6-0167/2007)

- Martine Roure ja Michael Cashman PSE-ryhmän puolesta homofobiasta Euroopassa (B6-0168/2007)

- Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta homofobiasta Euroopassa (B6-0170/2007)

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto ja André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta homofobiasta Euroopassa (B6-0171/2007).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.4.2007, kohta 8.11.

(Istunto keskeytettiin klo 17.50 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

18. Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0017/2007).

Kysymys 1 (Manuel Medina Ortega): Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) vahvistaminen.

Günter Gloser (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manuel Medina Ortega ja Alexander Stubb.

Kysymys 2 on peruutettu.

Kysymys 3 (Sarah Ludford): Joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkiminen ja niistä syytteeseen asettaminen.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Sarah Ludford.

Kysymys 4 (Glenis Willmott): I-tyypin diabetes.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Glenis Willmott ja Sarah Ludford.

Kysymys 5 (Philip Bushill-Matthews): Päivähoito.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis ja Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Kysymys 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Televisio ilman rajoja -direktiivin ajantasaistaminen sekä väkivallan ja syrjinnän torjuminen.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer ja Danutė Budreikaitė.

Kysymys 7 (Bernd Posselt): Makedonian EU-lähentyminen.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt, Andreas Mölzer ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymys 8 (Sajjad Karim): Darfur.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Fiona Hall (laatijan sijainen), Danutė Budreikaitė ja Esko Seppänen.

Kysymys 9 (Tobias Pflüger): Laittomat teloitukset Filippiineillä.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Tobias Pflüger.

Kysymys 10 (Sahra Wagenknecht): Rauhanaktivistien vastaiset hyökkäykset Sri Lankassa.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Sahra Wagenknecht ja Tobias Pflüger.

Kysymys 11 (Danutė Budreikaitė): Pohjoisen kaasuputken ympäristövaikutukset.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Danutė Budreikaitė ja Nils Lundgren.

Kysymys 12 (Georgios Papastamkos): EU:n alueellinen agenda.

Günter Gloser vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papastamkos.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

19. Nopeat rajainterventioryhmät (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi nopeiden rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta kyseisen mekanismin osalta [KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Joe Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Gérard Deprez esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE-ryhmän puolesta, Javier Moreno Sánchez PSE-ryhmän puolesta, Bernat Joan i Marí Verts/ALE-ryhmän puolesta, Giusto Catania GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka ja Joe Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.4.2007, kohta 8.6.


20. Julkinen talous EMU:ssa 2006 (keskustelu)

Mietintö: Julkinen talous EMU:ssa 2006 [2007/2004(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Joe Borg (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel García-Margallo y Marfil PPE-DE-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati PSE-ryhmän puolesta, Wojciech Roszkowski UEN-ryhmän puolesta, Sahra Wagenknecht GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Whittaker IND/DEM-ryhmän puolesta, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ja Joe Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.4.2007, kohta 8.12.


21. Työntekijöille tiedottamista ja työntekijöiden kuulemista koskevan eurooppalaisen lainsäädännön lujittaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Työntekijöille tiedottamista ja työntekijöiden kuulemista koskevan eurooppalaisen lainsäädännön lujittaminen

Vladimír Špidla (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Gabriele Stauner PPE-DE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes PSE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns ja Vladimír Špidla.

Koska käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset eivät olleet vielä saatavissa, niistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.5.2007, kohta 7.14.


22. Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamista koskevien direktiivien käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistaminen ja järkeistäminen ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 89/391/ETY ja sen erityisdirektiivien sekä neuvoston direktiivien 83/477/ETY, 91/383/ETY, 92/29/ETY ja 94/33/EY muuttamisesta käytännön täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamiseksi ja järkeistämiseksi [KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Ilda Figueiredo esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Mihael Brejc PPE-DE-ryhmän puolesta, Harald Ettl PSE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Andreas Mölzer ITS-ryhmän puolesta, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Vladimír Špidla.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.4.2007, kohta 8.1.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 387.009/OJJE).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.25.

Harald Rømer

Diana Wallis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö