Rodyklė 
Protokolas
PDF 204kWORD 193k
Trečiadienis, 2007 m. balandžio 25 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Transatlantiniai santykiai (diskusijos)
 3.2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 4.Parlamento nario mandatas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
 6.Parlamento nario mandatas (pratęsta)
 7.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
7.1.EB sutarties IV antraštinės dalies nuostatų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų taikymas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Bendrasis susitarimas dėl Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje ir dėl šios programos protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.Bendrosios civilinės aviacijos saugumo taisyklės ***II (balsavimas)
 8.Oficialus pasveikinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
9.1.Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas ***II (balsavimas)
 10.Iškilmingas posėdis. Indija
 11.Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)
  
11.1.Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai ***I (balsavimas)
  
11.2.Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti ***I (balsavimas)
  
11.3.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***I (balsavimas)
  
11.4.Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***I (balsavimas)
  
11.5.Keleivių vežėjų laivais atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju ***I (balsavimas)
  
11.6.Uosto valstybės atliekama kontrolė ***I (balsavimas)
  
11.7.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos ***I (balsavimas)
  
11.8.Finansinės informacijos tarptautinės apskaitos taisyklės (balsavimas)
  
11.9.Laikinojo klimato kaitos komitetas (balsavimas)
  
11.10.Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus Bendrijos antimonopolines taisykles ir dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (Žalioji knyga) (balsavimas)
  
11.11.Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (balsavimas)
  
11.12.Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija (balsavimas)
  
11.13.Transatlantiniai santykiai (balsavimas)
  
11.14.2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Žmogaus teisės pasaulyje 2006 m. ir ES politika - Moratoriumas dėl mirties bausmės (diskusijos)
 16.Ukraina (diskusijos)
 17.Homofobija Europoje (diskusijos)
 18.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 19.Skubios pasienio pagalbos būriai (diskusijos)
 20.Viešieji finansai EPS 2006 m. (diskusijos)
 21.Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas (diskusijos)
 22.Praktinio įgyvendinimo ataskaitų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos supaprastinimas ir racionalizavimas ***I (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Transatlantiniai santykiai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Transatlantiniai santykiai

Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Frank Vanhecke ITS frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Roger Helmer , nepriklausomas Parlamento narys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková ir Charles Tannock.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser ir Vladimír Špidla.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere ir Ģirts Valdis Kristovskis UEN frakcijos vardu – dėl transatlantinių santykių (B6-0149/2007);

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl transatlantinių santykių (B6-0150/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann ir Benoît Hamon PSE frakcijos vardu – dėl transatlantinių santykių (B6-0151/2007);

- André Brie ir Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu – dėl transatlantinių santykių (B6-0152/2007);

- Bruno Gollnisch ITS frakcijos vardu – dėl transatlantinių santykių (B6-0153/2007);

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu – dėl transatlantinių santykių (B6-0154/2007);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski ir Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu – dėl 2007 m. balandžio 30 d. Vašingtone vyksiančio ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo (B6-0156/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.13 protokolo 25.04.2007.


3. 2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Pranešimas dėl 2006 m. Kroatijos pažangos ataskaitos [ 2006/2288(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri ir Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 11.14 protokolo 25.04.2007.


PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

4. Parlamento nario mandatas

Kalbėjo Graham Watson ALDE frakcijos vardu, kuris pranešė, kad kompetentingos Lenkijos institucijos panaikino Bronisławo Geremeko Parlamento nario mandatą nuo 2007 04 19, nes pagal Lenkijos liustracijos įstatymą, įsigaliojusį 2007 03 15, jis atsisakė pasirašyti pareiškimą dėl tariamo savo bendradarbiavimo su buvusiomis slaptomis komunistų tarnybomis. Graham Watson Parlamento Pirmininko Hanso-Gerto Pötteringo paprašė pranešti Parlamentui, ar buvo kalbama šiuo klausimu per paskutinį susitikimą su Lenkijos ministru pirmininku Jaroslawu Kaczynskiu. Taip pat jis pageidavo, kad atitinkamos Parlamento tarnybos išnagrinėtų sąlygas, susijusias su Parlamento nario mandato atėmimu, ir paprašė, kad Parlamentas kuo greičiau išsaugotų Bronisławo Geremeko mandatą.

Kalbėjo: Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Francis Wurtz GUE/NGL frakcijos vardu, Giuseppe Gargani (JURI komiteto pirmininkas) ir Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, kurie pritarė šiuo klausimu.

Pirmininkas patikslino, kad šuo metu Parlamentas iš kompetentingų Lenkijos institucijų dar nėra gavęs jokio oficialaus pranešimo dėl Bronisławo Geremeko mandato panaikinimo ir kad Pirmininkų sueiga ir JURI komitetas išnagrinės šį klausimą, užtikrindami Parlamento savarankiškumą.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


5.1. Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo [COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0138)


5.2. Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl daugiašalio susitarimo sudarymo tarp Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Europos Bendrijos, Islandijos Respublikos, buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Serbijos ir Juodkalnijos, Rumunijos ir JT Laikinosios administracijos atstovybės Kosove dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0139)


6. Parlamento nario mandatas (pratęsta)

Pirmininkas nusprendė trumpam pertraukti balsavimui skirtą laiką, kad frakcijų pirmininkai (iki šiol neturėję galimybės) pasisakytų Bronisławo Geremeko mandato klausimu.

Kalbėjo: Brian Crowley UEN frakcijos vardu, ir Bruno Gollnisch ITS frakcijos vardu.


7. Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

7.1. EB sutarties IV antraštinės dalies nuostatų dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo įgaliojimų taikymas * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl nuostatų dėl Teisingumo Teismo suderinimo Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinei daliai priklausančiose srityse projekto [COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A6-0082/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnio 4 dalimi kalbėjo József Szájer (pranešėjas).

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0140).


7.2. Bendrasis susitarimas dėl Daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje ir dėl šios programos protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje bendrojo susitarimo ir daugiašalės branduolinės aplinkos programos Rusijos Federacijoje bendrojo susitarimo protokolo dėl ieškinių, teisinio nagrinėjimo ir žalos atlyginimo sudarymo Europos bendrijos vardu [COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0141).


7.3. Bendrosios civilinės aviacijos saugumo taisyklės ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5).

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2007)0142).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Robert Goebbels prieš balsavimą paprašė, kad Parlamento nariams būtų išdalytas dokumentas, susijęs su Komisijos pozicija dėl siūlomų pakeitimų (Pirmininkas įsipareigojo tuo užsiimti).


8. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Amiros Dotan vadovaujamos Kneseto delegacijos ryšiams su Europos Parlamentu narius.


9. Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

9.1. Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Richard Seeber (A6-0064/2007).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6).

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu su pakeitimais (P6_TA(2007)0143).


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

10. Iškilmingas posėdis. Indija

Indijos Respublikos Prezidento Abdulo Kalamo vizito proga nuo 12.00 iki 12.45 vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

11. Balsuoti skirtas laikas (pratęstas)

11.1. Pažangiosios terapijos vaistiniai preparatai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0144).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0144).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Miroslav Mikolášik (pranešėjas) ir Dagmar Roth-Behrendt PSE frakcijos vardu – dėl kompromisinių pakeitimų;

- Hartmut Nassauer – dėl 66 pakeitimo;

- Alejo Vidal-Quadras – dėl balsavimo eigos;

- Miroslav Mikolášik – dėl balsavimo dėl pakeitimų tvarkos.


11.2. Baudžiamosios priemonės intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamųjų priemonių siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0145)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0145)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Ignasi Guardans Cambó pasiūlė 46 pakeitimo žodinį pakeitimą; kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo, kad būtų svarstomas šis pakeitimas, pastarasis nebuvo priimtas.


11.3. Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/59/EB, įdiegiančią Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0146).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0146).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Luis de Grandes Pascual pateikė 46 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.


11.4. Nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios pagrindinius principus, taikomus nelaimingų atsitikimų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičianti direktyvas 1999/35/EB ir 2002/59/EB [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0147).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0147).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Jaromír Kohlíček (pranešėjas) pasiūlė pakeisti balsavimo dėl 1 ir 26 pakeitimų eiliškumą, sukeičiant juos vietomis. Parlamentas priėmė pasiūlymą.


11.5. Keleivių vežėjų laivais atsakomybė nelaimingų atsitikimų atveju ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl keleivių vežėjų jūra ir vidaus vandenimis atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0148)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0148)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Paolo Costa (pranešėjas) paragino atmesti pakeitimus, kuriuos pateikė ne atsakingas komitetas;

- Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu dėl šio pareiškimo.


11.6. Uosto valstybės atliekama kontrolė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl uosto valstybės atliekamos kontrolės (nauja redakcija) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0149)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0149)


11.7. Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (nauja redakcija) [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0150)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0150)


11.8. Finansinės informacijos tarptautinės apskaitos taisyklės (balsavimas)

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pagal Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį pateiktas pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos sprendimo projekto , kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1725/2003, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto 8 (angl. IFRS) dėl veiklos segmentų paskelbimo (B6-0157/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Kalbėjo Pervenche Berès, ECON komiteto pirmininkė, kuri remdamasi Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalimi, paprašė atidėti balsavimą II rugsėjo sesijai. Parlamentas patenkino prašymą.


11.9. Laikinojo klimato kaitos komitetas (balsavimas)

Pirmininkų sueigos pagal Darbo tvarkos taisyklių 175 straipsnį pateiktas pasiūlymas dėl sprendimo dėl laikinojo komiteto klimato kaitos klausimu sudarymo ir įgaliojimų, sudėties bei įgaliojimų laiko tvirtinimo (B6-0158/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2007)0151).


11.10. Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus Bendrijos antimonopolines taisykles ir dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi (Žalioji knyga) (balsavimas)

Pranešimas dėl Žaliosios knygos pavadinimu "Ieškiniai dėl žalos, patirtos pažeidus Bendrijos antimonopolines taisykles ir dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi" [2006/2207(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0152).


11.11. Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės sukūrimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0148/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0153).


11.12. Teminė tausaus gamtos išteklių naudojimo strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl teminės tausaus gamtos išteklių naudojimo strategijos [ 2006/2210(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0154).


11.13. Transatlantiniai santykiai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 ir B6-0156/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0149/2007

(keičiama B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 ir B6-0156/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski ir Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda ir Erika Mann PSE frakcijos vardu,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu,

Adam Bielan, Konrad Szymański ir Michał Tomasz Kamiński UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2007)0155)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0150/2007, B6-0152/2007 ir B6-0153/2007 yra anuliuojami.)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Sophia in 't Veld ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pasiūlė po vieną 13 straipsnio žodinį pakeitimą, kurie buvo priimti.


11.14. 2006 m. Kroatijos pažangos ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2006 m. Kroatijos pažangos ataskaitos [ 2006/2288(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0156)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Hannes Swoboda (pranešėjas) pasiūlė 18 pakeitimo žodinį pakeitimą ir 24 pakeitimo žodinį pakeitimą. Abu žodiniai pakeitimai buvo priimti.

PIRMININKAVO: Luigi COCILOVO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Reinhard Rack, kuris pažymėjo, kad iškilmingus posėdžius vertėtų rengti ne trečiadieniais, o antradieniais, taigi trečiadienį balsavimui skirtas laikas būtų ne toks perkrautas kaip įprastai. (Pirmininkas įsipareigojo perduoti šį prašymą atitinkamoms tarnyboms).


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija: Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan.

Pranešimas: Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik ir Zuzana Roithová.

Pranešimas: Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer ir Zuzana Roithová.

Pranešimas: Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer ir Czesław Adam Siekierski.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.00 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Žmogaus teisės pasaulyje 2006 m. ir ES politika - Moratoriumas dėl mirties bausmės (diskusijos)

Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių pasaulyje 2006 m. ir ES politika šioje srityje [ 2007/2020(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Simon Coveney (A6-0128/2007)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Moratoriumas dėl mirties bausmės.

Simon Coveney pristatė pranešimą.

Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Joe Borg (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Roberta Alma Anastase PPE-DE frakcijos vardu, Józef Pinior PSE frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Inese Vaidere UEN frakcijos vardu, Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál ir Csaba Sándor Tabajdi.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser ir Joe Borg.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney ir Antonio Tajani PPE-DE frakcijos vardu, Elena Valenciano Martínez-Orozco ir Pasqualina Napoletano PSE frakcijos vardu, Marco Cappato ir Marco Pannella ALDE frakcijos vardu, Roberta Angelilli ir Eoin Ryan UEN frakcijos vardu, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček ir Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu, Luisa Morgantini, Miguel Portas ir Vittorio Agnoletto GUE/NGL frakcijos vardudėl iniciatyvos siekiant paskelbti visuotinį mirties bausmės moratoriumą (B6-0164/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 27.04.2007.


16. Ukraina (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Ukraina

Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE frakcijos vardu, Jan Marinus Wiersma PSE frakcijos vardu, István Szent-Iványi ALDE frakcijos vardu, Guntars Krasts UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek ir Günter Gloser.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.


17. Homofobija Europoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Homofobija Europoje

Kalbėjo Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, kuris šį klausimą, pagal Darbo tvarkos taisyklių 167 straipsnį, siūlo laikyti nepriimtinu (2007 04 24 protokolo 13 punktas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE-DE frakcijos vardu ir Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu dėl šio siūlymo.

Balsuojant vardiniu būdu (Verts/ALE) (103 balsavo už, 210 – prieš, 2 susilaikė), Parlamentas atmetė šį siūlymą.

Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE-DE frakcijos vardu, Martine Roure PSE frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Konrad Szymański UEN frakcijos vardu, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, Philip Claeys ITS frakcijos vardu, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser ir Vladimír Špidla.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford ir Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE frakcijos vardu – dėl homofobijos Europoje (B6-0167/2007);

- Martine Roure ir Michael Cashman PSE frakcijos vardu, dėl homofobijos Europoje (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu – dėl homofobijos Europoje (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, ir Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto ir André Brie GUE/NGL frakcijos vardu – dėl homofobijos Europoje (B6-0171/2007).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 26.04.2007.

(Posėdis sustabdytas 17.50 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 18.00 val.).


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

18. Klausimų valanda (klausimai Tarybai)

Parlamentas peržiūrėjo klausimus Tarybai (B6-0017/2007).

Klausimas 1 (Manuel Medina Ortega): Agentūros „Frontex“ darbo gerinimas.

Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) atsakė į klausimą ir į Manuel Medina Ortega ir Alexander Stubb papildomus klausimus.

2 klausimas buvo atšauktas.

Klausimas 3 (Sarah Ludford): Genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimas ir kaltųjų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Sarah Ludford papildomą klausimą.

Klausimas 4 (Glenis Willmott): 1 tipo diabetas.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Glenis Willmott ir Sarah Ludford papildomus klausimus.

Klausimas 5 (Philip Bushill-Matthews): Vaikų lopšeliai ir darželiai.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis ir Marie Panayotopoulos-Cassiotou papildomus klausimus.

Klausimas 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Direktyvos „Televizija be ribų“ persvarstymas ir kova su prievarta ir diskriminavimu.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer ir Danutė Budreikaitė papildomus klausimus.

Klausimas 7 (Bernd Posselt): Glaudesni ES ir Makedonijos santykiai.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Bernd Posselt, Andreas Mölzer ir Justas Vincas Paleckis papildomus klausimus.

Klausimas 8 (Sajjad Karim): Darfūras.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Fiona Hall (pavaduojantis autorių), Danutė Budreikaitė ir Esko Seppänen papildomus klausimus.

Klausimas 9 (Tobias Pflüger): Neteisėtos mirties bausmės Filipinuose.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Tobias Pflüger papildomą klausimą.

Klausimas 10 (Sahra Wagenknecht): Jėgos panaudojimas prieš karo priešininkus Šri Lankoje.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Sahra Wagenknecht ir Tobias Pflüger papildomus klausimus.

Klausimas 11 (Danutė Budreikaitė): Dėl Šiaurės naftotiekio ekologinių pasekmių.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Danutė Budreikaitė ir Nils Lundgren papildomus klausimus.

Klausimas 12 (Georgios Papastamkos): ES teritorinė darbotvarkė.

Günter Gloser atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos papildomą klausimą.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. Stenogramos priedą).

Klausimų Tarybai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.00 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Gérard ONESTA
Pirmininko pavaduotojas

19. Skubios pasienio pagalbos būriai (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Skubios pasienio pagalbos būrių sudarymo mechanizmą ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2004, kiek tai susiję su šiuo mechanizmu [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Gérard Deprez pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE frakcijos vardu, Javier Moreno Sánchez PSE frakcijos vardu, Bernat Joan i Marí Verts/ALE frakcijos vardu, Giusto Catania GUE/NGL frakcijos vardu, Johannes Blokland IND/DEM frakcijos vardu, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka ir Joe Borg.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 26.04.2007.


20. Viešieji finansai EPS 2006 m. (diskusijos)

Pranešimas dėl viešųjų finansų EPS 2006 m. [2007/2004(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (pavaduojantis pranešėjas) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Joe Borg (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Manuel García-Margallo y Marfil PPE-DE frakcijos vardu, Dariusz Rosati PSE frakcijos vardu, Wojciech Roszkowski UEN frakcijos vardu, Sahra Wagenknecht GUE/NGL frakcijos vardu, John Whittaker IND/DEM frakcijos vardu, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk ir Joe Borg.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 26.04.2007.


21. Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos teisės aktų darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais srityje sustiprinimas.

Vladimír Špidla (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Gabriele Stauner PPE-DE frakcijos vardu, Stephen Hughes PSE frakcijos vardu, Ilda Figueiredo GUE/NGL frakcijos vardu, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns ir Vladimír Špidla.

Su pateiktais pasiūlymais dėl rezoliucijos dar nebuvo galima susipažinti; jie bus paskelbti greitu metu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.14 protokolo 10.05.2007.


22. Praktinio įgyvendinimo ataskaitų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos supaprastinimas ir racionalizavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Kalbėjo Vladimír Špidla (Komisijos narys).

Ilda Figueiredo pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Mihael Brejc PPE-DE frakcijos vardu, Harald Ettl PSE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Andreas Mölzer ITS frakcijos vardu, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ir Vladimír Špidla.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.1 protokolo 26.04.2007.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 387.009/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.25 val.

Harald Rømer

Diana Wallis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika