Indekss 
Protokols
PDF 206kWORD 189k
Trešdiena, 2007. gada 25. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Transatlantiskās attiecības (debates)
 3.Ziņojums par Horvātijas 2006. gada progresa ziņojumu (debates)
 4.Deputāta mandāts
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Nacionālo kontu datu nosūtīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
5.2.Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (ECAA) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
 6.Deputāta mandāts (turpinājums)
 7.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
7.1.Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošana saistībā ar Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.2.Pamatnolīgums par daudzpusēju vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā un tā protokols par prasībām, tiesvedību un zaudējumu atlīdzināšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
7.3.Kopīgu noteikumu ieviešana civilās aviācijas drošības jomā ***II (balsošana)
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
9.1.Plūdu riska izvērtēšana un pārvaldība ***II (balsošana)
 10.Svinīga sēde - Indija
 11.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
11.1.Uzlabotas terapijas zāles ***I (balsošana)
  
11.2.Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I (balsošana)
  
11.3.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***I (balsošana)
  
11.4.Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***I (balsošana)
  
11.5.Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem ***I (balsošana)
  
11.6.Ostas valsts kontrole ***I (balsošana)
  
11.7.Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus ***I (balsošana)
  
11.8.Grāmatvedības starptautiskās finanšu normas (balsošana)
  
11.9.Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām (balsošana)
  
11.10.Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Zaļā grāmata) (balsošana)
  
11.11.Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (balsošana)
  
11.12.Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (balsošana)
  
11.13.Transatlantiskās attiecības (balsošana)
  
11.14.Horvātijas 2006. gada progresa ziņojums (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Cilvēktiesības pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jautājumā - Nāvessoda moratorijs (debates)
 16.Ukraina (debates)
 17.Homofobija Eiropā (debates)
 18.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 19.Robežapsardzes ātrās reaģēšanas vienības (debates)
 20.Valsts finanses EMS 2006. gadā (debates)
 21.Eiropas tiesību aktu par darba ņēmēju informāciju un konsultāciju stiprināšana (debates)
 22.Ar direktīvu par veselības aizsardzību un drošību darbā praktisko īstenošanu saistīto ziņojumu vienkāršošana un racionalizācija ***I (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.00.


2. Transatlantiskās attiecības (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Transatlantiskās attiecības.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Frank Vanhecke ITS grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Roger Helmer, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková un Charles Tannock.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser un Vladimír Špidla.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere un Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā par transatlantiskajām attiecībām (B6-0149/2007);

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā par transatlantiskajām attiecībām (B6-0150/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann un Benoît Hamon PSE grupas vārdā par transatlantiskajām attiecībām (B6-0151/2007);

- André Brie un Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā par transatlantiskajām attiecībām (B6-0152/2007);

- Bruno Gollnisch ITS grupas vārdā par transatlantiskajām attiecībām (B6-0153/2007);

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā par ES un ASV attiecībām (B6-0154/2007);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski un Malcolm Harbour PPE-DE grupas vārdā par gaidāmo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi Vašingtonā 2007. gada 30. aprīlī (B6-0156/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.13. punkts.


3. Ziņojums par Horvātijas 2006. gada progresa ziņojumu (debates)

Ziņojums par Horvātijas 2006. gada progresa ziņojumu [ 2006/2288(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Hannes Swoboda (A6-0092/2007).

Hannes Swoboda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri un Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 25. aprīļa protokola 11.14. punkts.


SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Deputāta mandāts

Uzstājās Graham Watson ALDE grupas vārdā, kurš paziņoja, ka Polijas kompetentās iestādes no 2007. gada 19. aprīļa ir atņēmušas Bronisław Geremek Eiropas Parlamenta deputāta mandātu, jo viņš ir atteicies parakstīt paziņojumu par iespējamo sadarbību ar agrākajiem komunistu slepenajiem dienestiem saskaņā ar Polijas likumu par šādas sadarbības publiskošanu, kurš ir spēkā no 2007. gada 15. marta. Graham Watson prasīja Parlamenta priekšsēdētājam Hans-Gert Pöttering informēt Parlamenta deputātus, vai šo jautājumu izskatīja pēdējā tikšanās reizē ar Polijas premjerministru Jaroslaw Kaczynski. Viņš vēlas, lai Parlamenta kompetentās iestādes pārbauda deputāta mandāta atcelšanas apstākļus, un prasa, lai Parlaments cik ilgi iespējams saglabātu Bronisław Geremek mandātu.

Uzstājās: Martin Schulz PSE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Giuseppe Gargani (JURI komitejas priekšsēdētājs) un Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, pievienojoties viņa teiktajam.

Sēdes vadītājs norādīja, ka jebkurā gadījumā Parlaments no Polijas kompetentajām iestādēm līdz šim brīdim nav saņēmis oficiālu paziņojumu par Bronisław Geremek mandāta atņemšanu un ka Priekšsēdētāju konference un JURI komiteja izskatīs šo jautājumu, saglabājot Parlamenta neatkarību.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


5.1. Nacionālo kontu datu nosūtīšana ***I (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2223/96 attiecībā uz nacionālo kontu datu nosūtīšanu [COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0138).


5.2. Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (ECAA) * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Daudzpusējā nolīguma parakstīšanu starp Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Eiropas Kopienu, Islandes Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Norvēģijas Karalisti, Serbiju un Melnkalni, Rumāniju un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās gaisa telpas (ECAA) izveidi un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0139).


6. Deputāta mandāts (turpinājums)

Sēdes vadītājs nolēma uz brīdi pārtraukt balsošanas laiku, lai jautājumā par Bronisław Geremek deputāta mandātu dotu vārdu tiem grupu priekšsēdētājiem, kam par šo jautājumu nebija iespējas izteikties iepriekš.

Uzstājās: Brian Crowley UEN grupas vārdā un Bruno Gollnisch ITS grupas vārdā.


7. Balsošanas laiks (turpinājums)

7.1. Eiropas Kopienas dibināšanas līguma IV sadaļā ietverto noteikumu pielāgošana saistībā ar Eiropas Kopienu Tiesas kompetenci * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko pielāgo noteikumus par Eiropas Kopienu Tiesu jomās, uz kurām attiecas Eiropas Kopienas dibināšanas līguma trešās daļas IV sadaļa [COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A6-0082/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

József Szájer (referents) uzstājās, pamatojoties uz Reglamenta 131. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0140).


7.2. Pamatnolīgums par daudzpusēju vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā un tā protokols par prasībām, tiesvedību un zaudējumu atlīdzināšanu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam attiecībā uz Eiropas Kopienas vārdā noslēdzamo pamatnolīgumu par daudzpusējo vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā un tā protokolu par prasībām, tiesvedību un zaudējumu atlīdzināšanu un Pamatnolīguma par daudzpusējo vides un kodolprogrammu Krievijas Federācijā protokolam par prasībām, tiesvedību un atlīdzināšanu noslēgšanu [COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Vladimír Remek (A6-0126/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0141).


7.3. Kopīgu noteikumu ieviešana civilās aviācijas drošības jomā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0134/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0142).

Par balsojumu uzstājās:

- Robert Goebbels, kurš pirms balsošanas pieprasīja, lai deputātiem tiktu izdalīts dokuments par Komisijas nostāju attiecībā uz grozījumiem (sēdes vadītājs apņēmās to nodrošināt).


8. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Kneseta delegāciju attiecībām ar Eiropas Parlamentu, kuru vadīja priekšsēdētāja Amira Dotan un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


9. Balsošanas laiks (turpinājums)

9.1. Plūdu riska izvērtēšana un pārvaldība ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par otro lasījumu attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par plūdu riska izvērtēšanu un pārvaldību [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Richard Seeber (A6-0064/2007).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2007)0143).


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

10. Svinīga sēde - Indija

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.45 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Indijas prezidenta Abdul Kalam vizītei.


SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Balsošanas laiks (turpinājums)

11.1. Uzlabotas terapijas zāles ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzlabotas terapijas zālēm un grozījumiem Direktīvā 2001/83/EK un Regulā (EK) Nr. 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0144).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0144).

Par balsojumu uzstājās:

- Miroslav Mikolášik (referents) un Dagmar Roth-Behrendt PSE grupas vārdā par kompromisa grozījumiem;

- Hartmut Nassauer par 66. grozījumu;

- Alejo Vidal-Quadras par balsošanas norisi;

- Miroslav Mikolášik par balsošanas kārtību attiecībā uz grozījumiem.


11.2. Krimināltiesiski pasākumi, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0145).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0145).

Par balsojumu uzstājās:

- Ignasi Guardans Cambó, kurš ierosināja mutisku grozījumu 46. grozījumam; taču tas netika iekļauts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret mutiskā grozījuma ņemšanu vērā.

.


11.3. Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dirk Sterckx (A6-0086/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0146).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0146).

Par balsojumu uzstājās:

- Luis de Grandes Pascual, kurš iepazīstināja ar mutisku grozījumu 46. grozījumam, un tas tika iekļauts.


11.4. Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Direktīvas 1999/35/EK un 2002/59/EK [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0147).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0147).

Par balsojumu uzstājās:

- Jaromír Kohlíček (referents), kurš ierosināja balsošanas kārtībā mainīt vietām 1. un 26. grozījumu. Parlaments šo priekšlikumu apstiprināja.


11.5. Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos uz jūras un iekšzemes ūdensceļiem [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Paolo Costa (A6-0063/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0148).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0148).

Par balsojumu uzstājās:

- Paolo Costa (referents), kurš aicināja deputātus noraidīt grozījumus, kurus nav iesniegusi atbildīgā komiteja;

- Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā par iepriekšminēto uzstāšanos.


11.6. Ostas valsts kontrole ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas valsts kontroli (Pārstrādāta) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Dominique Vlasto (A6-0081/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0149).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0149).


11.7. Organizācijas, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem un standartiem attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0150).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0150).


11.8. Grāmatvedības starptautiskās finanšu normas (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru atbilstīgi Reglamenta 81. pantam iesniedza Ekonomikas un monetāro lietu komiteja, par Komisijas regulas projektu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1725/2003, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002: Starptautiskais finanšu pārskatu standarts (IFRS) 8 attiecībā uz darbības segmentu atklāšanu (B6-0157/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās ECON komitejas priekšsēdētāja Pervenche Berès, kura pieprasīja balsojumu atlikt uz septembra otro sesiju, pamatojoties uz Reglamenta 170. panta 4. punktu. Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.


11.9. Pagaidu komiteja par klimata izmaiņām (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 175. pantu iesniedza Priekšēdētāju konference, par Klimata pārmaiņu pagaidu komitejas izveidi un kompetences noteikšanu, tās sastāvu un pilnvarām (B6-0158/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0151)


11.10. Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Zaļā grāmata) (balsošana)

Ziņojums par Zaļo grāmatu - Zaudējumu atlīdzināšanas prasības par EK konkurences noteikumu pārkāpšanu un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu [2006/2207(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0152).


11.11. Daudzpusēja vienošanās par vienoto Eiropas gaisa telpu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0148/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0153).


11.12. Tematiskā stratēģija dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (balsošana)

Ziņojums par tematisko stratēģiju dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai [ 2006/2210(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0154.


11.13. Transatlantiskās attiecības (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 un B6-0156/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0149/2007

((aizstāj B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 un B6-0156/2007):

Iesnieguši šādi deputāti:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski un Malcolm Harbour PPE-DE grupas vārdā,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda un Erika Mann PSE grupas vārdā,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā,

Adam Bielan, Konrad Szymański un Michał Tomasz Kamiński UEN grupas vārdā

Pieņemts (P6_TA(2007)0155).

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0150/2007, B6-0152/2007 un B6-0153/2007 vairs nav spēkā.)

Par balsojumu uzstājās:

- Sophia in 't Veld un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra katrs ierosināja mutisku grozījumu 13. punktam, un tie tika iekļauti.


11.14. Horvātijas 2006. gada progresa ziņojums (balsošana)

Ziņojums par Horvātijas 2006. gada progresa ziņojumu [ 2006/2288(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Hannes Swoboda (A6-0092/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0156).

Par balsojumu uzstājās:

- Hannes Swoboda (referents), kurš ierosināja mutisku grozījumu 18. grozījumam un mutisku grozījumu 24. grozījumam. Abi mutiskie grozījumi tika iekļauti.

SĒDI VADA: Luigi COCILOVO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Reinhard Rack, kurš norādīja, ka būtu izdevīgi svinīgās sēdes organizēt otrdienās, nevis trešdienās, jo otrdienu balsošanas laiks parasti ir noslogotāks (sēdes vadītājs apņēmās nodot šo ierosinājumu atbildīgajām struktūrvienībām).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Paolo Costa ieteikums- A6-0134/2007: Daniel Hannan.

Miroslav Mikolášik ziņojums - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik un Zuzana Roithová.

Nicola Zingaretti ziņojums - A6-0073/2007: Andreas Mölzer un Zuzana Roithová.

Hannes Swoboda ziņojums - A6-0092/2007: Andreas Mölzer un Czesław Adam Siekierski.


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Cilvēktiesības pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jautājumā - Nāvessoda moratorijs (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2006. gadā un ES politika šajā jautājumā [ 2007/2020(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Simon Coveney (A6-0128/2007).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nāvessoda moratorijs.

Simon Coveney iepazīstināja ar ziņojumu.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Joe Borg (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Roberta Alma Anastase PPE-DE grupas vārdā, Józef Pinior PSE grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Inese Vaidere UEN grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál un Csaba Sándor Tabajdi.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser un Joe Borg.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney un Antonio Tajani PPE-DE grupas vārdā, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Pasqualina Napoletano PSE grupas vārdā, Marco Cappato un Marco Pannella ALDE grupas vārdā, Roberta Angelilli un Eoin Ryan UEN grupas vārdā, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček un Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Luisa Morgantini, Miguel Portas un Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā par iniciatīvu attiecībā uz vispasaules moratoriju nāves sodam (B6-0164/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 27. aprīļa protokola 8.9. punkts.


16. Ukraina (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ukraina.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE grupas vārdā, Jan Marinus Wiersma PSE grupas vārdā, István Szent-Iványi ALDE grupas vārdā, Guntars Krasts UEN grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek un Günter Gloser.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.


17. Homofobija Eiropā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Homofobija Eiropā

Uzstājās Konrad Szymański UEN grupas vārdā, kas ierosināja jautājuma nepieņemamību saskaņā ar Reglamenta 167. pantu (2007. gada 24. aprīļa protokola 13. punkts).

Uzstājās: par šo priekšlikumu Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā un Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā.

Balsojot pēc saraksta (Verts/ALE), Parlaments šo priekšlikumu noraidīja (103 par, 210 pret, 2 atturējās).

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā, Martine Roure PSE grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański UEN grupas vārdā, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Philip Claeys ITS grupas vārdā, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser un Vladimír Špidla.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford un Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā par homofobiju Eiropā (B6-0167/2007);

- Martine Roure un Michael Cashman PSE grupas vārdā par homofobiju Eiropā (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli UEN grupas vārdā par homofobiju Eiropā (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā un Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto un André Brie GUE/NGL grupas vārdā par homofobiju Eiropā (B6-0171/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 26. aprīļa protokola 8.11. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.50 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.00.)


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

18. Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Padomei (B6-0017/2007).

Jautājums Nr. 1 (Manuel Medina Ortega): Atbalsts aģentūrai „Frontex”.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manuel Medina Ortega un Alexander Stubb.

Jautājumu Nr. 2 atsauca.

Jautājums Nr. 3 (Sarah Ludford): Genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšana un kriminālvajāšana.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 4 (Glenis Willmott): 1.tipa cukura diabēts.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Glenis Willmott un Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 5 (Philip Bushill-Matthews): Bērnu aprūpes nodrošināšana.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis un Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Jautājums Nr. 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Direktīvas „Televīzija bez robežām” precizēšana un cīņa pret vardarbību un diskrimināciju.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer un Danutė Budreikaitė.

Jautājums Nr. 7 (Bernd Posselt): Maķedonijas tuvināšana ES.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bernd Posselt, Andreas Mölzer un Justas Vincas Paleckis.

Jautājums Nr. 8 (Sajjad Karim): Dārfūra.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Fiona Hall (aizstājot autoru), Danutė Budreikaitė un Esko Seppänen.

Jautājums Nr. 9 (Tobias Pflüger): Sodīšana ar nāvi bez tiesas sprieduma Filipīnās.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Tobias Pflüger.

Jautājums Nr. 10 (Sahra Wagenknecht): Uzbrukumi pretkara aktīvistiem Šrilankā.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Sahra Wagenknecht un Tobias Pflüger.

Jautājums Nr. 11 (Danutė Budreikaitė): Ziemeļu naftas cauruļvada ietekme uz vidi.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Danutė Budreikaitė un Nils Lundgren.

Jautājums Nr. 12 (Georgios Papastamkos): ES teritoriālās politikas programma.

Günter Gloser atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Padomei atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.00 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

19. Robežapsardzes ātrās reaģēšanas vienības (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš mehānismu ātrās reaģēšanas robežapsardzes vienību izveidei un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 attiecībā uz šo mehānismu [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Gérard Deprez (A6-0135/2007).

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Gérard Deprez iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-DE grupas vārdā, Javier Moreno Sánchez PSE grupas vārdā, Bernat Joan i Marí Verts/ALE grupas vārdā, Giusto Catania GUE/NGL grupas vārdā, Johannes Blokland IND/DEM grupas vārdā, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka un Joe Borg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 26. aprīļa protokola 8.6. punkts.


20. Valsts finanses EMS 2006. gadā (debates)

Ziņojums par valsts finansēm EMS 2006. gadā [2007/2004(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007).

Andreas Schwab (referenta aizstājējs) iesniedza ziņojumu.

Uzstājās Joe Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās: José Manuel García-Margallo y Marfil PPE-DE grupas vārdā, Dariusz Rosati PSE grupas vārdā, Wojciech Roszkowski UEN grupas vārdā, Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk un Joe Borg.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 26. aprīļa protokola 8.12. punkts.


21. Eiropas tiesību aktu par darba ņēmēju informāciju un konsultāciju stiprināšana (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas tiesību aktu par darba ņēmēju informāciju un konsultāciju stiprināšana

Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Gabriele Stauner PPE-DE grupas vārdā, Stephen Hughes PSE grupas vārdā, Ilda Figueiredo GUE/NGL grupas vārdā, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns un Vladimír Špidla.

Tā kā ierosinātie rezolūcijas priekšlikumi vēl nav pieejami, tos paziņos vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 10. maija protokola 7.14. punkts.


22. Ar direktīvu par veselības aizsardzību un drošību darbā praktisko īstenošanu saistīto ziņojumu vienkāršošana un racionalizācija ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007).

Uzstājās Vladimír Špidla (Komisijas loceklis).

Ilda Figueiredo iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Mihael Brejc PPE-DE grupas vārdā, Harald Ettl PSE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Andreas Mölzer ITS grupas vārdā, Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 26. aprīļa protokola 8.1. punkts.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 387.009/OJJE).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Harald Rømer

Diana Wallis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika