Indeks 
Protokół
PDF 209kWORD 192k
Środa, 25 kwietnia 2007 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stosunki transatlantyckie (debata)
 3.Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r. (debata)
 4.Mandat poselski
 5.Głosowanie
  
5.1.Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
 6.Mandat poselski (ciąg dalszy)
 7.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
7.1.Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (głosowanie)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (głosowanie)
 10.Uroczyste posiedzenie - Indie
 11.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
11.1.Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I (głosowanie)
  
11.2.Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (głosowanie)
  
11.3.Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I (głosowanie)
  
11.4.Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I (głosowanie)
  
11.5.Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I (głosowanie)
  
11.6.Kontrola państwa portu ***I (głosowanie)
  
11.7.Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (głosowanie)
  
11.8.Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej (głosowanie)
  
11.9.Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych (głosowanie)
  
11.10.Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (głosowanie)
  
11.11.Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej (głosowanie)
  
11.12.Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (głosowanie)
  
11.13.Stosunki transatlantyckie (głosowanie)
  
11.14.Sprawozdanie o postępach Chorwacji (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE - Moratorium w sprawie kary śmierci (debata)
 16.Ukraina (debata)
 17.Homofobia w Europie (debata)
 18.Tura pytań (pytania do Rady)
 19.Zespoły szybkiej interwencji na granicach (debata)
 20.Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (debata)
 21.Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (debata)
 22.Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Stosunki transatlantyckie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki transatlantyckie

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Vladimír Špidla (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Frank Vanhecke w imieniu grupy ITS, Brian Crowley w imieniu grupy UEN, Roger Helmer niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková i Charles Tannock.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser i Vladimír Špidla.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere i Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie stosunków transatlantyckich (B6-0149/2007);

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg i Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie stosunków transatlantyckich (B6-0150/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann i Benoît Hamon w imieniu grupy PSE, w sprawie stosunków transatlantyckich (B6-0151/2007);

- André Brie i Tobias Pflüger w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stosunków transatlantyckich (B6-0152/2007);

- Bruno Gollnisch w imieniu grupy ITS, w sprawie stosunków transatlantyckich (B6-0153/2007);

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė i Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, w sprawie stosunków UE/Stany Zjednoczone (B6-0154/2007);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski i Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie nadchodzącego szczytu UE-USA w Waszyngtonie 30 kwietnia 2007 r. (B6-0156/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.13 protokołu z dnia 25.04.2007.


3. Sprawozdanie o postępach Chorwacji w 2006 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2006 r. [ 2006/2288(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri i Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.14 protokołu z dnia 25.04.2007.


PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

4. Mandat poselski

Głos zabrał Graham Watson w imieniu grupy ALDE, informując, że właściwe władze polskie pozbawiły Bronisława Geremka mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od 19.4.2007, ponieważ odmówił podpisania oświadczenia o ewentualnej współpracy z byłymi tajnymi służbami komunistycznymi, zgodnie z polską ustawą o lustracji, która weszła w życie 15.3.2007. Graham Watson zwrócił się do przewodniczącego Parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa o poinformowanie Parlamentu, czy omawiał tę kwestię podczas swojej ostatniej rozmowy z polskim premierem Jarosławem Kaczyńskim. Ponadto zwrócił się o to, by właściwe organy Parlamentu zbadały warunki mające zastosowanie do wygaśnięcia mandatu posła oraz by instytucja jak najszybciej ochroniła mandat Bronisława Geremka.

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Giuseppe Gargani (przewodniczący komisji JURI) i Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, przyłączając się do tej wypowiedzi.

Przewodniczący uściślił, że Parlament nie otrzymał jak dotąd od właściwych władz polskich żadnego oficjalnego powiadomienia o wygaśnięciu mandatu Bronisława Geremka i że Konferencja Przewodniczących oraz komisja JURI zbadają tę sprawę z zachowaniem niezależności Parlamentu.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.


5.1. Przekazywanie danych z zakresu rachunków narodowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych [COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0138)


5.2. Wielostronna umowa o stworzeniu Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wielostronnej umowy pomiędzy Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii, byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, Królestwem Norwegii, Serbią i Czarnogórą, Rumunią i Tymczasową Misją Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie dotyczącej ustanowienia Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej (ECAA) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0139)


6. Mandat poselski (ciąg dalszy)

Przewodniczący postanowił na krótko przerwać głosowanie, aby oddać głos w sprawie mandatu Bronisława Geremka przewodniczącym grup, którzy nie mieli okazji wypowiedzieć się na ten temat.

Głos zabrali: Brian Crowley w imieniu grupy UEN, i Bruno Gollnisch w imieniu grupy ITS.


7. Głosowanie (ciąg dalszy)

7.1. Dostosowanie przepisów tytułu IV Traktatu WE dotyczących właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości w obszarach objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A6-0082/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

József Szájer (sprawozdawca) wystąpił na podstawie art. 131 ust.4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0140)


7.2. Umowa ramowa w sprawie wielostronnego programu na rzecz środowiska w dziedzinie energii jądrowej w Rosji oraz protokół z kontroli do umowy ramowej dotyczący spraw sądowych, postępowań sądowych i odszkodowania. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej oraz Protokołu w sprawie roszczeń, procedur prawnych i odszkodowań do Umowy ramowej w sprawie Wielostronnego środowiskowego programu jądrowego w Federacji Rosyjskiej [COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2007)0141)


7.3. Wspólne zasady w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mające na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0142)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Robert Goebbels, zwrócił się przed głosowaniem o rozdanie posłom dokumentu w sprawie stanowiska Komisji odnośnie zaproponowanych poprawek, do czego zobowiązał się przewodniczący.


8. Oficjalne powitanie

Przewodniczący powitał w imieniu Parlamentu delegację Knesetu ds. stosunków z Parlamentem Europejskim pod przewodnictwem Amiry Dotan, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Ocena ryzyka powodziowego i zarządzanie nim ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Richard Seeber (A6-0064/2007)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P6_TA(2007)0143)


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

10. Uroczyste posiedzenie - Indie

W godzinach od 12:00 do 12:45, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Abdula Kalama, Prezydenta Republiki Indii.


PRZEWODNICTWO: Pierre MOSCOVICI
Wiceprzewodniczący

11. Głosowanie (ciąg dalszy)

11.1. Produkty lecznicze terapii zaawansowanej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0144)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0144)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Miroslav Mikolášik (sprawozdawca) i Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy PSE, w sprawie poprawek kompromisowych;

- Hartmut Nassauer w sprawie poprawki 66;

- Alejo Vidal-Quadras w sprawie przebiegu głosowania;

- Miroslav Mikolášik w sprawie kolejności głosowania nad poprawkami.


11.2. Egzekwowanie praw własności intelektualnej (środki prawa karnego) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0145)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0145)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Ignasi Guardans Cambó wniósł poprawkę ustną do poprawki 46, ponad 40 posłów sprzeciwiło się rozpatrzeniu tej poprawki i nie została ona przyjęta.


11.3. Wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0146)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0146)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Luis de Grandes Pascual wniósł poprawkę ustną do poprawki 46; poprawka została przyjęta.


11.4. Postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej podstawowe zasady regulujące postępowanie dochodzeniowe w sprawie wypadków w sektorze transportu morskiego i zmieniającej dyrektywy 1999/35/WE i 2002/59/WE [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0147)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0147)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Jaromír Kohlíček (sprawozdawca) zaproponował zmianę kolejności głosowania nad poprawkami 1 i 26. Parlament przyjął jego propozycję.


11.5. Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0148)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0148)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Paolo Costa (sprawozdawca) wezwał posłów do odrzucenia poprawek poza poprawkami złożonymi przez właściwą komisję;

- Georg Jarzembowski w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie tego wystąpienia.


11.6. Kontrola państwa portu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (wersja znowelizowana) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0149)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0149)


11.7. Organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2007)0150)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2007)0150)


11.8. Normy międzynarodowej rachunkowości w zakresie informacji finansowej (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 81 regulaminu przez Komisję Gospodarczą i Monetarną, w sprawie projektu decyzji Komisji dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 1725/2003 przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF) 8 dotyczącego ujawniania segmentów operacyjnych (B6-0157/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrała Pervenche Berès, przewodnicząca komisji ECON, zwracając się na podstawie art. 170, ust. 4 regulaminu o przeniesienie głosowania na sesję wrześniową II. Parlament przyjął ten wniosek.


11.9. Skład tymczasowej komisji w sprawie zmian klimatycznych (głosowanie)

Projekt decyzji, złożony zgodnie z art.175 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie ustalenia i rozdziału kompetencji, składu i długości mandatu komisji tymczasowej ds. zmian klimatu (B6-0158/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0151)


11.10. Zielona księga: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Zielonej księgi: Roszczenia o odszkodowanie za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej [2006/2207(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0152)


11.11. Umowa wielostronna w sprawie utworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0148/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0153)


11.12. Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych [ 2006/2210(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0154)


11.13. Stosunki transatlantyckie (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 i B6-0156/2007

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0149/2007

(zastępujący B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 i B6-0156/2007):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski i Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda i Erika Mann w imieniu grupy PSE,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė i Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE,

Adam Bielan, Konrad Szymański i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2007)0155)

(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0150/2007, B6-0152/2007 i B6-0153/2007 stały się bezprzedmiotowe.)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Sophia in 't Veld i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra zaproponowali po jednej poprawce ustnej do ustępu 13; poprawki zostały przyjęte.


11.14. Sprawozdanie o postępach Chorwacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania o postępach Chorwacji w 2006 r. [ 2006/2288(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2007)0156)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Hannes Swoboda (sprawozdawca) wniósł poprawkę ustną do poprawki 18 oraz poprawkę ustną do poprawki 24. Obydwie poprawki ustne zostały przyjęte.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Reinhard Rack, który uważa, że należałoby organizować uroczyste posiedzenia we wtorki zamiast we środy, ponieważ głosowania wtorkowe są zazwyczaj mniej obszerne. (Przewodniczący zobowiązał się przekazać tę uwagę właściwym służbom).


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Sprawozdanie Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik i Zuzana Roithová

Sprawozdanie Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer i Zuzana Roithová

Sprawozdanie Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer i Czesław Adam Siekierski.


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie uaktualniana regularnie w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po dacie głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:00 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Roczne sprawozdanie z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006, polityka UE - Moratorium w sprawie kary śmierci (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2006 oraz polityki UE w tej dziedzinie [ 2007/2020(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Simon Coveney (A6-0128/2007)

Oświadczenia Rady i Komisji: Moratorium w sprawie kary śmierci

Simon Coveney przedstawił sprawozdanie.

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Joe Borg (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Roberta Alma Anastase w imieniu grupy PPE-DE, Józef Pinior w imieniu grupy PSE, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Jim Allister niezrzeszony, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál i Csaba Sándor Tabajdi.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser i Joe Borg.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney i Antonio Tajani w imieniu grupy PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco i Pasqualina Napoletano w imieniu grupy PSE, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, Roberta Angelilli i Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček i Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Luisa Morgantini, Miguel Portas i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na karę śmierci (B6-0164/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 27.04.2007.


16. Ukraina (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ukraina

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Vladimír Špidla (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Jacek Saryusz-Wolski w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, István Szent-Iványi w imieniu grupy ALDE, Guntars Krasts w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek i Günter Gloser.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.


17. Homofobia w Europie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Homofobia w Europie

Głos zabrał Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, który stawia pytanie wstępne na podstawie art. 143 Regulaminu (punkt 13 protokołu z dnia 24.4.2007).

Głos zabrali: w sprawie tego wniosku Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, i Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE.

W głosowaniu imiennym (Verts/ALE) (103 za, 210 przeciw, 2 wstrzymujące się), Parlament odrzucił wniosek.

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) i Vladimír Špidla (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, Kathalijne Maria Buitenweg w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys w imieniu grupy ITS, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser i Vladimír Špidla.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford i Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, w sprawie homofobii w Europie (B6-0167/2007);

- Martine Roure i Michael Cashman w imieniu grupy PSE, w sprawie homofobii w Europie (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, w sprawie homofobii w Europie (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, i Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto i André Brie w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie homofobii w Europie (B6-0171/2007).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 26.04.2007.

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 17:50 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18:00.)


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

18. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0017/2007).

Pytanie 1 (Manuel Medina Ortega): Wzmocnienie agencji Frontex

Günter Gloser (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega i Alexander Stubb.

Pytanie 2 zostało wycofane.

Pytanie 3 (Sarah Ludford): Dochodzenia i ściganie przestępstw ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Sarah Ludford.

Pytanie 4 (Glenis Willmott): Cukrzyca typu 1

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Glenis Willmott i Sarah Ludford.

Pytanie 5 (Philip Bushill-Matthews): Usługi opieki nad dziećmi

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis i Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Pytanie 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uaktualnienie dyrektywy “Telewizja bez granic” i walka z przemocą i dyskryminacją.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 7 (Bernd Posselt): Zbliżenie UE i Macedonii

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Andreas Mölzer i Justas Vincas Paleckis.

Pytanie 8 (Sajjad Karim): Darfur

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Fiona Hall (zastępca autora), Danutė Budreikaitė i Esko Seppänen.

Pytanie 9 (Tobias Pflüger): Egzekucje pozasądowe na Filipinach.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Tobias Pflüger.

Pytanie 10 (Sahra Wagenknecht): Ataki przeciwników wojny na Sri Lance

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Sahra Wagenknecht i Tobias Pflüger.

Pytanie 11 (Danutė Budreikaitė): Skutki ekologiczne gazociągu północnoeuropejskiego.

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Danutė Budreikaitė i Nils Lundgren.

Pytanie 12 (Georgios Papastamkos): Agenda terytorialna UE

Günter Gloser udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:00 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

19. Zespoły szybkiej interwencji na granicach (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 w odniesieniu do tego mechanizmu [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Gérard Deprez przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE-DE, Javier Moreno Sánchez w imieniu grupy PSE, Bernat Joan i Marí w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka i Joe Borg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 26.04.2007.


20. Finanse publiczne w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie finansów publicznych w krajach unii gospodarczej i walutowej w 2006 r. [2007/2004(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (zastępca sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel García-Margallo y Marfil w imieniu grupy PPE-DE, Dariusz Rosati w imieniu grupy PSE, Wojciech Roszkowski w imieniu grupy UEN, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, John Whittaker w imieniu grupy IND/DEM, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Joe Borg.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 26.04.2007.


21. Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników (debata)

Oświadczenie Komisji: Wzmocnienie ustawodawstwa europejskiego w zakresie informowania i konsultowania pracowników

Vladimír Špidla (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Gabriele Stauner w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns i Vladimír Špidla.

Złożone projekty rezolucji, które nie są jeszcze dostępne, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 10.05.2007.


22. Uproszczenie i racjonalizacja sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/391/EWG, jej dyrektywy szczegółowe oraz dyrektywy Rady nr: 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG i 94/33/WE, w celu uproszczenia i racjonalizacji sprawozdań z praktycznego wdrażania dyrektyw [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Ilda Figueiredo przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Mihael Brejc w imieniu grupy PPE-DE, Harald Ettl w imieniu grupy PSE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Andreas Mölzer w imieniu grupy ITS, Marie Panayotopoulos-Cassiotou i Vladimír Špidla.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 26.04.2007.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 387.009/OJJE).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:25.

Harald Rømer

Diana Wallis

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności