Kazalo 
Zapisnik
PDF 197kWORD 189k
Sreda, 25. april 2007 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Čezatlantski odnosi (razprava)
 3.Poročilo iz leta 2006 o Hrvaški (razprava)
 4.Mandat poslanca
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Prenos podatkov o nacionalnih računih ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
 6.Mandat poslanca (nadaljevanje)
 7.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
7.1.Prilagoditev določb iz naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v zvezi s pristojnostmi Sodišča Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.2.Okvirni sporazum o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Rusiji in Protokola k okvirnemu sporazumu o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v zvezi z zahtevki, sodnimi postopki in odškodninami * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
7.3.Skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva ***II (glasovanje)
 8.Dobrodošlica
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
9.1.Ocena in obvladovanje poplavne ogroženosti ***II (glasovanje)
 10.Slavnostna seja - Indija
 11.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
11.1.Zdravila za napredno zdravljenje ***I (glasovanje)
  
11.2.Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (kazenski ukrepi) ***I (glasovanje)
  
11.3.Sistem spremljanja in obveščanja Skupnosti za ladijski promet ***I (glasovanje)
  
11.4.Preiskave nesreč ***I (glasovanje)
  
11.5.Odgovornost prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč ***I (glasovanje)
  
11.6.Pomorska inšpekcija ***I (glasovanje)
  
11.7.Organizacije za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ***I (glasovanje)
  
11.8.Mednarodna računovodska pravila o finančnih informacijah (glasovanje)
  
11.9.Začasni odbor za klimatske spremembe (glasovanje)
  
11.10.Zelena knjiga: Odškodninske tožbe zaradi kršitve pravil o konkurenci (glasovanje)
  
11.11.Večstranski sporazum o ustanovitvi skupnega evropskega zračnega prostora (glasovanje)
  
11.12.Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov (glasovanje)
  
11.13.Čezatlantski odnosi (glasovanje)
  
11.14.Poročilo o napredku Hrvaške (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah po svetu v letu 2006 in politiki EU na tem področju - Moratorij za smrtno kazen (razprava)
 16.Ukrajina (razprava)
 17.Homofobija v Evropi (razprava)
 18.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 19.Skupine za hitro ukrepanje na mejah (razprava)
 20.Javne finance v EMU v letu 2006 (razprava)
 21.Uskladitev evropske zakonodaje na področjih informiranja in svetovanja samozaposlenim osebam (razprava)
 22.Poenostavitev in racionalizacija poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem ***I (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Čezatlantski odnosi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Čezatlantski odnosi

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Vladimír Špidla (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, Graham Watson v imenu skupine ALDE, Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Godfrey Bloom v imenu skupine IND/DEM, Frank Vanhecke v imenu skupine ITS, Brian Crowley v imenu skupine UEN, Roger Helmer samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková in Charles Tannock.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser in Vladimír Špidla.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere in Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN o čezatlantskih odnosih (B6-0149/2007);

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE o čezatlantskih odnosih (B6-0150/2007);

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann in Benoît Hamon v imenu skupine PSE o čezatlantskih odnosih (B6-0151/2007);

- André Brie in Tobias Pflüger v imenu skupine GUE/NGL o čezatlantskih odnosih (B6-0152/2007);

- Bruno Gollnisch v imenu skupine ITS o čezatlantskih odnosih (B6-0153/2007);

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė in Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE o odnosih med EU in ZDA (B6-0154/2007);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski in Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE o bližnjem srečanju na vrhu EU–ZDA, ki bo 30. aprila 2007 v Washingtonu (B6-0156/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.13 , Zapisnik z dne 25.04.2007.


3. Poročilo iz leta 2006 o Hrvaški (razprava)

Poročilo: Poročilo o napredku Hrvaške za leto 2006 [ 2006/2288(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda je predstavil poročilo.

Govorila sta Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Bernd Posselt v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri in Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.14 , Zapisnik z dne 25.04.2007.


PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredsednik

4. Mandat poslanca

Govoril je Graham Watson v imenu skupine ALDE, ki je sporočil, da so pristojne poljske oblasti razrešile Bronisława Geremeka mandata poslanca v Evropskem parlamentu z začetkom veljave 19.4.2007, ker je zavrnil podpis izjave o morebitnem sodelovanju z nekdanjimi komunističnimi tajnimi službami v skladu s poljskim zakonom o lustraciji, ki je stopil v veljavo 15.3.2007. Graham Watson je pozval predsednika Parlamenta Hansa-Gerta Pötteringa, da Parlamentu sporoči, če je to zadevo obravnaval na svojem zadnjem srečanju s predsednikom poljske vlade Jaroslawom Kaczynskim. Poleg tega je zahteval, da pristojni organi Parlamenta preučijo pogoje, ki se nanašajo na razrešitev mandata poslanca in da institucija čim prej zaščiti mandat poslanca Bronisława Geremeka.

V podporo poslancu so govorili Martin Schulz v imenu skupine PSE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Francis Wurtz v imenu skupine GUE/NGL, Giuseppe Gargani (predsednik odbora JURI) in Joseph Daul v imenu skupine PPE-DE.

Predsednik je pojasnil, da do tedaj Parlament še ni prejel uradnega sporočila glede prenehanja mandata Bronisława Geremeka ter da bosta konferenca predsednikov in odbor JURI zadevo obravnavala, da bi se tako ohranila neodvisnost Parlamenta.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom“Izid glasovanj”.


5.1. Prenos podatkov o nacionalnih računih ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o prenosu podatkov o nacionalnih računih [COM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0138)


5.2. Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Sveta o sklenitvi večstranskega sporazuma med Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Evropsko skupnostjo, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Srbijo in Črno goro, Romunijo in Začasno misijo Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) [COM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0139)


6. Mandat poslanca (nadaljevanje)

Predsednik je za trenutek prekinil čas glasovanja, da je lahko glede vprašanja mandata Bronisława Geremeka dal besedo predsednikoma poslanskih skupin, ki še nista imele priložnosti, da o zadevi podata svoje mnenje.

Govorila sta Brian Crowley v imenu skupine UEN, in Bruno Gollnisch v imenu skupine ITS.


7. Čas glasovanja (nadaljevanje)

7.1. Prilagoditev določb iz naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v zvezi s pristojnostmi Sodišča Evropskih skupnosti * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Osnutek Sklepa Sveta o prilagoditvi določb iz naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v zvezi s pristojnostmi Sodišča Evropskih skupnosti za zagotovitev učinkovitejšega sodnega varstva [COM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: József Szájer (A6-0082/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

József Szájer (poročevalec) je govoril na podlagi člena131(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0140)


7.2. Okvirni sporazum o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Rusiji in Protokola k okvirnemu sporazumu o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v zvezi z zahtevki, sodnimi postopki in odškodninami * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Okvirnega sporazuma o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Ruski federaciji in Protokola k okvirnemu sporazumu o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Ruski federaciji v zvezi z zahtevki, sodnimi postopki in odškodninami [COM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2007)0141)


7.3. Skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašen kot odobren v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0142)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Robert Goebbels je pred glasovanjem zahteval, da se poslancem razdeli dokument, ki zadeva stališče Komisije o predlaganih predlogih sprememb (predsednik se je k temu obvezal).


8. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta zaželel dobrodošlico delegaciji izraelskega parlamenta za odnose z Evropskim parlamentom pod vodstvom predsednice Amire Dotan, ki se je nahajala na častni tribuni.


9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

9.1. Ocena in obvladovanje poplavne ogroženosti ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Richard Seeber (A6-0064/2007)

(kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P6_TA(2007)0143)


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

10. Slavnostna seja - Indija

Parlament se je od 12.00 do 12.45 sestal na slavnostni seji zaradi obiska predsdnika Republike Indije Abdula Kalama


PREDSEDSTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredsednik

11. Čas glasovanja (nadaljevanje)

11.1. Zdravila za napredno zdravljenje ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 [COM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0144)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0144)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Miroslav Mikolášik (poročevalec) in Dagmar Roth-Behrendt v imenu skupine PSE o sporazumnih predlogih sprememb;

- Hartmut Nassauer o predlogu spremembe 66;

- Alejo Vidal-Quadras o potekanju glasovanja;

- Miroslav Mikolášik o vrstnem redu glasovanja o predlogih sprememb.


11.2. Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (kazenski ukrepi) ***I (glasovanje)

Poročilo: Spremenjeni predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o kazenskih ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine [COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0145)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0145)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Ignasi Guardans Cambó je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 46; predlog spremembe ni bil upoštevan, ker je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.


11.3. Sistem spremljanja in obveščanja Skupnosti za ladijski promet ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet [COM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0146)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0146)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Luis de Grandes Pascual je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 46, ki je bil upoštevan.


11.4. Preiskave nesreč ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES [COM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0147)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0147)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Jaromír Kohlíček (poročevalec), ki je predlagal, da se o predlogih sprememb1 in 26 glasuje v obratnem vrstnem redu. Parlament je predlog odobril.


11.5. Odgovornost prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč [COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0148)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0148)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Paolo Costa (poročevalec) je pozval poslance, da zavrnejo vse tiste predloge sprememb, ki jih ni predložil pristojni odbor;

- Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE o tem govoru.


11.6. Pomorska inšpekcija ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji (prenovitev) [COM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0149)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0149)


11.7. Organizacije za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne dejavnosti pomorskih uprav (preoblikovanje) [COM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2007)0150)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0150)


11.8. Mednarodna računovodska pravila o finančnih informacijah (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ECON v skladu s členom 81 Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 8 o razkritju poslovnih odsekov (B6-0157/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Govorila je Pervenche Berès, predsednica odbora ECON, ki je na podlagi člena 170(4) Poslovnika zahtevala, da se glasovanje prenese na drugo delno septembrsko zasedanje. Parlament je to zahtevo odobril.


11.9. Začasni odbor za klimatske spremembe (glasovanje)

Predlog odločbe, ki ga je v skladu s členom 175 Poslovnika vložila konferenca predsednikov o ustanovitvi in določitvi pristojnosti, sestavi in trajanju mandata začasnega odbora za podnebne spremembe (B6-0158/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2007)0151)


11.10. Zelena knjiga: Odškodninske tožbe zaradi kršitve pravil o konkurenci (glasovanje)

Poročilo: Zelena knjiga: Odškodninske tožbe zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES [2006/2207(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0152)


11.11. Večstranski sporazum o ustanovitvi skupnega evropskega zračnega prostora (glasovanje)

Predlog resolucije B6-0148/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0153)


11.12. Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov (glasovanje)

Poročilo: Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov [ 2006/2210(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0154)


11.13. Čezatlantski odnosi (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 in B6-0156/2007

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0149/2007

(ki nadomešča B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 in B6-0156/2007):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski in Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda in Erika Mann v imenu skupine PSE,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė in Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE,

Adam Bielan, Konrad Szymański in Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2007)0155)

(Predlogi resolucij B6-0150/2007, B6-0152/2007 in B6-0153/2007 so brezpredmetni.)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Sophia in 't Veld in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra sta podala vsak svoj ustni predlog spremembe k odstavku 13; oba ustna predloga sprememb sta bila upoštevana.


11.14. Poročilo o napredku Hrvaške (glasovanje)

Poročilo: Poročilo o napredku Hrvaške za leto 2006 [ 2006/2288(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2007)0156)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Hannes Swoboda (poročevalec), ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe18 in ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 24; oba ustna predloga sprememb sta bila upoštevana.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govoril je Reinhard Rack, ki se mu je zdelo primerno organizirati slavnostno sejo v torek namesto v sredo, saj v času glasovanja ob torkih običajno glasuje o manjšem številu zadev (predsednik se je zavezal, da bo to prošnjo posredoval pristojnim službam).


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Poročilo: Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik in Zuzana Roithová

Poročilo: Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer in Zuzana Roithová

Poročilo: Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer in Czesław Adam Siekierski.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.00,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Letno poročilo o človekovih pravicah po svetu v letu 2006 in politiki EU na tem področju - Moratorij za smrtno kazen (razprava)

Poročilo: Letno poročilo o človekovih pravicah po svetu v letu 2006 in politiki EU na področju pravic [ 2007/2020(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Simon Coveney (A6-0128/2007)

Izjavi Sveta in Komisije: Moratorij za smrtno kazen

Simon Coveney je predstavil poročilo.

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Joe Borg (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Roberta Alma Anastase v imenu skupine PPE-DE, Józef Pinior v imenu skupine PSE, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Inese Vaidere v imenu skupine UEN, Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Jim Allister samostojni poslanec, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál in Csaba Sándor Tabajdi.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser in Joe Borg.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney in Antonio Tajani v imenu skupine PPE-DE, Elena Valenciano Martínez-Orozco in Pasqualina Napoletano v imenu skupine PSE, Marco Cappato in Marco Pannella v imenu skupine ALDE, Roberta Angelilli in Eoin Ryan v imenu skupine UEN, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček in Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Luisa Morgantini, Miguel Portas in Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o pobudi za vsesplošni moratorij za smrtno kazen (B6-0164/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 , Zapisnik z dne 27.04.2007.


16. Ukrajina (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Ukrajina

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Vladimír Špidla (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Jacek Saryusz-Wolski v imenu skupine PPE-DE, Jan Marinus Wiersma v imenu skupine PSE, István Szent-Iványi v imenu skupine ALDE, Guntars Krasts v imenu skupine UEN, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek in Günter Gloser.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govoril je Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.


17. Homofobija v Evropi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Homofobija v Evropi

O zavrnitvi razprave zaradi nedopustnosti v skladu s členom 167 je govoril Konrad Szymański v imenu skupine UEN (točka 13 , Zapisnik z dne 24.04.2007).

O tem predlogu sta govorila Manfred Weber v imenu skupine PPE-DE in Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE.

Po poimenskem glasovanju (Verts/ALE) (103 za, 210 proti, 2 vzdržana glasova) je Parlament ta predlog zavrnil.

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) in Vladimír Špidla (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE-DE, Martine Roure v imenu skupine PSE, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Konrad Szymański v imenu skupine UEN, Kathalijne Maria Buitenweg v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Hélène Goudin v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys v imenu skupine ITS, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser in Vladimír Špidla.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford in Jeanine Hennis-Plasschaert v imenu skupine ALDE o homofobiji v Evropi (B6-0167/2007);

- Martine Roure in Michael Cashman v imenu skupine PSE o homofobiji v Evropi (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli v imenu skupine UEN o homofobiji v Evropi (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto in André Brie v imenu skupine GUE/NGL o homofobiji v Evropi (B6-0171/2007).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.11 , Zapisnik z dne 26.04.2007.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.50 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.00.)


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

18. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0017/2007).

Vprašanje 1 (Manuel Medina Ortega): Krepitev vloge agencije Frontex

Günter Gloser (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Manuel Medina Ortega in Alexander Stubb.

Vprašanje 2 je bilo umaknjeno.

Vprašanje 3 (Sarah Ludford): Preiskave in kazenski pregon genocida, zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Sarah Ludford.

Vprašanje 4 (Glenis Willmott): Diabetes tipa 1

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavili Glenis Willmott in Sarah Ludford.

Vprašanje 5 (Philip Bushill-Matthews): Storitve otroškega varstva

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vprašanje 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Posodobitev direktive Televizija brez meja ter boj proti nasilju in diskriminaciji

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer in Danutė Budreikaitė.

Vprašanje 7 (Bernd Posselt): Približevanje med EU in Makedonijo

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Bernd Posselt, Andreas Mölzer in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 8 (Sajjad Karim): Darfur

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Fiona Hall (namesto vlagatelja), Danutė Budreikaitė in Esko Seppänen.

Vprašanje 9 (Tobias Pflüger): Izvensodne usmrtitve na Filipinih

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Tobias Pflüger.

Vprašanje 10 (Sahra Wagenknecht): Napadi na nasprotnike vojni na Šrilanki

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Sahra Wagenknecht in Tobias Pflüger.

Vprašanje 11 (Danutė Budreikaitė): Ekološke posledice severnoevropskega plinovoda

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki sta jih postavila Danutė Budreikaitė in Nils Lundgren.

Vprašanje 12 (Georgios Papastamkos): Teritorialna agenda EU

Günter Gloser je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Georgios Papastamkos.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.00,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

19. Skupine za hitro ukrepanje na mejah (razprava)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 glede tega mehanizma [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Gérard Deprez je predstavil poročilo.

Govorili so Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE-DE, Javier Moreno Sánchez v imenu skupine PSE, Bernat Joan i Marí v imenu skupine Verts/ALE, Giusto Catania v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka in Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 , Zapisnik z dne 26.04.2007.


20. Javne finance v EMU v letu 2006 (razprava)

Poročilo: Javne finance v EMU v letu 2006 [2007/2004(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (za poročevalca) je predstavil poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so José Manuel García-Margallo y Marfil v imenu skupine PPE-DE, Dariusz Rosati v imenu skupine PSE, Wojciech Roszkowski v imenu skupine UEN, Sahra Wagenknecht v imenu skupine GUE/NGL, John Whittaker v imenu skupine IND/DEM, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk in Joe Borg.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.12 , Zapisnik z dne 26.04.2007.


21. Uskladitev evropske zakonodaje na področjih informiranja in svetovanja samozaposlenim osebam (razprava)

Izjava Komisije: Uskladitev evropske zakonodaje na področjih informiranja in svetovanja samozaposlenim osebam

Vladimír Špidla (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Gabriele Stauner v imenu skupine PPE-DE, Stephen Hughes v imenu skupine PSE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns in Vladimír Špidla.

Vloženi predlogi resolucij še niso bili na voljo, zato bodo razglašeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.14 , Zapisnik z dne 10.05.2007.


22. Poenostavitev in racionalizacija poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 89/391/EGS, njenih posebnih direktiv in direktiv Sveta 83/477/EGS, 91/383/EGS, 92/29/EGS in 94/33/ES za poenostavitev in racionalizacijo poročil v zvezi s praktičnim izvajanjem [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Ilda Figueiredo je predstavila poročilo.

Govorili so Mihael Brejc v imenu skupine PPE-DE, Harald Ettl v imenu skupine PSE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Andreas Mölzer v imenu skupine ITS, Marie Panayotopoulos-Cassiotou in Vladimír Špidla.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 , Zapisnik z dne 26.04.2007.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 387.009/OJJE).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.25.

Harald Rømer

Diana Wallis

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov