Index 
Protokoll
PDF 205kWORD 164k
Onsdagen den 25 april 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Transatlantiska förbindelser (debatt)
 3.Uppföljningsrapport 2006 beträffande Kroatien (debatt)
 4.En ledamots mandat
 5.Omröstning
  5.1.Överlämnande av nationalräkenskapsdata ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
 6.En ledamots mandat (fortsättning)
 7.Omröstning (fortsättning)
  7.1.Anpassning av bestämmelserna i avdelning IV i EG-fördraget om domstolens behörighet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Ramavtal för ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryssland och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II (omröstning)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II (omröstning)
 10.Högtidligt möte - Indien
 11.Omröstning (fortsättning)
  11.1.Läkemedel för avancerad terapi ***I (omröstning)
  11.2.Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I (omröstning)
  11.3.Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I (omröstning)
  11.4.Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I (omröstning)
  11.5.Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I (omröstning)
  11.6.Hamnstatskontroll ***I (omröstning)
  11.7.Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I (omröstning)
  11.8.Internationella redovisningsstandarder om finansiell information (omröstning)
  11.9.Tillfälligt utskott för klimatförändringen (omröstning)
  11.10.Skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (grönbok) (omröstning)
  11.11.Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde (omröstning)
  11.12.En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (omröstning)
  11.13.Transatlantiska förbindelser (omröstning)
  11.14.Uppföljningsrapport 2006 beträffande Kroatien (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området - Moratorium för dödsstraff (debatt)
 16.Ukraina (debatt)
 17.Homofobi i Europa (debatt)
 18.Frågestund (frågor till rådet)
 19.Enheter för snabba ingripanden vid gränserna (debatt)
 20.De offentliga finanserna i EMU 2006 (debatt)
 21.Förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare (debatt)
 22.Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö ***I (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Transatlantiska förbindelser (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Transatlantiska förbindelser

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Frank Vanhecke för ITS-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Roger Helmer, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Poul Nyrup Rasmussen, Sarah Ludford, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Miguel Portas, Bastiaan Belder, Andreas Mölzer, Jana Bobošíková och Charles Tannock.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Erika Mann, Sophia in 't Veld, Mario Borghezio, Georgios Karatzaferis, Jonathan Evans, Hannes Swoboda, Anneli Jäätteenmäki, Miloslav Ransdorf, Paul Marie Coûteaux, Alexander Radwan, Martine Roure, Jerzy Buzek, Andrzej Jan Szejna, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Avril Doyle, Adrian Severin, Georgios Papastamkos, Richard Falbr, Antonio Tajani, Günter Gloser och Vladimír Špidla.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Guntars Krasts, Inese Vaidere och Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, om transatlantiska förbindelser (B6-0149/2007),

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer, Kathalijne Maria Buitenweg och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, om transatlantiska förbindelser (B6-0150/2007),

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Erika Mann och Benoît Hamon för PSE-gruppen, om transatlantiska förbindelser (B6-0151/2007),

- André Brie och Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, om transatlantiska förbindelser (B6-0152/2007),

- Bruno Gollnisch för ITS-gruppen, om de transatlantiska förbindelserna (B6-0153/2007),

- Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, om förbindelserna mellan EU och Förenta staterna (B6-0154/2007),

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Bogdan Klich, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski och Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna i Washington D.C. den 30 april 2007 (B6-0156/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.13 i protokollet av den 25.04.2007.


3. Uppföljningsrapport 2006 beträffande Kroatien (debatt)

Betänkande om rapporten om Kroatiens framsteg 2006 [ 2006/2288(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

Hannes Swoboda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Talare: Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen, Pál Schmitt, Borut Pahor, Jelko Kacin, Alojz Peterle, Pier Antonio Panzeri och Annemie Neyts-Uyttebroeck.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.14 i protokollet av den 25.04.2007.


ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

4. En ledamots mandat

Talare: Graham Watson för ALDE-gruppen meddelade att de behöriga polska myndigheterna hade skilt Bronisław Geremek från hans mandat som ledamot av Europaparlamentet med verkan från och med den 19.04.2007, eftersom han vägrat att underteckna en förklaring om sitt eventuella samarbete med de före detta kommunistiska säkerhetstjänsterna i enlighet med den polska utrensningslagen som trädde i kraft den 15.03.2007. Graham Watson bad parlamentets talman Hans-Gert Pöttering att låta parlamentet få veta om frågan togs upp under hans senaste möte med den polska premiärministern Jarosław Kaczyński. Han önskade dessutom att parlamentets behöriga organ skulle undersöka de villkor som skall tillämpas då en ledamot skiljs från sitt uppdrag och bad att parlamentet skulle skydda Bronisław Geremeks mandat så snart som möjligt.

Följande talare stödde dessa inlägg: Martin Schulz för PSE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Giuseppe Gargani (ordförande för utskottet JURI) och Joseph Daul för PPE-DE-gruppen.

Talmannen klargjorde att parlamentet i vilket fall som helst inte hade fått något officiellt meddelande från behöriga polska myndigheter om att Bronisław Geremek skulle skiljas från sitt mandat och att talmanskonferensen samt utskottet JURI noggrant skulle behandla frågan och betona parlamentets oberoende.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


5.1. Överlämnande av nationalräkenskapsdata ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 med avseende på rapportering av nationalräkenskapsdata [KOM(2005)0653 - C6-0438/2005 - 2005/0253(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0122/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0138)


5.2. Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftrum * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av det multilaterala avtalet mellan Republiken Albanien, Bosnien och Hercegovina, Republiken Bulgarien, Republiken Kroatien, Europeiska gemenskapen, Republiken Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Konungariket Norge, Serbien och Montenegro, Rumänien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum [KOM(2006)0113 - C6-0218/2006 - 2006/0036(CNS)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Eva Lichtenberger (A6-0060/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0139)


6. En ledamots mandat (fortsättning)

Talmannen beslutade att göra ett kort avbrott i omröstningen för att ge ordet åt de politiska gruppernas ordförande som ännu inte haft möjlighet att yttra sig om Bronisław Geremeks mandat.

Talare: Brian Crowley för UEN-gruppen, och Bruno Gollnisch för ITS-gruppen.


7. Omröstning (fortsättning)

7.1. Anpassning av bestämmelserna i avdelning IV i EG-fördraget om domstolens behörighet * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om anpassning av bestämmelserna om domstolen på de områden som omfattas av avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen [KOM(2006)0346 - C6-0304/2006 - 2006/0808(CNS)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A6-0082/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

József Szájer (föredragande) höll ett anförande på grundval av artikel 131.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0140)


7.2. Ramavtal för ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryssland och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av ett ramavtal om ett multilateralt miljöprogram för kärnenergisektorn i Ryska federationen och det därtill hörande protokollet om ersättningsanspråk, rättsliga åtgärder och skadeersättning [KOM(2006)0665 - C6-0475/2006 - 2006/0227(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Vladimír Remek (A6-0126/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0141)


7.3. Gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 [14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0134/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0142)

Inlägg om omröstningen:

- Före omröstningen bad Robert Goebbels att dokumentet rörande kommissionens ståndpunkt om de föreslagna ändringsförslagen skulle delas ut (talmannen skulle se till att det gjordes).


8. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar Knessets delegation med ansvar för förbindelserna med Europaparlamentet, som tagit plats på den officiella åhörarläktaren. Delegationen leddes av dess ordförande Amira Dotan.


9. Omröstning (fortsättning)

9.1. Bedömning och hantering av översvämningsrisker ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker [12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Richard Seeber (A6-0064/2007)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0143)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

10. Högtidligt möte - Indien

(Kl. 12.00–12.45 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Indiens president Abdul Kalam.)


ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

11. Omröstning (fortsättning)

11.1. Läkemedel för avancerad terapi ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 [KOM(2005)0567 - C6-0401/2005 - 2005/0227(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Miroslav Mikolášik (A6-0031/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0144)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0144)

Inlägg om omröstningen:

- Miroslav Mikolášik (föredragande) och Dagmar Roth-Behrendt för PSE-gruppen yttrade sig om kompromissändringsförslagen.

- Hartmut Nassauer yttrade sig om ändringsförslag 66.

- Alejo Vidal-Quadras yttrade om omröstningsgången.

- Miroslav Mikolášik, yttrade sig om ordningsföljden för omröstningen om ändringsförslagen.


11.2. Skydd för immateriella rättigheter (straffrättsliga åtgärder) ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättigheter [KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Nicola Zingaretti (A6-0073/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0145)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0145)

Inlägg om omröstningen:

- Ignasi Guardans Cambó lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 46. Mer än 40 ledamöter motsatte sig dock att det muntliga ändringsförslaget skulle beaktas.


11.3. Övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen [KOM(2005)0589 - C6-0004/2006 - 2005/0239(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dirk Sterckx (A6-0086/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0146)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0146)

Inlägg om omröstningen:

- Luis de Grandes Pascual lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 46; det muntliga ändringsförslaget beaktades.


11.4. Utredning av olyckor i sjötransportsektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG [KOM(2005)0590 - C6-0056/2006 - 2005/0240(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jaromír Kohlíček (A6-0079/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0147)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0147)

Inlägg om omröstningen:

- Jaromír Kohlíček (föredragande) föreslog att omröstningarna om ändringsförslag 1 och 26 skulle byta plats med varandra. Parlamentet godkände förslaget.


11.5. Bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran med båt ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar [KOM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Paolo Costa (A6-0063/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0148)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0148)

Inlägg om omröstningen:

- Paolo Costa (föredragande) uppmanade ledamöterna att förkasta samtliga ändringsförslag förutom dem som lagts fram av det ansvariga utskottet.

- Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen gjorde ett inlägg.


11.6. Hamnstatskontroll ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om hamnstatskontroll (omarbetning) [KOM(2005)0588 - C6-0028/2006 - 2005/0238(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Vlasto (A6-0081/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0149)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0149)


11.7. Organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg (omarbetning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (omarbetning) [KOM(2005)0587 - C6-0038/2006 - 2005/0237(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A6-0070/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0150)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0150)


11.8. Internationella redovisningsstandarder om finansiell information (omröstning)

Resolutionsförslag som lagts fram av utskottet ECON i enlighet med artikel 81 i arbetsordningen om förslaget till kommissionens beslut om ändring av förordning (EG) nr 1725/2003 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på den internationella redovisningsstandarden IFRS 8 om rapportering för operativa segment (B6-0157/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Talare: Pervenche Berès, ordförande för utskottet ECON, begärde på grundval av artikel 170.4 i arbetsordningen att omröstningen skulle skjutas upp till sammanträdesperioden september II. Parlamentet godkände begäran.


11.9. Tillfälligt utskott för klimatförändringen (omröstning)

Förslag till beslut, som lagts fram av talmanskonferensen i enlighet med artikel 175 i arbetsordningen, om tillsättning och fastställande av behörighetsområden, sammansättning och mandatperiod för det tillfälliga utskottet för klimatförändringen (B6-0158/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2007)0151)


11.10. Skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler (grönbok) (omröstning)

Betänkande om grönboken om skadeståndstalan vid överträdelse av EG:s antitrustregler [2006/2207(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Antolín Sánchez Presedo (A6-0133/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0152)


11.11. Multilateralt avtal om upprättande av ett gemensamt europeiskt luftfartsområde (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0148/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0153)


11.12. En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (omröstning)

Betänkande om en temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser [ 2006/2210(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Kartika Tamara Liotard (A6-0054/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0154)


11.13. Transatlantiska förbindelser (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0149/2007, B6-0150/2007, B6-0151/2007, B6-0152/2007, B6-0153/2007, B6-0154/2007 och B6-0156/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0149/2007

(ersätter B6-0149/2007, B6-0151/2007, B6-0154/2007 och B6-0156/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Stefano Zappalà, Bogdan Klich, Antonio Tajani, Jas Gawronski, Georgios Papastamkos, Robert Sturdy, Alexander Radwan, John Bowis, Georg Jarzembowski och Malcolm Harbour för PPE-DE-gruppen,

Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda och Erika Mann för PSE-gruppen,

Alexander Lambsdorff, Sophia in 't Veld, Lapo Pistelli, Margarita Starkevičiūtė och Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen,

Adam Bielan, Konrad Szymański och Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2007)0155)

(Resolutionsförslagen B6-0150/2007, B6-0152/2007 och B6-0153/2007 bortföll.)

Inlägg om omröstningen:

- Sophia in 't Veld och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra hade var för sig lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 13, vilka båda beaktades.


11.14. Uppföljningsrapport 2006 beträffande Kroatien (omröstning)

Betänkande om rapporten om Kroatiens framsteg 2006 [ 2006/2288(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A6-0092/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0156)

Inlägg om omröstningen:

- Hannes Swoboda (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 18 och till ändringsförslag 24. Inget av de muntliga ändringsförslagen beaktades.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Reinhard Rack ansåg att det vore lämpligt att anordna de högtidliga mötena på tisdagar i stället för onsdagar, eftersom omröstningen i regel är mindre omfattande på tisdagar. (Talmannen åtog sig att vidarebefordra detta påpekande till ansvariga enheter).


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Paolo Costa - A6-0134/2007: Daniel Hannan

Betänkande Miroslav Mikolášik - A6-0031/2007: Miroslav Mikolášik och Zuzana Roithová

Betänkande Nicola Zingaretti - A6-0073/2007: Andreas Mölzer och Zuzana Roithová

Betänkande Hannes Swoboda - A6-0092/2007: Andreas Mölzer och Czesław Adam Siekierski.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.00 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området - Moratorium för dödsstraff (debatt)

Betänkande om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2006 och EU:s politik på området [ 2007/2020(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Simon Coveney (A6-0128/2007)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Moratorium för dödsstraff

Simon Coveney redogjorde för sitt betänkande.

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Joe Borg (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Alma Anastase för PPE-DE-gruppen, Józef Pinior för PSE-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Inese Vaidere för UEN-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Maria da Assunção Esteves, Raimon Obiols i Germà, Marco Pannella, Liam Aylward, Alessandro Battilocchio, Kinga Gál och Csaba Sándor Tabajdi.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Hubert Pirker, Richard Howitt, Patrick Gaubert, Bogusław Sonik, David Casa, Günter Gloser och Joe Borg.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Simon Coveney och Antonio Tajani för PPE-DE-gruppen, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Marco Cappato och Marco Pannella för ALDE-gruppen, Roberta Angelilli och Eoin Ryan för UEN-gruppen, Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini, Miguel Portas och Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff (B6-0164/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 27.04.2007.


16. Ukraina (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ukraina

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jacek Saryusz-Wolski för PPE-DE-gruppen, Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Guntars Krasts för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Charles Tannock, Adrian Severin, Grażyna Staniszewska, Jerzy Buzek och Günter Gloser.

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

Talare: Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Homofobi i Europa (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Homofobi i Europa

Talare: Konrad Szymański för UEN-gruppen, begärde, i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen, att ärendet skulle avvisas på grund av otillåtlighet (punkt 13 i protokollet av den 24.04.2007).

Följande talare yttrade sig om detta förslag: Manfred Weber för PPE-DE-gruppen, och Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen.

Parlamentet förkastade förslaget från Verts/ALE-gruppen med 103 ja-röster, 210 nej-röster, 2 nedlagda röster.

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Hélène Goudin för IND/DEM-gruppen, Philip Claeys för ITS-gruppen, Michael Cashman, Jan Jerzy Kułakowski, Bogdan Pęk, Raül Romeva i Rueda, Witold Tomczak, Józef Pinior, Alexander Stubb, Günter Gloser och Vladimír Špidla.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford och Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, om homofobi i Europa (B6-0167/2007);

- Martine Roure och Michael Cashman för PSE-gruppen, om homofobi i Europa (B6-0168/2007);

- Roberta Angelilli för UEN-gruppen, om homofobi i EU (B6-0170/2007);

- Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, och Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto och André Brie för GUE/NGL-gruppen, om homofobi i Europa (B6-0171/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 26.04.2007.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.50, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

18. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0017/2007).

Fråga 1 (Manuel Medina Ortega): Förstärkning av den europeiska gränsförvaltningsbyrån (Frontex).

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega och Alexander Stubb.

Fråga 2 hade dragits tillbaka.

Fråga 3 (Sarah Ludford): Utredningar och lagföring som avser folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Günter Gloser besvarade frågan samt en följdfråga från Sarah Ludford.

Fråga 4 (Glenis Willmott): Typ 1-diabetes.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Glenis Willmott och Sarah Ludford.

Fråga 5 (Philip Bushill-Matthews): Barnomsorg.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Philip Bushill-Matthews, Justas Vincas Paleckis och Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Fråga 6 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Uppdatering av direktivet "Television utan gränser" och bekämpande av våld och diskriminering.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Andreas Mölzer och Danutė Budreikaitė.

Fråga 7 (Bernd Posselt): Makedoniens närmande till EU.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Andreas Mölzer och Justas Vincas Paleckis.

Fråga 8 (Sajjad Karim): Darfur.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Fiona Hall (ersättare för frågeställaren), Danutė Budreikaitė och Esko Seppänen.

Fråga 9 (Tobias Pflüger): Utomrättsliga avrättningar på Filippinerna.

Günter Gloser besvarade frågan samt en följdfråga från Tobias Pflüger.

Fråga 10 (Sahra Wagenknecht): Angrepp på krigsmotståndare i Sri Lanka.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Sahra Wagenknecht och Tobias Pflüger.

Fråga 11 (Danutė Budreikaitė): Miljöeffekter av gasledningen genom Östersjön.

Günter Gloser besvarade frågan samt följdfrågor från Danutė Budreikaitė och Nils Lundgren.

Fråga 12 (Georgios Papastamkos): Territoriell EU-agenda.

Günter Gloser besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.00 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

19. Enheter för snabba ingripanden vid gränserna (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för upprättande av grupper för snabba ingripanden vid gränserna och om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen [KOM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Gérard Deprez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-DE-gruppen, Javier Moreno Sánchez för PSE-gruppen, Bernat Joan i Marí för Verts/ALE-gruppen, Giusto Catania för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Giuseppe Castiglione, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Athanasios Pafilis, Carlos Coelho, Ryszard Czarnecki, Hubert Pirker, Simon Busuttil, Francesco Musotto, Barbara Kudrycka och Joe Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 26.04.2007.


20. De offentliga finanserna i EMU 2006 (debatt)

Betänkande om de offentliga finanserna i EMU 2006 [2007/2004(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

Andreas Schwab (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel García-Margallo y Marfil för PPE-DE-gruppen, Dariusz Rosati för PSE-gruppen, Wojciech Roszkowski för UEN-gruppen, Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Dariusz Maciej Grabowski, Othmar Karas, Donata Gottardi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk och Joe Borg.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 26.04.2007.


21. Förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare (debatt)

Uttalande av kommissionen: Förstärkning av europeisk lagstiftning beträffande information och samråd med arbetstagare

Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Gabriele Stauner för PPE-DE-gruppen, Stephen Hughes för PSE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Ieke van den Burg, Harald Ettl, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Matthias Groote, Alejandro Cercas, Karin Jöns och Vladimír Špidla.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.14 i protokollet av den 10.05.2007.


22. Att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet av direktiv om hälsoskydd och arbetsmiljö ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet [KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

Talare: Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen).

Ilda Figueiredo redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mihael Brejc för PPE-DE-gruppen, Harald Ettl för PSE-gruppen, Leopold Józef Rutowicz för UEN-gruppen, Andreas Mölzer för ITS-gruppen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 26.04.2007.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 387.009/OJJE).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.25.

Harald Rømer

Diana Wallis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy