Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0190(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0085/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0085/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0163

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

8.7. Διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Ιωάννης Γκλαβάκης (A6-0085/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0163)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0163)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου