Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0167/2007

Συζήτηση :

PV 25/04/2007 - 17
CRE 25/04/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 26/04/2007 - 8.11
CRE 26/04/2007 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Απριλίου 2007 - Στρασβούργο

8.11.  Ομοφοβία στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007 και B6-0171/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0167/2007

(αντικαθιστά τις B6-0167/2007, B6-0168/2007 και B6-0171/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Martine Roure και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford και Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto και André Brie, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0167)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0170/2007 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Zbigniew Zaleski σχετικά με το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε στο κείμενο της κοινής πρότασης·

- Kathalijne Maria Buitenweg η οποία προτείνει προφορική τροπολογία για την προσθήκη νέας παραγράφου 12α, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι των 40 βουλευτών εκφράζουν την αντίθεσή τους στο να ληφθεί υπόψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου