Показалец 
Протокол
PDF 242kWORD 256k
Четвъртък, 26 април 2007 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Отношения между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (разискване)
 5.Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (разискване)
 6.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 7.Съобщения на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Режим за компенсиране за някои рибни продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение ***I (гласуване)
  
8.6.Екипи за бърза гранична намеса ***I (гласуване)
  
8.7.Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство * (гласуване)
  
8.8.Галилео (гласуване)
  
8.9. Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (гласуване)
  
8.10.Мораториум върху смъртното наказание (гласуване)
  
8.11. Хомофобията в Европа (гласуване)
  
8.12. Публичните финанси в ИПС 2006 (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Дневен ред
 13.Зимбабве (разискване)
 14.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
14.1.Наскорошни репресии на демонстрации в Русия
  
14.2.Отвличането на журналиста Alan Johnston в Газа
  
14.3.Положение на правата на човека във Филипините
 15.Време за гласуване
  
15.1.Отвличането на журналиста Alan Johnston в Газа (гласуване)
  
15.2.Положение на правата на човека във Филипините (гласуване)
  
15.3.Зимбабве (гласуване)
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване
 17.Обяснениe на вот
 18.Състав на Парламента
 19.Състав на комисиите и делегациите
 20.Проверка на пълномощията
 21.Решения относно някои документи
 22.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 23.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 24.График на следващите заседания
 25.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 10.00 ч.

Изказа се Richard Corbett, който посочва, че съвместно с други членове на ЕП,е представил писмена декларация вследствие решението на Бюрото да отмени частично пълната забрана за пушене в помещенията на Парламента.

Тъй като компетентните служби и председателят са оспорили допустимостта на подобна декларация с мотива, че подобна декларация не може да се отнася до вътрешен за Парламента въпрос, Richard Corbett отправя искане комисията AFCO да бъде сезирана по този въпрос и да направи тълкуване на съответните разпоредби от Правилника за дейността (член 116 от Правилника за дейността) (Председателят поема задължение).


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета относно статистиката за месо и добитък (COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Предложение за Решение на Съвета и на Комисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. (COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за решение на Съвета и на Kомисията относно сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Република Молдова от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. (COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Предложение за регламент на Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (COM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2007 - Раздел III - Комисия (SEC(2007)0370 - C6-0107/2007 - 2007/2070(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) (COM(2007)0192 - C6-0108/2007 - 2007/0066(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение зa директива на Съвета за изменение на Директива 2003/96/EО относно корекцията на специалния данъчен механизъм за газьола, използван като моторно гориво за търговски цели, и съгласуването на данъчното облагане на безоловния бензин и газьола, използван като моторно гориво (COM(2007)0052 - C6-0109/2007 - 2007/0023(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Съвета относно установяване на многогодишен план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2007)0169 - C6-0110/2007 - 2007/0058(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика (COM(2007)0122 - C6-0116/2007 - 2007/0045(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

BUDG, CONT

2) от членове на Парламента:

a) предложения за препоръка (член 114 от Правилника за дейността)

- Graham Watson, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck и Marco Pannella, от името на групата ALDE. Предложение за препоръка на вниманието на Съвета относно производството на опиум за медицински цели в Афганистан (B6-0187/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

LIBE


3. Трансфер на бюджетни кредити

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2007 (C6-0070/2007 - SEC(2007)0027 final) .

Тя даде разрешение за частичен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2007 (C6-0069/2007 - SEC(2007)0028 final) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2007 (C6-0071/2007 - SEC(2007)0155 final) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2007 (C6-0072/2007 - SEC(2007)0156 final) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2007 (C6-0073/2007 - SEC(2007)0157 final) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2007 (C6-0074/2007 - SEC(2007)0158 final) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г.

°
° ° °

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2007 (C6-0092/2007 - SEC(2007)0159 final) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13 декември 2006 г.


4. Отношения между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария (разискване)

Изявление на Комисията: Отношения между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария

Joaquín Almunia (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE-DE, Pervenche Berès, от името на групата PSE, Diana Wallis, от името на групата ALDE, Mario Borghezio, от името на групата UEN, Andreas Mölzer, от името на групата ITS, James Nicholson, Aloyzas Sakalas, Mieczysław Edmund Janowski, Daniel Hannan, Ryszard Czarnecki и Joaquín Almunia.

Разискването приключи.


5. Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (разискване)

Доклад за положението на жените с увреждания в Европейския съюз [2006/2277(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

Esther Herranz García представи доклада.

Изказа се Joaquín Almunia (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Záborská, от името на групата PPE-DE, Lissy Gröner, от името на групата PSE, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Lydia Schenardi, от името на групата ITS, Hiltrud Breyer, от името на групата Verts/ALE, Amalia Sartori, Ilda Figueiredo, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Piia-Noora Kauppi и Silvia-Adriana Ţicău.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 26.04.2007.


6. Съобщаване на общи позиции на Съвета

Председателят обяви, на основание член 57, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната обща позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, а също така и позицията на Комисията относно:

- Обща позиция, приета от Съвета на 19 април 2007 г., с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара на определени средства за измерване, съдържащи живак (05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 27.04.2007 г.


(Заседанието, прекъснато в 11.20 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

7. Съобщения на председателството

Председателят уведомява, че Председателският съвет, на заседанието си от тази сутрин, с голямо мнозинство, е взело решение да се присъедини към прессъобщението, излъчено вчера от Председателството на Съвета по повод обезсилването на мандата на Bronisław Geremek; той прочита решението:

„Европейският парламент не е получил до момента уведомление от страна на полските компетентни органи относно мандата на Bronisław Geremek. Bronisław Geremek е високоуважаван политик, който винаги се е борил за защита на демокрацията в своята страна, както и за обединението на Европа. Ще разгледаме всички правни възможности, които ще му позволят да продължи своята работа. Според информацията, с която разполагаме, Конституционният съд на Полша разглежда в момента закона, даващ основание за обезсилване на мандата на Bronisław Geremek. Решението на съда се очаква в близките седмици.

Възложих на правната служба на Парламента да проучи подробно ситуацията от правна гледна точка. Въпросът ще бъде разгледан също от Председателския съвет на неговото утрешно заседание."

Председателят добавя, че Председателският съвет, след своето заседание, засвидетелства своята симпатия и солидарност към Bronisław Geremek.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.


8.1. Изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните индивидуални директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане [COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0157)


8.2. Режим за компенсиране за някои рибни продукти * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за предложението за регламент на Съвета относно установяване на режим за компенсиране на допълнителните разходи във връзка с търговската реализация на някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра, Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, за периода 2007 - 2013 г. [COM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Duarte Freitas (A6-0083/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0158)


8.3. Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за предложението за решение на Съвета, изменящо Решение 2004/585/ЕО относно създаване на Регионални консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство [COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Elspeth Attwooll (A6-0078/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0159)


8.4. Положението на жените с увреждания в Европейския съюз (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад за положението на жените с увреждания в Европейския съюз [2006/2277(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Esther Herranz García (A6-0075/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0160)


8.5. Установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила за предоставяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност, както и за тяхното изчисление и разпространение [COM(2006)0135 - C6-0100/2006 - 2006/0042(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sharon Bowles (A6-0077/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0161)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0161)


8.6. Екипи за бърза гранична намеса ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на механизъм за създаването на Екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм [COM(2006)0401 - C6-0253/2006 - 2006/0140(COD)] - Комисия по граждански права, правосъдие и вътрешните работи. Докладчик: Gérard Deprez (A6-0135/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0162)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0162)


8.7. Опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибното стопанство * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството [COM(2006)0587 - C6-0402/2006 - 2006/0190(CNS)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ioannis Gklavakis (A6-0085/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0163)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0163)


8.8. Галилео (гласуване)

предложение за резолюция B6-0155/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0164)


8.9.  Годишен доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос (гласуване)

Доклад относно годишния доклад за 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос [ 2007/2020(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Simon Coveney (A6-0128/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0165)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Sarah Ludford направи две устни предложения за изменение на изменение 19 и изменение 13, които бяха подкрепени от Simon Coveney ((докладчик) и одобрени;

- Simon Coveney направи устно предложение за изменение на параграф 94; предложението бе прието;

- Józef Pinior направи устно предложение за изменение на параграф 150, което не бе одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП възразиха срещу неговото вземане под внимание.


8.10. Мораториум върху смъртното наказание (гласуване)

предложение за резолюция B6-0164/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0166)

Изказвания във връзка с гласуването:

Marco Cappato направи устно предложение за изменение на позоваване 4; предложението бе прието.


8.11.  Хомофобията в Европа (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0167/2007, B6-0168/2007, B6-0170/2007 и B6-0171/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0167/2007

(за замяна на B6-0167/2007, B6-0168/2007 и B6-0171/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Martine Roure и Michael Cashman, от името на групата PSE,

Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Sarah Ludford и Jeanine Hennis-Plasschaert, от името на групата ALDE,

Monica Frassoni, Kathalijne Maria Buitenweg и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Eva-Britt Svensson, Miguel Portas, Gabriele Zimmer, Vittorio Agnoletto и André Brie, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0167)

(Предложението за резолюция B6-0170/2007 отпада.)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Zbigniew Zaleski относно използваната терминология в текста на предложението за обща резолюция;

- Kathalijne Maria Buitenweg направи устно предложение за изменение с оглед включването на нов параграф 12а; предложението не бе одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП възразиха срещу неговото вземане под внимание.


8.12.  Публичните финанси в ИПС 2006 (гласуване)

Доклад относно публичните финанси в ИПС 2006 [2007/2004(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kurt Joachim Lauk (A6-0076/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0168)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Ilda Figueiredo - A6-0059/2007: Andreas Mölzer

Доклад Esther Herranz García - A6-0075/2007: Zita Pleštinská

Доклад Gérard Deprez - A6-0135/2007: Koenraad Dillen, Philip Claeys и Andreas Mölzer

Хомофобията в Европа - RC-B6-0167/2007: Eija-Riitta Korhola, Koenraad Dillen, Albert Deß и Manfred Weber


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Arlene McCarthy посочи, че поради технически причини не е могла да гласува по резолюцията (в нейната съвкупност) RC-B6-0167/2007 (Хомофобията в Европа).


(Заседанието, прекъснато в 12.50 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Дневен ред

На своето заседание от тази сутрин, Председателският съвет реши да внесе следните промени в дневния ред на заседанията, които ще се състоят на 9 и 10.05.2007 г.:

- Изявления на Съвета и на Комисията: Среща на върха ЕС/Русия

Срок за внасяне на предложенията за изменение и предложението за обща резолюция: вторник 08.05.2007 в 10.00 ч.

- Препоръката за второ четене на Lissy Gröner (A6-0147/2007) относно Програма Daphné III, чието гласуване бе предвидено за четвъртък, 10 май, се включва за разглеждане с разискване в дневния ред на пленарната сесия през м. май 2007 г. в Страсбург.

- Създаване на временна комисия по въпросите на промяната на климата:

Назначенията, предложени от Председателския съвет, ще бъдат обявени при откриването на заседанието в сряда, 9.05.2007 г.

Срок за внасяне на изменения : сряда, 9.05.2007 г., в 18.00 ч.

Гласуване: четвъртък, 10.05.2007 г.

Парламентът изразява своето съгласие с тези промени.


13. Зимбабве (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Зимбабве

Günter Nooke (действащ председател на Съвета) и Joaquín Almunia (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Geoffrey Van Orden, от името на групата PPE-DE, Margrietus van den Berg, от името на групата PSE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Athanasios Pafilis, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Michael Gahler, Ana Maria Gomes, James Nicholson и Józef Pinior.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva и Michael Gahler, от името на групата PPE-DE, (B6-0162/2007);

- Gabriele Zimmer и Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, (B6-0163/2007);

- Marek Aleksander Czarnecki и Eoin Ryan, от името на групата UEN, (B6-0165/2007);

- Margrietus van den Berg и Glenys Kinnock, от името на групата PSE, (B6-0166/2007);

- Marie-Hélène Aubert и Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, относно Зимбабве (B6-0169/2007);

- Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke и Fiona Hall, от името на групата ALDE, (B6-0188/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15.4 от протокола от 26.04.2007.


14. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 24.04.2007)


14.1. Наскорошни репресии на демонстрации в Русия

Предложения за резолюция B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 и B6-0186/2007

Danutė Budreikaitė, Michał Tomasz Kamiński, Milan Horáček, Tunne Kelam, Erik Meijer и Panagiotis Beglitis представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Gabriele Stauner, от името на групата PPE-DE, Józef Pinior, от името на групата PSE, Marcin Libicki, от името на групата UEN, Witold Tomczak, от името на групата IND/DEM, Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis, Günter Nooke (действащ председател на Съвета) и Joaquín Almunia (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15.1 от протокола от 26.04.2007.


14.2. Отвличането на журналиста Alan Johnston в Газа

Предложения за резолюция B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 и B6-0184/2007

Richard Howitt, Marcin Libicki, Marios Matsakis, Erik Meijer, Carl Schlyter и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Simon Coveney, от името на групата PPE-DE, Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Zuzana Roithová, Sarah Ludford, Günter Nooke (действащ председател на Съвета) и Joaquín Almunia (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15.2 от протокола от 26.04.2007.


14.3. Положение на правата на човека във Филипините

Предложения за резолюция B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 и B6-0185/2007

Karin Scheele, Marios Matsakis, Tobias Pflüger, Raül Romeva i Rueda, Thomas Mann и Michał Tomasz Kamiński представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Günter Nooke (действащ председател на Съвета) и Joaquín Almunia (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15.3 от протокола от 26.04.2007.


Изказа се Simon Coveney, от името на групата PPE-DE, който изразява задоволство относно участието на Съвета за първи път в разискванията, посветени на правата на човека, които се провеждат в четвъртък следобед.

15. Време за гласуване

Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent dans l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

Наскорошни репресии на демонстрации в Русия (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 и B6-0186/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0172/2007

(за замяна на B6-0172/2007, B6-0175/2007, B6-0178/2007, B6-0179/2007, B6-0182/2007 и B6-0186/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Edward McMillan-Scott, Bernd Posselt, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola и Simon Coveney, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Panagiotis Beglitis и Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert, Henrik Lax, Marco Cappato, Marios Matsakis и Janusz Onyszkiewicz, от името на групата ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Adam Bielan, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Gintaras Didžiokas и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN,

Bart Staes, Milan Horáček и Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto и André Brie, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0169)


15.1. Отвличането на журналиста Alan Johnston в Газа (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 и B6-0184/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0159/2007

(за замяна на B6-0159/2007, B6-0161/2007, B6-0174/2007, B6-0177/2007, B6-0180/2007 и B6-0184/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Ioannis Kasoulides, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Simon Coveney, Charles Tannock, John Bowis, Frieda Brepoels и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE,

Richard Howitt, Pasqualina Napoletano, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Thijs Berman и Panagiotis Beglitis, от името на групата PSE,

Elizabeth Lynne, Chris Davies, Sarah Ludford и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Brian Crowley, Konrad Szymański и Gintaras Didžiokas, от името на групата UEN,

Margrete Auken, Jill Evans и Caroline Lucas, от името на групата Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini и André Brie, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2007)0170)


15.2. Положение на правата на човека във Филипините (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 и B6-0185/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0160/2007

(за замяна на B6-0160/2007, B6-0173/2007, B6-0176/2007, B6-0181/2007, B6-0183/2007 и B6-0185/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Thomas Mann, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano и Marc Tarabella, от името на групата PSE,

Jules Maaten и Marios Matsakis, от името на групата ALDE

Gintaras Didžiokas, от името на групата UEN,

Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda и Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE,

Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL

(Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan и Marek Aleksander Czarnecki оттеглиха своите подписи от името на групата UEN.)

приема се (P6_TA(2007)0171)


15.3. Зимбабве (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0162/2007, B6-0163/2007, B6-0165/2007, B6-0166/2007, B6-0169/2007 и B6-0188/2007

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0162/2007

(за замяна на B6-0162/2007, B6-0165/2007, B6-0166/2007, B6-0169/2007 и B6-0188/2007):

внесени от следните членове на ЕП:

Geoffrey Van Orden и Michael Gahler, от името на групата PPE-DE

Margrietus van den Berg и Glenys Kinnock, от името на групата PSE,

Thierry Cornillet, Marios Matsakis, Johan Van Hecke и Fiona Hall, от името на групата ALDE,

Marek Aleksander Czarnecki и Eoin Ryan, от името на групата UEN,

Marie-Hélène Aubert и Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE

приема се (P6_TA(2007)0172)

(Предложението за резолюция B6-0163/2007 отпада.)


16. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


17. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.


18. Състав на Парламента

Румънските компетентни органи са уведомили за назначаването на Cristian Silviu Buşoi и Horia-Victor Toma за членове на Европейския парламент, съответно на мястото на Аdrian Mihai Cioroianu и Ovidiu Ioan Silaghi, считано от 24.04.2007 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Cristian Silviu Buşoi и Horia-Victor Toma заемат своите места в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


19. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите PPE-DE, PSE и UEN Парламентът утвърди следните назначения:

Подкомисия по права на човека: Riccardo Ventre

комисия LIBE и комисия FEMM: Esther De Lange

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Michael Cashman на мястото на Glenis Willmott

Делегация за връзки със страните от Югоизточна Европа: Glenis Willmott

Делегация за връзки със страните от Южна Азия:

- Edit Bauer на мястото на Christian Ehler

- Mirosław Mariusz Piotrowski

Делегация за връзки с Индия: Christian Ehler на мястото на Edit Bauer

Делегация за връзки с Китайската народна република: Joop Post на мястото на Ria Oomen-Ruijten

Делегация за връзки с Корейския полуостров: Astrid Lulling


20. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI Парламентът реши да обяви за действителен мандата на Joop Post, считано от 1.03.2007 г.


21. Решения относно някои документи

Засилено сътрудничество между комисиите

комисия ENVI

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. The placing of plant protection products on the market (COM(2006)0388 - C6-0245/2006 - 2006/0136(COD))
(подпомагаща: ITRE)
Засилено сътрудничество между комисиите ENVI, AGRI, IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 07.12.2006 г.)

комисия ITRE

- Перспективи за вътрешния пазар на газ и електроенергия (2007/2089(INI))
(подпомагаща: ENVI, IMCO, REGI)
Засилено сътрудничество между комисиите ITRE, ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия LIBE

- Към европейска стратегия за правата на детето (2007/2093(INI))
(подпомагаща: DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI)
Засилено сътрудничество между комисиите LIBE, FEMM
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

Сезиране на комисии

комисия JURI

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Amendment of the Rules of Procedure in the light of the Statute for Members (2006/2195(REG))
Разглеждане в комисия: водеща : AFCO
подпомагаща: JURI

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива

комисия FEMM

- Доклад относно равенството между мъжете и жените в Европейския съюз - 2007 г. (2007/2065(INI))
(: CULT, AGRI, EMPL, LIBE, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 21.03.2007 г.)

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Пътна карта за конституционалния процес на Съюза (2007/2087(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия AFET

- По-ефективна политика на ЕС за Южен Кавказ: от обещания към действия (2007/2076(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

- Укрепване на европейската политика на добросъседство (2007/2088(INI))
(подпомагаща: LIBE, INTA, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия CONT

- Специален доклад на Сметната палата №9/2006 относно разходите за преводи на Комисията, Парламента и Съвета (2007/2077(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия CULT

- Ролята на спорта в образованието (2007/2086(INI))
(подпомагаща: FEMM)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия ECON

- Принос на данъчната политика към Лисабонската стратегия (2007/2097(INI))
(подпомагаща: ITRE, JURI, IMCO)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

- Доклад относно политиката за конкуренцията през 2005 г. (2007/2078(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия ENVI

- Международен здравен регламент (2007/2079(INI))
(подпомагаща: LIBE)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия ITRE

- Пътна карта за възобновяемите енергийни източници (2007/2090(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, AGRI, ENVI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

- Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (2007/2091(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, ENVI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

- Перспективи за вътрешния пазар на газ и електроенергия (2007/2089(INI))
(подпомагаща: ENVI, IMCO, REGI, ECON)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия JURI

- По-добро регулиране в Европейския съюз (2007/2095(INI))
(подпомагаща: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

- Стратегия за опростяване на регулаторната среда (2007/2096(INI))
(подпомагаща: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия LIBE

- Към европейска стратегия за правата на детето (2007/2093(INI))
(подпомагаща: DEVE, CULT, AFET, EMPL, JURI, FEMM)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

- Прилагане на Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (2007/2094(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

комисия TRAN

- Летищен капацитет и наземно обслужване: към по-ефикасна политика (2007/2092(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, REGI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 114 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

- Относно постигнатия напредък в преговорите за рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (2007/2067(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 19.04.2007 г.)


22. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 116, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

6/2007

Adriana Poli Bortone

25

7/2007

Oldřich Vlasák

13

8/2007

Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer и Bernat Joan i Marí

264

9/2007

Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis и Linda McAvan

153

10/2007

Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronislaw Geremek, Jo Leinen и Iñigo Méndez de Vigo

277

11/2007

Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb и John Bowis

238

12/2007

Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini и Daniel Cohn-Bendit

229

13/2007

Daniel Strož

12

14/2007

Jamila Madeira

50

15/2007

Adriana Poli Bortone

37

16/2007

Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni и ClaudeTurmes

304

17/2007

Véronique Mathieu, Anne Van Lancker, Sophie in't Veld, Luisa Morgantini и Hiltrud Breyer

153

18/2007

Urszula Krupa и Witold Tomczak

15

19/2007

Daniel Strož, Athanasios Pafilis и Tobias Pflüger

41

20/2007

Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber и Claudio Fava

92

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti и Anna Záborská

46

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini и Caroline Lucas

93

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits и Csaba Sándor Tabajdi

23

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser и Mihael Brejc

148

25/2007

Andreas Mölzer

10

26/2007

Andreas Mölzer

2

27/2007

Aldo Patriciello

40

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior и Marco Pannella

72

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi и Jens Holm

75

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu et Alexandru Ioan Morţun

14

31/2007

Andreas Mölzer

8

32/2007

Elizabeth Lynne

60

33/2007

Jacky Henin и Marco Rizzo

11

34/2007

Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

10

35/2007

Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner и Raül Romeva i Rueda

101

36/2007

Romana Jordan Cizelj и Jan Christian Ehler

20

37/2007

Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono и PatrickGaubert

60

38/2007

Cristian Stănescu

4

39/2007

Věra Flasarová

10

40/2007

Jens Holm, Rebecca Harms, John Bowis, Martine Roure и Mojca Drčar Murko

42

41/2007

Geoffrey Van Orden, Struan Stevenson, Ivo Strejček, Syed Kamall и Nina Škottová

30

42/2007

Glyn Ford, Bernd Posselt, Viktória Mohácsi, Claude Moraes и Feleknas Uca

37

43/2007

Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Françoise Castex, Maria da Assunção Esteves и Jean Lambert

50

44/2007

Diana Wallis, Gérard Onesta, Marc Tarabella, Alejo Vidal-Quadras и Dimitrios Papadimoulis

124

45/2007

Nikolaos Vakalis, Jorgo Chatzimarkakis, David Hammerstein Mintz и Pia Elda Locatelli

49


23. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 172, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


24. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 09.05.2007 г. и 10.05.2007 г.


25. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 17.00 ч.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Близнашки, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Червеняков, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Мартин Димитров, Филип Димитров Димитров, Dîncu, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Ettl, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Илчев, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, La Russa, Lauk, Lax, Lechner, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Първанова, Paşcu, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Шулева, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Toma, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zingaretti, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност