Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B6-0190/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0190/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

12. Δήλωση της Προεδρίας (Εσθονία)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία .

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου