Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0190/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 12
PV 09/05/2007 - 13
CRE 09/05/2007 - 12
CRE 09/05/2007 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.7
CRE 10/05/2007 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

13. Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σύνοδος Κορυφής ΕΕ/Ρωσίας

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Marie Le Pen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Toomas Savi, Inese Vaidere και Bart Staes.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν Vladimír Remek, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Charles Tannock, Andres Tarand, Alexander Lambsdorff, Gintaras Didžiokas, Angelika Beer, Gerard Batten, Jacek Saryusz-Wolski, Justas Vincas Paleckis, Jeanine Hennis-Plasschaert, Mirosław Mariusz Piotrowski, Ria Oomen-Ruijten, Józef Pinior, Guntars Krasts, József Szájer, Monika Beňová, Wojciech Roszkowski, Christopher Beazley, Marianne Mikko και Jan Tadeusz Masiel.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Reino Paasilinna και Παναγιώτη Μπεγλίτη, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0190/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την προετοιμασία της 9ης Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Σαμάρα τη 18η Μαΐου 2007 (B6-0191/2007);

- Bart Staes, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις προετοιμασίες για την 9η Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στη Σαμάρα στις 18 Μαΐου 2007 (B6-0192/2007);

- André Brie και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (B6-0194/2007);

- Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE , σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στη Σαμάρα στις 18 Μαΐου 2007 (B6-0195/2007);

- Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που θα πραγματοποιηθεί στη Σαμάρα στις 18 Μαΐου 2007 (B6-0196/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου