Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0183(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0124/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0124/2007

Συζήτηση :

PV 09/05/2007 - 15
CRE 09/05/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2007 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0177

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 9 Μαΐου 2007 - Βρυξέλλες

15. Μετεξοπλισμός με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον μετεξοπλισμό με κάτοπτρα των ταξινομημένων στην Κοινότητα βαρέων φορτηγών οχημάτων [COM(2006)0570 - C6-0332/2006 - 2006/0183(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0124/2007)

Παρεμβαίνουν οι Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Engelbert Lütke Daldrup (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Ο Paolo Costa παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, Zita Gurmai, Engelbert Lütke Daldrup και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.05.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου